Bảng Cân Đối Tài Khoản Theo Quyết Định 15

     

cách lập bảng bằng phẳng kế toán theo đưa ra quyết định 15 là trong số những từ khóa được tra cứu kiếm những nhất trên top google về nhà đề cách lập bảng phẳng phiu kế toán theo ra quyết định 15 . Trong nội dung bài viết này, noithatvinhxuan.vn sẽ viết bài xích Hướng dẫn bí quyết lập bảng bằng phẳng kế toán theo ra quyết định 15 hiện nay nay

QĐ 15 – hướng dẫn lập Bảng bằng phẳng kế toán

1 cửa hàng số liệu nhằm lập Bảng cân đối kế toán

– địa thế căn cứ vào các sổ kế toán đo đạt

– địa thế căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết

– căn cứ vào Bảng phẳng phiu kế toán năm trước.

Bạn đang xem: Bảng cân đối tài khoản theo quyết định 15

2 nội dung và bí quyết lập các kpi trong Bảng phẳng phiu kế toán năm

2.1 Phần tài sản

A: TÀI SẢN NGẮN HẠN – Mã số 100

Phản ánh tổng giá trị tiền, những khoản tương tự tiền và những tài sản ngắn hạn khác cỏ thể biến đổi thành tiền, hoặc có thể bán hay sử dụng trong vòng một năm hoặc một chu kỳ mua bán bình thường của doanh nghiệp có đến thời điểm báo cáo, gồm: tiền, những khoản tương tự tiền, những khoản đầu tư tài bao gồm ngắn hạn, các khoản bắt buộc thu ngắn hạn, hàng tồn kho và gia tài ngắn hạn khác.

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

I. TIỀN – Mã số 110

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

1. Chi phí – Mã số 111:

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Tiền” là số dư Nợ của tài khoản 111 “Tiền mặt” , 112 “Tiền gửi ngân hàng”, 113 “Tiền vừa mới chuyển” bên trên sổ cái.

2. Những khoản tương tự tiền – Mã số 112:

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư Nợ chi tiết của account 121 “Đầu tư đầu tư và chứng khoán ngắn hạn” trên Sổ chi tiết TK 121, gồm các loại thị trường chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn k quá 3 tháng tính tự lúc ngày mua.

II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN – Mã số 120:

Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 129

1. Đầu tư ngắn hạn – Mã số 121:

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư Nợ của tài khoản 121 “Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn” cùng 128 “Đầu tư thời gian ngắn khác” trên sổ cái sau khoản thời gian trừ đi phần vừa mới ghi vào mục “Các khoản tương đương tiền”.

2. đề phòng discount đầu tư thời gian ngắn – Mã số 129

Số liệu chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới thể loại ghi trong ngoặc đơn: (***)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng khuyến mại đầu tứ ngắn hạn” là số dư tất cả của tài khoản 129 “Dự phòng discount đầu bốn ngắn hạn” trên sổ cái.

III. Những khoẢn phẢi thu NGẮN HẠN – Mã số 130

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 139

1. Bắt buộc thu khách hàng – Mã số 131

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Phải thu khách hàng” địa thế căn cứ vào tổng thể dư Nợ chi tiết của account 131 “Phải thu của khách hàng hàng” xây dựng theo từng khách hàng trên sổ kế toán đưa ra tiết tài khoản 131, cụ thể các khoản bắt buộc thu khách hàng ngắn hạn.

2. Trả trước cho tất cả những người bán – Mã số 132

Số liệu để ghi vào kpi trả trước cho những người bán địa thế căn cứ vào tổng cộng dư Nợ đưa ra tiết account 331 “Phải trả cho tất cả những người bán” xây dựng theo từng người bán trên sổ chi tiết TK 331.

3. Nên thu nội bộ thời gian ngắn – Mã số 133

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Phải thu nội bộ ngắn hạn” là số dư Nợ bỏ ra tiết tài khoản 1368 “Phải thu nội bộ khác” trên Sổ kế toán chi tiết account 1368, chi tiết các khoản phải thu nội cỗ ngắn hạn.

