Bài Tập Halogen Trong Đề Thi Đại Học

     

Cõu 1: (ĐH B – 2008) Dóy cỏc nguyờn tố thu xếp theo chiều tăng cao tính phi kim từ bỏ trái sang nên là

A. N, P, F, O. B. N, P, O, F. C. P, N, O, F. D. P, N, F, O.

Cõu 2: mang đến 31,84g hỗn hợp NaX với NaY (X, Y là 2 nguyờn tố halogen ở cả hai chu kỡ liờn tiếp) vào hỗn hợp AgNO3 dư thỡ thu được 57,34g kết tủa. Công thức của 2 muối hạt là

A. NaBr cùng NaI. B. NaF và NaCl.

C. NaCl cùng NaBr. D. Không xác minh được.

 
Bạn đang xem: Bài tập halogen trong đề thi đại học

*
*Xem thêm: Ảnh Vẽ Đề Tài Gia Đình Hạnh Phúc Đơn Giản, Đẹp Mắt, Cách Vẽ Tranh Đề Tài Gia Đình Đơn Giản, Đẹp Nhất

Bạn đã xem văn bản tài liệu Bài tập phần halogen trong đề thi cđ đại học, để sở hữu tài liệu về máy các bạn click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: Skills One Unit 9 Lớp 8 » Skills 1 » Unit 9, Skills 1 Trang 32 Unit 9 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

Bài tập phần halogen trong đề thi cao đẳng đại họcCõu 1: (ĐH B – 2008) Dóy cỏc nguyờn tố sắp xếp theo chiều tăng dần đều tớnh phi kim trường đoản cú trỏi sang yêu cầu làA. N, P, F, O.B. N, P, O, F.C. P, N, O, F.D. P, N, F, O.Cõu 2: mang đến 31,84g tất cả hổn hợp NaX với NaY (X, Y là 2 nguyờn tố halogen ở cả 2 chu kỡ liờn tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thỡ thu được 57,34g kết tủa. Cụng thức của 2 muối hạt làA. NaBr và NaI.B. NaF với NaCl.C. NaCl và NaBr.D. Khụng xỏc định được.Cõu 3: (ĐH A – 2007) cho từ trường đoản cú dung dịch cất a mol HCl vào dung dịch cất b mol Na2CO3 đôi khi khuấy đều, thu được V lớt khớ (ở đktc) và dung dịch X. Khi đến dư nước vụi trong vào hỗn hợp X thấy cú lộ diện kết tủa. Biểu thức liờn hệ thân V cùng với a, b làA. V = 22,4(a + b).B. V = 11,2(a - b).C. V = 11,2(a + b).D. V = 22,4(a - b).Cõu 4: (ĐH B – 2009) cho cỏc làm phản ứng sau 4HCl + PbO2 PbCl2 + Cl2 + 2H2O. HCl + NH4HCO3 NH4Cl + CO2 + H2O. 2HCl + 2HNO3 2NO2 + Cl2 + 2H2O. 2HCl + Zn ZnCl2 + H2.Số bội phản ứng trong đú HCl biểu thị tớnh khử làA. 3.B. 1.C. 4.D. 2.Cõu 5: (ĐH A – 2008) đến cỏc phản bội ứng sau4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O.2HCl + sắt FeCl2 + H2.14HCl + K2Cr2O7 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2.16HCl + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.Số bội nghịch ứng trong đú HCl biểu hiện tớnh oxi húa làA. 4.B. 2.C. 3.D. 1.Cõu6: (ĐH B – 2008) mang đến dóy cỏc hóa học và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dóy phần nhiều cú tớnh oxi hoỏ và tớnh khử làA. 3.B. 4.C. 5.D. 6.Cõu 7: (ĐH A – 2009) Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản nghịch ứng cùng với lượng dư hỗn hợp HCl đặc, chất tạo ra lượng khớ Cl2 các nhất làA. KMnO4.B. CaOCl2.C. K2Cr2O7.D. MnO2.Cõu 8: mang đến m gam đối kháng chất halogen X2 tỏc dụng cùng với Mg dư nhận được 19g muối. Cũng m gam X2 mang đến tỏc dụng với Al dư thu được 17,8g muối. X làA. Flo.B. Clo.C. Iot.D. Brom.Cõu 9: (ĐH B – 2009) mang lại dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp tất cả hai muối hạt NaX cùng NaY (X, Y là nhì nguyờn tố cú trong tự nhiờn, ở hai chu kỡ liờn tiếp trực thuộc nhúm VIIA, số hiệu nguyờn tử ZX