Câu hỏi với từ để hỏi

     
Khi học tập tiếng anh, ta gặp mặt rất nhiều từ để hỏi nhưng lại lại không rõ giải pháp dùng và nghĩa của chúng như vậy nào.Từ để hỏi thường đi đầu câu, y hệt như tên gọi, mục tiêu của chúng là nhằm hỏi, làm rõ nội dung vào câu hỏi. Nội dung bài viết này đang giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về sự việc này này nhé. Dưới đây là kiến thức căn bạn dạng về từ để hỏi, chúng ta cùng hiểu và tìm hiểu thêm nhé. When? => Hỏi về thời gian Where? => Hỏi về xứ sở Who? => Hỏi tin tức về tín đồ Why? => Hỏi lý do, vì sao How? => Hỏi về đặc điểm của sự vật, sự việc, biện pháp thức, cách tiến hành What? =>Hỏi về thứ / ý kiến / hành vi Which (one)? => Hỏi thông tin về sự lựa chọn How much? => Hỏi về giá bán cả, lượng (không đếm được) How many? => Hỏi về lượng (đếm được) How long? => Hỏi về thời hạn How often? => Hỏi về mức độ thường xuyên How far?=> Hỏi về khoảng chừng cách


Bạn đang xem: Câu hỏi với từ để hỏi

*

Dưới đó là một số bài xích để những thực hành nhé. Bài xích 1: Đặt thắc mắc cho phần gạch ốp chân bên dưới đây1.My younger sister is five years old.2. Lan often goes to school by bike.3. Lisa is doing her homework at the moment.4. Xuan gave me an interesting book on my birthday.5. Her voice is so beautiful & sweet.6. I won the first prize in a competition last year.7. My mother is in Ha Noi at the moment.8. Lan was absent from school because she was sick.9. The questions in this examination are so difficult.10. They often go khổng lồ the beach every summer holiday.11. The teacher was so angry because a half of the class didn’t vày their homework.12. Jin often plays soccer every afternoon after school with his friends.13. Phuong is the best student in my class.14. There are two books và two pens on the table.15. They are planting some roses in the garden.16. Phái mạnh often watch TV 3 hours a day.17. Duc often visits his grandparents on the weekend.18. I stayed in Korean for five months.19. Trang bought a half kilo of cheese yesterday.20. It usually takes us fifteen minutes khổng lồ get khổng lồ school on foot.Bài 2: chọn đáp án phù hợp điền vào vị trí trống1.______ school vì you go to? -I study at Hai tía Trung secondary school.WhatWhenWhichWhere2. _____ vì chưng you live? -I live in Ha Noi.WhenWhereHowWhat3. ______ is Lan"s birthday? -Next Friday.WhenWhatWhichWhere4.______ did you go last night? -I visited my grandfather"s house.WhenWhatWhereWhich5. _____ is your favourite subject? -Math.WhatHowWhichWhen6. _____ did she go to the hospital? -Because she was sick.WhenHowWhatWhy7. ______ will you come back khổng lồ school? -Maybe the 1st of August.HowWhenWhereWhat8. ______ pens are there on the table? -TwoHowHow manyHow oftenHow long9.

Xem thêm: Thực Vật Cam Cố Định Co2 Vào Ban Đêm Vì Sao Tv Cam Cố Định Co2 Vào Ban ĐêmXem thêm: Dùng Gạch Chân Dưới Bộ Phận Trả Lời Câu Hỏi Ai ?( Cái Gì? Con Gì?)

______ is it from your house khổng lồ school? -About five kilometres.How oftenHow manyHow farHow10. ______ vị you feel? -I’m a bit tired.HowWhatWhenWhich11. _____ did Ha fail the exam? -Because she didn’t study the lessons carefullyWhatWhereWhyHow12. _____ vị you often go lớn school? -By bike.WhatHowWhenWhich13. ______ bởi vì you usually bởi in the evenings? -I often go out with my friends or watch TV at home.WhichWhenHowWhat14. _____ did you buy this lovely dress? -The shop at 135 Le Hong Phong Street.HowWhatWhereWhen15. ______ does the ngân hàng close? -About 5pm.WhenWhatWhichWhere16. _______ is the demo today? -It is rather difficult. But I did it well.WhatWhichWhenHow17. ______ vị you live with? -I live with my parents.WhatWhenWhoWhere18. ______ are your hobbies? -I like reading and drawingWhichHowWhereWhatĐÁP ÁN bài 1: 1.How old is your younger sister?2. How does Lan often go khổng lồ school by bike?Giải thích: Khi muốn hỏi về phương tiện, ta sử dụng ‘How+ trợ rượu cồn từ+ chủ ngữ+ đụng từ’Ví dụ: cha bạn đi làm bằng phương tiện gì?=> How does your father get to work?3. What is Lisa doing at the moment?4. What did Xuan give you on your birthday?5. How is her voice? 6. When did you win the first prize in a competition?7. Where is your mother at the moment?8. Why was Lan absent from school?9. How are the questions in this examination?10. Where vày they often go every summer holiday?11. Why was the teacher so angry?12. Who does Jin often play soccer every afternoon after school?13. Who is the best student in your class?14. How many books & pens on the table? 15. How many roses are they planting in the garden?16. How often does phái nam often watch TV?17. Who does Duc often visit on the weekend?18. How long did you stay in Korea?19. When did Trang buy a half kilo of cheese?20. How long does it usually take us khổng lồ get lớn school on foot?Bài 2:C B AC AD => vào câu vấn đáp có từ ‘ Because’ cần ta sử dụng từ nhằm hỏi ‘ Why’ để hỏi lý do, nguyên nhân.BBCACBDCADCD