4. đề xuất thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng thiết lập – Mã số 134

Số liệu để ghi vào kpi này là số dư Nợ tài khoản 337 “Thanh toán theo quá trình hợp đồng xây dựng” bên trên sổ cái.

5. Các khoản cần thu khác – Mã số 135

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu các khoản phải thu không giống là số dư Nợ của các TK 1385, TK 1388, TK 334, TK 338 trên sổ kế toán cụ thể các account 1385, 334, 338, cụ thể các khoản yêu cầu thu ngắn hạn.

5. dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi – Mã số 139

Số liệu để ghi vào kpi này là số dư có chi tiết tài khoản 139 trên sổ kế toán chi tiết TK 139, cụ thể các khoản đề phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi.

iV. HÀNG TỒN KHO – Mã số 140

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

1. Hàng tồn kho – Mã số 141

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư Nợ của account 151 “Hàng mua đang đi đường”, 152 “Nguyên liệu, thứ liệu”, 153 “Công cụ, dụng cụ”, 154 “Chi phí tổn sản xuất, mua bán dở dang”, 155 “Thành phẩm”, 156 “Hàng hóa”, 157 “Hàng gửi đi bán” với 158 “Hàng hóa kho bảo thuế” bên trên sổ cái.

2. đề phòng giảm giá hàng tồn kho – Mã số 149

Số liệu chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn: (***)

Số liệu nhằm ghi vào kpi đề phòng ưu đãi hàng tồn kho là số dư có của account 159 “Dự phòng ưu đãi hàng tồn kho” bên trên sổ cái.

V. TÀI SẢN NGẮN HẠN khác – Mã số 150

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 158

1. chi phí trả trước ngắn hạn – Mã số 151

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 142 “Chi chi phí trả trước ngắn hạn” trên sổ cái.

2. Thuế GTGT được khấu trừ – Mã số 152

Số liệu để ghi vào kpi này là số dư Nợ tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” trên sổ cái.

3. Thuế và những khoản cần thu nhà nước – Mã số 154

Số liệu để ghi vào kpi này là số dư Nợ chi tiết tài khoản 333 “Thuế và những khoản nên nộp đơn vị nước” bên trên sổ chi tiết TK 333.

4. Gia tài ngắn hạn không giống – Mã số 158

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này số dư Nợ tài khoản 1381 “Tài sản thiếu hóng xử lý”, 141 “Tạm ứng”, 144 “Cầm cố, cam kết quỹ, ký cược ngắn hạn” trên sổ cái.

B. TÀI SẢN dài hạn – Mã số 200

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260

I. CÁC KHOẢN PHẢI THU dài hạn – Mã số 210

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 218 + Mã số 219

1. Yêu cầu thu dài hạn của khách hàng – Mã số 211

Số liệu nhằm ghi vào kpi “Phải thu dài hạn của khách hàng hàng” căn cứ vào tổng thể dư Nợ chi tiết của account 131 “Phải thu của khách hàng” mở chi ngày tiết theo từng khách hàng so với các khoản buộc phải thu của khách hàng được xếp vào các loại tài sản lâu dài.

2. Vốn mua bán ở đơn vị trực ở trong – Mã số 212

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 1361 “Vốn mua bán ở các tổ chức trực thuộc” trên sổ kế toán cụ thể TK 136

3. Buộc phải thu dài hạn nội bộ – Mã số 213

Số liệu để ghi vào kpi này là cụ thể số dư Nợ của TK 1368 “Phải thu nội bộ khác” trên sổ kế toán cụ thể TK 1368, chi tiết các khoản đề xuất thu nội bộ dài hạn.

4. Bắt buộc thu dài hạn khác – Mã số 218

Số liệu để ghi vào kpi này là số dư Nợ chi tiết của TK 138, 331, 338 (chi tiết những khoản phải thu dài hạn khác) bên trên sổ kế toán cụ thể TK 1388, 331,338.

5. dự phòng phải thu dài hạn khó đòi – Mã số 219

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư Có cụ thể của TK 139 “Dự phòng nên thu cực nhọc đòi”, đưa ra tiết dự phòng phải thu dài hạn khó đòi bên trên sổ kế toán chi tiết TK 139.

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Mã số 220

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 + Mã số 230

1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu ảnh – Mã số 221

Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223

1.1. Nguyên giá bán – Mã số 222

Số liệu nhằm ghi vào kpi nguyên giá bán là số dư Nợ của tài khoản 211 “Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình” bên trên sổ cái.

1.2. giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 223

Số liệu kpi này được ghi ngay số âm dưới thể loại ghi vào ngoặc đơn: (***)

Số liệu để ghi vào kpi trị giá hao mòn lũy kế là số dư Có tài khoản 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” trên sổ cái.

2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính – Mã số 224

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226

2.1. Nguyên giá bán – Mã số 225

Số liệu để ghi vào kpi nguyên giá là số dư Nợ tài khoản 212 “Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính” trên sổ cái.

2.2. trị giá hao mòn lũy kế – Mã số 226

Số liệu kpi này được ghi thông qua số âm dưới thể loại ghi vào ngoặc đơn: (***)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu trị giá hao mòn lũy kế là số dư Có account 2142 “Hao mòn TSCĐ mướn tài chính” bên trên sổ cái.

3. Tài sản cố định vô ảnh – Mã số 227

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229

3.1. Nguyên giá bán – Mã số 228

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nguyên giá bán là số dư Nợ của account 213 “Tài sản thắt chặt và cố định vô hình” trên sổ cái.

3.2. giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 229

Số liệu chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn: (***)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu trị giá hao mòn lũy kế là số dư Có tài khoản 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” bên trên sổ cái.

4. chi phí xây dựng cơ bản dở dang – Mã số 230

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư Nợ tài khoản 241 “Xây dựng cơ bạn dạng dở dang” trên sổ cái.

III. bđs ĐẦU TƯ – Mã số 240

Mã số 240 = Mã số 241 – Mã số 242

1.1 Nguyên giá – Mã số 241

Số liệu để ghi vào kpi nguyên giá bán là số dư Nợ của account 217 “Bất cồn sản đầu tư” trên sổ cái.

3.2. giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 242

Số liệu kpi này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn: (***)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu trị giá hao mòn lũy kế là số dư Có tài khoản 2147 “Hao mòn bds đầu tư” bên trên sổ kế toán cụ thể TK 2147.

IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH dài hạn – Mã số 250

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 258 + Mã số 259

1. Đầu tư vào doanh nghiệp con – Mã số 251

Số liệu để ghi vào kpi này là số dư Nợ của account 221 “Đầu bốn vào doanh nghiệp con” trên sổ cái.

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên kết kinh doanh – Mã số 252

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư mặt Nợ của tài khoản 222 “Vốn góp liên doanh” với TK 223 “Đầu tư vào công ty liên kết”, trên sổ cái.

3. Đầu tư lâu dài không giống – Mã số 258

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu đầu tư dài hạn khác là số dư Nợ của account 228 “Đầu tư lâu dài khác” bên trên sổ cái.

4. đề phòng discount đầu tư lâu dài – Mã số 259

Số liệu chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới thể loại ghi vào ngoặc đơn: (***).

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu dự phòng khuyến mại đầu tư dài hạn, là số dư gồm của account 229 “Dự phòng khuyến mại đầu tư dài hạn” bên trên sổ cái.

Xem thêm: Top 10 Bài Viết Văn Về 20 Tháng 11 : Những Bài Văn Hay Và Xúc Động Viết Về Thầy

V. TÀI SẢN lâu dài không giống – Mã số 260

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268

1. ngân sách trả trước dài hạn – Mã số 261

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của account 242 “Chi chi phí trả trước nhiều năm hạn” trên sổ cái.

2. Tài sản thuế doanh thu hoãn lại – Mã số 262

Số liệu để ghi vào kpi này là số dư Nợ của tài khoản 243 “Tài sản thuế doanh thu hoãn lại” trên sổ cái.

3. Tài sản lâu dài khác – Mã số 268

Số liệu để ghi vào kpi này được căn cứ vào tổng thể dư Nợ của account 244 “Ký quỹ, ký kết cược dài hạn” cùng các tài khoản không giống có tương quan trên sổ cái.

TỔNG CỘNG TÀI SẢN – Mã số 270

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200

2.2 Phần nguồn vốn

A – NỢ PHẢI TRẢ – Mã số 300

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

I. NỢ NGẮN HẠN – Mã số 310

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320

1. Vay với nợ thời gian ngắn – Mã số 311

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư bao gồm của tài khoản 311 “Vay ngắn hạn” và 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả” trên sổ cái.

2. Yêu cầu trả cho người bán – Mã số 312

Số liệu để ghi vào kpi phải trả cho người bán là tổng các số dư Có chi tiết của tài khoản 331 “Phải trả cho những người bán” được phân các loại là ngắn hạn mở theo từng người cung cấp trên sổ kế toán đưa ra tiết account 331.

3. người mua trả chi phí trước – Mã số 313

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu người mua trả tiền trước địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của TK 131 “Phải thu của khách hàng hàng” xây dựng cho từng KH trên sổ cụ thể TK 131 với số dư tất cả TK 3387 ”Doanh thu chưa thực hiện” trên sổ kế toán chi tiết TK 3387.

4. Thuế và các khoản nên nộp nhà nước – Mã số 314

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu thuế và những khoản nên nộp bên nước là số dư Có cụ thể của tài khoản 333 “Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước” bên trên sổ kế toán cụ thể TK 333.

5. Phải trả người lao rượu cồn – Mã số 315

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của tài khoản 334 “Phải trả bạn lao động” trên sổ kế toán chi tiết TK 334 (Chi máu còn yêu cầu trả fan lao động).

6. ngân sách phải trả – Mã số 316

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có của account 335 “Chi phí yêu cầu trả ” bên trên sổ cái.

7. đề xuất trả nội cỗ – Mã số 317

Số liệu nhằm ghi vào kpi phải trả nội bộ là số dư Có cụ thể của tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” trên sổ cụ thể TK 336 (Chi tiết buộc phải trả nội bộ ngắn hạn).

8. Bắt buộc trả theo tiến độ plan hợp đồng xây dựng – Mã số 318

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư có của TK 337 “Thanh toán theo tiến độ plan hợp đồng xây dựng” trên sổ cái.

9. Những khoản nên trả, bắt buộc nộp ngắn hạn khác – Mã số 319

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng thể dư gồm của TK 338 “Phải trả, phải nộp khác”, tài khoản 138 “Phải thu khác”, bên trên sổ kế toán chi tiết của những TK 338, 138 (Không bao gồm các khoản buộc phải trả, phải nộp không giống được xếp vào nhiều loại nợ đề nghị trả dài hạn).

10. đề phòng phải trả ngắn hạn – Mã số 320

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng dư Có chi tiết của TK 352 “Dự phòng buộc phải trả” trên sổ kế toán cụ thể của TK 352 (chi tiết các khoản dự phòng cho những khoản đề xuất trả ngắn hạn).

II. NỢ lâu dài – Mã số 330

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337

1. đề nghị trả lâu dài người chào bán – Mã số 331

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu phải trả cho những người bán là tổng các số dư Có cụ thể của tài khoản 331 “Phải trả cho người bán”, xây dựng theo từng bạn bán đối với các khoản bắt buộc trả cho tất cả những người bán được xếp vào các loại nợ lâu dài.

2. Cần trả lâu dài nội bộ – Mã số 332

Số liệu để ghi vào kpi này là cụ thể số dư bao gồm của tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” bên trên sổ chi tiết TK 336 (Chi tiết những khoản bắt buộc trả nội cỗ được xếp vào nhiều loại Nợ dài hạn).

3. Buộc phải trả lâu dài khác – Mã số 333

Số liệu để ghi vào kpi này là toàn bô dư Có cụ thể của account 338 và tài khoản 344 trên sổ mẫu TK 344 với sổ chi tiết TK 338 (chi tiết nên trả nhiều năm hạn).

