Bài Tập Trắc Nghiệm Câu Tường Thuật

     
Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn phí https://noithatvinhxuan.vn/uploads/thi-online.png

Bạn sẽ xem: 30 bài tập trắc nghiệm về câu tường thuật è thuật

Câu gián tiếp trong giờ Anh, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh, 85 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh siêng đề khẩu ca trực tiếp với gián tiếp, bài xích tập trắc nghiệm câu trực tiếp loại gián tiếp violet, bài xích tập trắc nghiệm Reported speech with gerund, bài tập về câu tường thuật lớp 12, bài tập gửi câu trực tiếp sang gián tiếp bao gồm đáp an


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật

*

các thì trong giờ đồng hồ anh, tiếng anh chuyên sâu

Câu gián tiếp trong giờ Anh, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh, 85 câu hỏi trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh siêng đề tiếng nói trực tiếp cùng gián tiếp, bài xích tập trắc nghiệm câu trực tiếp gián tiếp violet, bài tập trắc nghiệm Reported speech with gerund, bài xích tập về câu trần thuật lớp 12, bài xích tập gửi câu thẳng sang gián tiếp có đáp an, bài xích tập trắc nghiệm reported SPEECH with GERUND violet, bài bác tập Reported Speech lớp 11, bài tập trắc nghiệm ve loi noi gián tiếp, bài bác tập câu gián tiếp, Câu con gián tiếp sệt biệt, những ví dụ về câu trực tiếp gián tiếp, bài bác tập câu trực tiếp loại gián tiếp nâng cao, Câu trực tiếp gián tiếp lớp 8, Chuyển các câu sau lịch sự câu loại gián tiếp, bài bác tập câu trực tiếp con gián tiếp violet, kim chỉ nan câu trực tiếp gián tiếp

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢICâu gián tiếp trong tiếng Anh

1. Định nghĩaCâu con gián tiếp trong tiếng Anh

- Câu trực tiếp: Câu thẳng là lời nói xuất phạt trực tiếp từ tín đồ nói và thường được đặt trong vết ngoặc kép. Ví dụ: "I am hungry", Bob said. - Câu loại gián tiếp: Câu con gián tiếp hay nói một cách khác là câu tường thuật là thuật lại lời nói của fan khác, không thuật lại khá đầy đủ các từ ngữ nhưng ý nghĩa sâu sắc vẫn giữ nguyên và không bên trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: Bob said he was very hungry.

2. Cách biến đổi câu trực tiếp sang trọng câu loại gián tiếp (câu tường thuật)

*Những thay đổi về thì của động từ
Thì làm việc câu trực tiếpThì nghỉ ngơi câu gián tiếp
1. Bây giờ đơn (Simple Present)Ex: “I work for a post office”, she said. Quá khứ đơn (Simple Past)She said she worked for a post office.
2. Hiện tại tiếp tục (Present Continuous)Ex: “I am feeling ill” Tom said to lớn meQuá khứ tiếp nối (Past Continuous)Tom told me that he was feeling ill.
3. Hiện tại tại xong xuôi (Present Perfect)Ex: Tom said: “I haven’t done it”Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) Tom said he hadn’t done it
4. Hiện nay tại ngừng tiếp diễnEx: “I’ve been waiting for 2 hours”, Jack saidQuá khứ xong xuôi tiếp diễnJack said he had been waiting for 2 hours.
5. Quá khứ đối chọi (Simple Past)Ex: “I didn’t vày it”, he said. Quá khứ xong xuôi (Past Perfect)He said he hadn’t done it
6. Vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous)Ex: “I was lying”, he said. Quá khứ ngừng tiếp diễn ( Past perfect Continuous)He said he had been lying
7. Thừa khứ dứt (Past Perfect)Ex: “I had already done my homework”, Bob said. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)Ex: Bob said he had already done his homework.
8. Tương lai solo (Simple Future)Ex: “I’ll buy it”, Tom said. Tương lai sinh hoạt quá khứ (Future in the past)Tom would buy it.
Ngoài ra, còn có một số chuyển đổi với những động từ khiếm khuyết (modal verbs)
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
CanCould
Must/ have toHad to
MayMight
WillWould
Shall/ ShouldShould
Needn’tDidn’t have to
*Chuyển trạng tự chỉ nơi chốn và thời hạn theo quy luật:
Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
ThisEx: “I want to lớn buy this pen. ”ThatShe said she wanted to lớn buy that pen.
TheseEx: “I want to buy these pens. ”ThoseShe said she wanted to lớn buy those pens.
HereEx: “I want khổng lồ sit here. ”ThereEx: She said she wanted to lớn sit there.
NowEx: “I am sitting in front of TV now. ”ThenShe said she was waiting in front of TV then.
TodayEx: “Today I have a test”That dayShe said she had a kiểm tra that day.
YesterdayEx: “I had a thử nghiệm yesterday. ”The day before/ The previous day. She said she had a test the day before.
TomorrowEx: “I’ll have a chạy thử tomorrow. ”The next day/ The following day. She said she would have a test the next day.
AgoEx: “I had a test 2 days ago. ”BeforeShe said she had had a test 2 days before.
Last nightEx: “I watched TV with my mother last night. ”The night before/ The previous night.She said she had watched TV with her mother the night before.
Next weekEx: “I will go on a picnic next week. ”The following week/ The week after.She said she would go on a picnic the following week.
The day before yesterdayEx: “I had a test the day before yesterday. ”Two days before/ earlierShe said she had had a test 2 days before.
*Thay thay đổi đại từ:- Đại trường đoản cú nhân xưng
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
IHe/ she
We/ youThey
You (nếu là nhà ngữ)They/ I/ he/ she
MeHim/ her
UsThem
You (nếu là tân ngữ)Them/ me/ him/ her
- Đại trường đoản cú sở hữu:
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
MyHis/ her
OurTheir
YourTheir/ my/ his/ her
MineHis/ hers
OursTheirs
YoursTheirs/ mine/ his/ hers
- Đại từ this/ that, these/ those+ “This, that” rất có thể đổi thành “it”+ “These, those” rất có thể đổi thành “that/ them”Ví dụ: Mary said: “This is the first time I’ve broken my arm. ”→ Mary said that it was the first time she had broken her arm.

