Bài 3 trang 121 toán 11

     Bạn đang xem: Bài 3 trang 121 toán 11

a.(lim dfrac6n-13n+2=lim dfrac6-dfrac1n3+dfrac2n )Vì(lim left( 6-dfrac1n ight)=lim 6-lim dfrac1n=6) với (lim left( 3+dfrac2n ight)=lim 3+lim dfrac2n=3)Nên(lim dfrac6n-13n+2=lim dfrac6-dfrac1n3+dfrac2n=dfrac63=2)b.(lim dfrac3n^2+n-52n^2+1=lim dfrac3+dfrac1n-dfrac5n^22+dfrac1n^2 )Vì(lim left( 3+dfrac1n-dfrac5n^2 ight)=lim 3+lim dfrac1n-lim dfrac5n^2=3) và(lim left( 2+dfrac1n^2 ight)=lim 2+lim dfrac1n^2=2 )Nên(limdfrac3n^2+n-52n^2+1=lim dfrac3+dfrac1n-dfrac5n^22+dfrac1n^2=dfrac32)c.( lim dfrac3^n+5.4^n4^n+2^n=lim dfracleft( dfrac34 ight)^n+51+left( dfrac12 ight)^n )Vì(lim left< left( dfrac34 ight)^n+5 ight>=lim left( dfrac34 ight)^n+lim 5=5) và(lim left< 1+left( dfrac12 ight)^n ight>=lim 1+lim left( dfrac12 ight)^n=1 )Nên( lim dfrac3^n+5.4^n4^n+2^n=lim dfracleft( dfrac34 ight)^n+51+left( dfrac12 ight)^n=dfrac51=5)d.(lim dfracsqrt9n^2-n+14n-2=lim dfracsqrt9-dfrac1n+dfrac1n^24-dfrac2n=dfrac34 )
Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 1: số lượng giới hạn của dãy số khác • Giải bài bác 1 trang 121 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 gồm 1kg hóa học phóng xạ... • Giải bài bác 2 trang 121 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Biết dãy... • Giải bài 3 trang 121 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm những giới hạn... • Giải bài 4 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Để trang hoàng mang đến căn... • Giải bài 5 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tính tổng(... • Giải bài xích 6 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 cho số thập phân vô... • Giải bài bác 7 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tính những giới hạn... • Giải bài bác 8 trang 122 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 cho hai dãy...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 (Nâng cao) theo chương •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 SGK (Nâng cao) •Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy nhiên song - Hình học 11 SGK (Nâng cao) •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số và Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Tình dục vuông góc - Hình học tập 11 SGK (Nâng cao) •Chương 3: hàng số. Cấp số cộng và cung cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số với Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao)
bài xích trước bài bác sau


Xem thêm: Đất Được Hình Thành Từ Những Nhân Tố Nào, Giải Địa Lý Lớp 6 Bài 26: Đất

Giải bài tập SGK Toán 11 (Nâng cao)
Bài 1: giới hạn của dãy số
• Giải bài 1 trang 121 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 121 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 121 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 4 trang 122 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 122 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 6 trang 122 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 7 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 8 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11


Xem thêm: Hãy Đến Với Nhau Đêm Ngày - Hãy Đến Hãy Đến Với Nhau Đêm Này Lyrics

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ song song Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ Chương 3: Vectơ trong ko gian. Tình dục vuông góc Chương 3: hàng số. Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm