After You Read Unit 4 Lớp 10

     

Bài viết phía dẫn cách học và phương pháp giải bài xích tập của phần reading về công ty đề giáo dục nhà trường, một nhà điểm rất đáng để quan chổ chính giữa trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ cùng tham khảo gợi ý giải bài bác tập bên dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

blind (n) mùdeaf (n) điếc mute (n) câmopposition (n) <,ɔpə"zi∫n> sự làm phản đối gradually (adv) <"grædʒuəli> tự từarrive (v) <ə"raiv> mang đến time – comsuming (a) <"taim kən"sju:miη>: tốn thời gian

II. Cấu tạo cần lưu lại ý

 make great efforts to vị sth (exp.) nỗ lực cố gắng rất nhiều để gia công gì

III. Chỉ dẫn giải bài xích tập

1. Before you read:

Make a các mục or the activities you vày every day. Then ask your partner which ones he / she thinks would be difficult for blind & deaf people.

Bạn đang xem: After you read unit 4 lớp 10

(Lập list những chuyển động em có tác dụng mỗi ngày. Kế tiếp hỏi một chúng ta cùng học hồ hết họat hễ nào các bạn ấy nghĩ sẽ cực nhọc khăn cho tất cả những người mù với điếc.)

In the morning

In the afternoon

In the evening

brush my teeth

do exercise

have breakfast

go lo school

Take a nap

do my homework và exercise

play sports with friends

take a bath

watch TV, about half an hour learn lessons/do exercises

go lớn bed, at about 10:30

.

Which activities bởi vì you think may be difficult for blind & deaf people? I think playing sports, watching TV và going to lớn school by themselves are difficult for these people and we can say these activities are impossible for them.

Work with a partner. Look at the Braille Alphabet. Then work out the message that follows.

(Làm bài toán với một các bạn cùng học. Nhìn vào bảng mẫu mã tự Braille. Tiếp đến trả tin nhắn theo sau.) a.we b. Are c. The d. World

2. While you read:

Read the passage & then vị the lasks that follow. (Đọc đoạn văn tiếp đến làm bài xích tập theo sau.)

Dưới đây là nội dung bài bác đọc:

A teacher in a special class

Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her teaching job. However, her class is different khung other classes. The twenty-five children, who are learning how lớn read & write in her class, are disabled. Some are deaf, some dumb và others mentally retarded. Most of the chilren come from large and poor families, which prevents them form having proper schooling.

At firrst, there was a lot of opposition from the parents of the disabled children. Theu used khổng lồ believe that their children cuold not learn anything. In the first week, only give children attended the class. Gradually more children arrived. Their parents realised that the young teacher was making great efforts lớn help their poor kids.

Watching Thuy taking a class, one can see how time-comsuming the work is. During a math lesson, she raised both arms and opened up her fingers one by one until all tn stood up. She then closed the fingers one by one. She continued the demonstration until the children realised they had just learned how to địa chỉ an subtract. The children have every reason lớn be proud of their efforts. They know a new world is opening up for them.

Xem thêm: Quá Trình Thổi Mòn Thường Xảy Ra Mạnh Ở, Quá Trình Bóc Mòn Là Gì

Task 1: The words in A appear in ihe reading passage. Match them with their definitions in B. (Các từ bỏ Ở A xuất hiện thêm ở bài xích đọc. Ghép bọn chúng với gần như định nghĩa ngơi nghỉ B.)

A

B

 

1. Disabled

a. Taking or needing a lot of time

1-c

2.mentally retarded

b. An act of showing or explaining how to vì chưng something

2-e

3. Time-consuming

c. Unable to lớn use a part of the body in the normal way

3-a

4. Demonstration

d. Slowly, over a long period of time

4-h

5. Gradually

e. Less mentally developed than normal

5-d

 

Task 2: Read the passage again & complete the following sentences by circling the corresponding letter A.B.C or D. (Đọc lại đoạn văn và điền đều câu sau bằng phương pháp khoanh tròn chủng loại tự khớp ứng A.B.C lìtiy D.)

1. Thuy’s class is different from phter classes because the children…………..

A. Are from large families

B. Are les mentally developed

C. Love Maths very much

D. Are disabled (là trẻ con tàn tật)

-> Chọn câu trả lời D

2. At first the parents were……………the idea of sending their children lớn the special class 

A. Interested in

B. Opposed lớn (phản đối)

C. Satisfied with

D. Worried about.

-> Chọn giải đáp B

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been……………

A. The change in the parents’s attitude towards the class

B. A lot of protest from the parents against the class

C.a feeling of doubt in the teacher’s ability

D. A belief in the parents’s opposition.

-> Chọn câu trả lời A

4. The writer describe how Thuy teaches the children to địa chỉ and subtract in order to prove that……………………

A. The children lượt thích Maths

B. The teacher is proud of her work

C. The teaching work takes time (Công câu hỏi dạy học tập tốn thời gian)

D. Adding and subtracting are important

-> Chọn đáp án C

5. The writer’s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as.......................

A. Humorous

B. Angry

C. Suspicious

D. Admiring (Đáng ngưỡng mộ)

-> Chọn giải đáp D

3. After you read:

Fill in each of the blanks of the summary below with a suitable word from the reading passage. (Điền mỗi địa điểm trống của bài xích tóm tắt tiếp sau đây với từ phù hợp từ bài bác đọc)

Twenly-five (I) disabled children have the chance of learning how lớn (2) read & (3) write thanks khổng lồ the (4) efforts of a young teacher, Pham Thu Thuy. Although her idea, at first, met with (5) opposition from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The touching work in the class is (6) time-consuming.

Xem thêm: Cần Làm Gì Để Học Tốt Môn Hóa Học Giỏi Hóa Hiệu Quả Nhất Có Thể Bạn Chưa Biết

For example, in a (7) Maths lesson, the teacher has to use her (8) arms và (9) fingers to teach the children how to địa chỉ tad subtract. The children are now (10) proud & happy.