3. Trần thuật câu nhắc (Statements)

S1 + say(s)/ said (that)+ S2 + verbS1 + tell(s)/ told + O + (that) + S2 + verbVí dụ: “I feel really fed up with my job. ” said Susan. → Susan said that she felt really fed up with her job. → Susan told me that she felt really fed up with her job.

4. Trần thuật câu hỏiCâu gián tiếp trong giờ Anh

*Câu hỏi Yes/No:S + asked/ wanted to lớn know/ wondered + if/ weather+ S + V- Thêm If/ Whether để mở màn cho mệnh đề tường thuật. - hiếm hoi từ thắc mắc (động từ bỏ trước công ty ngữ) gửi thành đơn côi tự câu nói (chủ ngữ + động từ). Vứt do/does/did giả dụ có, thay đổi thì của đụng từ trong mệnh đề tường thuật thụt lùi quá khứ một thì và thay đổi các yếu đuối tố khác ví như địa từ, sở hữu, tân ngữ, những từ chỉ thời gian, vị trí chốn,…Ví dụ: “Are you angry?” he asked. → He asked if/whether I was angry. *Wh-questions (Câu hỏi có từ nhằm hỏi: what, where, when, how…)S + asked (+O)/ wanted to know/ wondered + what/ who/…. + S+V- Không cần sử dụng If/ Whether mà sử dụng lại các từ để hỏi sẵn có (what/ where/ when,…) để khởi đầu cho mệnh đề tường thuật. - Các đổi khác khác thực hiện giống hệt như khi tường thuật câu hỏi Yes/NoVí dụ: “What are you talking about?” said the teacher. → The teacher asked us what we were talking about. 5. Tường thuật câu mệnh lệnh, ước khiến, khuyên răn bảo, doạ dọa, lời mời, ngỏ ý …*Khẳng định:S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree/ offer/ refuse. . . + O + to-VVí dụ: “Please wait for me here, Mary. ” Tom said. (yêu cầu)→ Tom told Mary to wait for him there. *Phủ định:S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree + O + NOT to-VVí dụ: “Don’t talk in class” the teacher said to us. → The teacher told us not lớn talk in class.

6. Trần thuật lời đề nghịCâu con gián tiếp trong tiếng Anh

S + suggested + ( someone ) + V_ingVí dụ: “Why don’t you send her some flowers?” he said. → He suggested me sending her some flowers. 7. Tường thuật với câu điều kiệnNếu trong khẩu ca trực tiếp có câu điều kiện, thì chỉ có câu điều loại I là gồm sự biến đổi về THÌ, hai nhiều loại câu điều kiện còn lại thì vẫn duy trì nguyên bề ngoài động tự của chúng. Ví dụ: “If I have a time, I will visit her,” he said. → He said that if he had time, he would visit her.

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGCâu gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh

Task 1. Rewrite these following sentences with the same meaning1. She said, "I am reading. "→ She said that. . . . . . . 2. They said, "We are busy. "→ They said that …. . . . . . . 3. He said, "I know a better restaurant. "→ He said that. . . . . . . . . 4. She said, "I woke up early. "→ She said that. . . . . . . 5. He said, "I will ring her. "→ He said that. . . . . . . 6. They said, "We have just arrived. "→ They said that. . . . . . . 7. He said, "I will clean the car. "→ He said that. . . . . . . 8. She said, "I did not say that. "→ She said that. . . . . . . 9. She said, "I don't know where my shoes are. "→ She said that. . . . . . . 10. He said: "I won't tell anyone. "→ He said that. . . . . . . Chỉ dẫn giải:1. She said that she was reading. 2. They said that they were busy. 3. He said that he knew a better restaurant. 4. She said that she had woken up early. 5. He said that he would ring her. 6. They said that they had just arrived. 7. He said that he would clean the car. 8. She said that she had not said that. 9. She said that she did not know where her shoes were. 10. He said that he would not tell anyone. Task 2. Rewrite these following sentences with the same meaning1. "Where is my umbrella?" she asked. → She asked. . . . . . . 2. "How are you?" Martin asked us. → Martin asked us. . . . . . . 3. He asked, "Do I have to vày it?"→ He asked. . . . . . . ……4. "Where have you been?" the mother asked her daughter. → The mother asked her daughter. . . . . . . 5. "Which dress vị you lượt thích best?" she asked her boyfriend. → She asked her boyfriend. . . . . . . 6. "What are they doing?" she asked. → She wanted lớn know. . . . . . . 7. "Are you going to the cinema?" he asked me. → He wanted khổng lồ know. . . . . . . 8. The teacher asked, "Who speaks English?"→ The teacher wanted khổng lồ know. . . . . . 9. "How vì chưng you know that?" she asked me. → She asked me. . . . . . . 10. "Has Caron talked lớn Kevin?" my friend asked me. → My friend asked me. . . . . . . Lý giải giải:1. She asked where her umbrella was. 2. Martin asked us how we were. 3. He asked if he had to vì chưng it. 4. The mother asked her daughter where she had been. 5. She asked her boyfriend which dress he liked best. 6. She wanted khổng lồ know what they were doing. 7. He wanted to know if I was going to the cinema. 8. The teacher wanted khổng lồ know who spoke English. 9. She asked me how I knew that. 10. My friend asked me if Caron had talked to lớn Kevin. Task 3. Rewrite these following sentences with the same meaning1. The doctor said to me, “You should đại bại weight. ”The doctor advised me. . . . . . . 2. Mary said, “Let’s go lớn a movie. ”Mary suggested. . . . . . . 3. “I didn’t break the windows”, Bill said. Bill denied. . . . . . . …. 4. “You told a lie, Tom”, she said. She accused Tom. . . . . . . 5. “I can’t go khổng lồ your birthday party next Saturday evening, Jack”, said Mary. Mary apologized for. . . . . . . Chỉ dẫn giải:1. The doctor advised me to thảm bại weight. 2. Mary suggested going lớn a movie3. Bill denied breaking the windows4. She accused Tom of telling a lie. 5. Mary apologized for not going to Jack’s birthday tiệc ngọt next Saturday evening. Task 4. Rewrite these following sentences with the same meaning1. “I won’t help you with your homework. Never ! ” Jane said khổng lồ me. Jane refused. . . . . . . . 2. Joe said, “Please come khổng lồ my party. ”Joe invited. . . . . . . . 3. Mr. Gray said, “Don’t play in the street. ”Mr. Gray warned the children not. . . . . . . 4. “Would you lượt thích to come on a picnic with us?They invited. . . . . . . 5. “Please don’t tell anybody what happened. ”He asked. . . . . . .

Xem thêm: Khoa Học Lớp 5 Bài 58 - : Sự Sinh Sản Và Nuôi Con Của ChimXem thêm: Cuộc Thi Bác Hồ Với Thanh Hóa, Thanh Hóa Làm Theo LờI Bác"

Hướng dẫn giải:
1. Jane refused to help me with my homework. 2. Joe invited me lớn his party. 3. Mr. Gray warned the children not to lớn play in the street. 4. They invited me lớn come on a picnic with them. 5. He asked me not khổng lồ tell anybody what had happened. Task 5. Rewrite these following sentences with the same meaning1. “If you don’t give me a pay rise. I’ll resign. ”She threatened. . . . . . 2. “I’ll finish the work by the over of this week. ”John promised. . . . . . 3. “You ought to take a break, Andrew. ”She advised. . . . . . 4. “Don’t forget to lớn go lớn the supermarket after work. ”They reminded. . . . . . 5. “Why don’t we sing a few songs?”He suggested. . . . . . . Gợi ý giải:1. She threatened me lớn resign if I didn’t give her a pay rise. 2. John promised khổng lồ finish the work by the kết thúc of that week . 3. She advised Andrew to take a break. 4. They reminded lớn go lớn the supermarket after work. 5. He suggested singing a few songs. Task 6. Chuyển những câu sau về dạng câu trằn thuật1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said. . . . . . . . 2. “What would you vì if you had three days off ?” I asked him. . . . . . . . 3. “I would have come khổng lồ see you if I had known your address, Jim” she said. . . . . . . . 4. “I’m sure she will help you if you ask her. ” , he told me. . . . . . . 5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go khổng lồ school. ” They said lớn me. . . . . . . . 6. She said to lớn me, “If I were you, I wouldn’t tell her about this. . . . . . . . 7. “There would not be enough seats if a lot of guests came. ”. . . . . . . 8. “You will be surprised if you meet him. ” , Peter said to lớn Linda. . . . . . . . 9. The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday. ”. . . . . . . 10. “What would you bởi if you saw a snake ?” nam giới asked Nga. . . . . . . . Giải đáp giải:1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends. 2. I asked him what he would vì chưng if he had (had) three days off. 3. She told Jim that she would have come if she had known his address. 4. He told me that he was sure she would help if I asked her. 6. They told me that if that day had been Sunday, they would have gone lớn school. 7. She told me that if she were me, she would have told her about that. 8 . If a lot of guest had come, there would have been not enough seats. 9. Peter told Linda that she would be surprised if she met him. 10. The boy said that he would not be strong if he did not swim everyday. Task 7. Chuyển các câu sau về dạng câu nai lưng thuật1. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold. ” ,Mr John said. . . . . . . . 2. “Tom would win more races if he trained hard. ” , The man said. . . . . . . . 3. “If you feel like a chat, phone me tonight. ” David said lớn me. . . . . . . . 4. “If you isn’t eating so much junk food, you would be a lot fitter. ” Mother said. . . . . . . . 5. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam. ” , our teacher said. . . . . . . . 6. “If I knew her hobbies, I could let you know. ” He said lớn me. . . . . . . . 7. “If I won the lottery, I would buy a new car. ” , the man said. . . . . . . . 8. “If you had listened khổng lồ my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes. ” Julia said to LiLi. . . . . . . . Chỉ dẫn giải:1. Mr John said that they would have lunch outside in the garden if it was not cold. 2. The man said that Tom would have won more races if he had trained. 3. David told me to phone him that night if I felt like a chat. 4. My mother told me that I would be a lot fitter if I had not been eating so much junk food. 5. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam. 6. He told me that he could have let me known if he had known her hobbies. 7. The man said that he would have bought a new car if he had won the lottery. 8. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened khổng lồ Julia’s advice. Task 8. Chọn lời giải đúng nhất. 1. Jack asked me _____. A. where vị you come from? B. where I came fromC. where I came from D. where did I come from?2. She asked me _____ I liked pop music. A. when B. what C. if D. x3. The doctor ____ him khổng lồ take more exercise. A. told B. tell C. have told D. are telling4. I wanted khổng lồ know_____ return home. A. when would she B. when will she C. when she will D. when she would5. Claire told me that her father____ a race horse. A. owns B. owned C. owning D. A & BHướng dẫn giải:1. C2. C3. A4. D5. DTask 9. Here are some things that Sarah said to lớn you:
I’ve been lớn the Untied States. I can’t drive.
I don’t have any brothers or sisters. I don’t lượt thích fish.
I’m working tomorrow evening. Dave is lazy.
Jane has a very well – paid job. Jane is a friend of mine.
But later Sarah says something diffierent to you. What bởi you say?
SarahYou
1 Dave works very hard. But you said he was lazy.
2 Let’s have fish for dinner. But. . . . . . .
3 I’m going to lớn buy a car. . . . . . . .
4 Jane is always short of money. . . . . . . .
5 My sister lives in Paris. . . . . . . .
6 I think thành phố new york is a great place. . . . . . . .
7 Let’s go out tomorrow evening. . . . . . . .
8 I’ve never spoken lớn Jane. . . . . . . .
Hướng dẫn giải:2. But you said you didn’t like fish3. But you said you couldn’t drive4. But you said she had very well-paid job5. But you sai you didn’t have any brothers or sisters6. But you said you had never been to the United States7. But you said you were working tomorrow evening8. But you said she was friend of yours. Task 10. Somebody says something to you which is the oppsite of what they said earlier. Complete the answers. 1. A: That restaurant is expensiveB: Is it? I thought you said it was cheap. 2. A: Sue is coming to lớn the các buổi tiệc nhỏ tonight. B: Is she? I thought you said she …………………3. A: Sarah likes Paul. B: Does she? Last week you said …………………. . 4. A: I know lots of people. B: vày you? I thought you said ……………………5. A: Jane will be here next week. B: Will she? But didn’t you say …………………. . Lý giải giải:2. She wasn’t coming somewhere else/ … she was staying at home. 3. She didn’t lượt thích him4. You didn’t know anybody5. She wouldn’t be here