4. Vay cùng nợ dài hạn – Mã số 334

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư tất cả của của tài khoản 341, account 342 và kết quả tìm được của số dư có TK 3431 – dư Nợ TK 3432 + dư tất cả TK 3433 bên trên sổ kế toán chi tiết TK 343.

5. Thuế doanh thu hoãn lại yêu cầu trả – Mã số 335

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là tổng số dư Có tài khoản 347 trên sổ cái TK 347.

6. dự phòng trợ cấp mất việc sử dụng – Mã số 336

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là toàn bô dư Có tài khoản 351 bên trên sổ dòng TK 351.

7. dự phòng phải trả lâu dài – Mã số 337

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có chi tiết tài khoản 352 trên sổ kế toán cụ thể TK 352.

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU – Mã số 400

Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430

I. VỒN CHỦ SỞ HỮU – Mã số 410

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 420 + Mã số 421

1. Vốn chi tiêu của chủ thiết lập – Mã số 411

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư tất cả của account 4111 “Vốn đầu tư chi tiêu của nhà sở hữu” bên trên sổ kế toán cụ thể TK 4111.

*

2. Thặng dư vốn cp – Mã số 412

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư bao gồm của account 4112 “Thặng dư vốn cổ phần” trên sổ kế toán cụ thể TK 4112. Nếu account này bao gồm số dư Nợ thì được ghi ngay số âm dưới thể loại ghi vào ngoặc 1-1 (…)

3. Vốn khác của chủ sở hữu – Mã số 413

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư gồm của account 4118 “Vốn khác” bên trên sổ kế toán cụ thể TK 4118.

4. Cp quỹ – Mã số 414

Số liệu kpi này được ghi thông qua số âm dưới thể loại ghi trong ngoặc đơn: (***)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 419 “Cổ phiếu quỹ” trên sổ cái.

5. Chênh lệch phân tích lại gia tài – Mã số 415

Số liệu nhằm ghi vào kpi chênh lệch đánh giá lại tài sản là số dư Có tài khoản 412 “Chênh lệch nghiên cứu lại tài sản” trên sổ cái. Ngôi trường hợp account 412 tất cả số dư Nợ thì số liệu kpi này được ghi bằng số âm dưới thể loại ghi vào ngoặc đơn: (***).

6. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái – Mã số 416

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu chênh lệch tỷ giá chỉ là số dư Có account 413 “Chênh lệch tỷ giá” bên trên sổ cái. Trường hợp tài khoản 413 có số dư Nợ thì số liệu kpi này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn: (***)

7. Quỹ đầu tư tăng trưởng – Mã số 417

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu quỹ phát triển kinh doanh là số dư bao gồm của account 414 “Quỹ tăng trưởng kinh doanh” bên trên sổ cái.

8. Quỹ dự phòng tài bao gồm – Mã số 418

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có của tài khoản 415 “Quỹ dự phòng tài chính” bên trên sổ cái.

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ mua – Mã số 419

Số liệu nhằm ghi vào kpi này là số dư có của account 418 “Các quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu” bên trên sổ cái.

10. lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp – Mã số 420

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu LN sau thuế chưa phân phối là số dư bao gồm của tài khoản 421 “Lãi chưa phân phối” trên sổ cái. Trường hợp tài khoản 421 tất cả số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn: (***)

11. nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bạn dạng – Mã số 421

Số liệu để ghi vào kpi này là số dư tất cả của account 441 trên sổ cái.

II. nguồn KINH PHÍ VÀ QUỸ không giống – Mã số 430

Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432 + Mã số 433

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh – Mã số 431

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh là số dư Có account 431 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” trên sổ cái.

2. nguồn kinh mức giá – Mã số 432

Số liệu để ghi vào kpi này là số chênh lệch giữa số dư Có account 461 với số dư Nợ account 161 bên trên sổ cái. Trường hợp số dư Nợ tài khoản 161 to hơn số dư Có tài khoản 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (…)

3. gốc kinh phí đang tạo dựng TSCĐ – Mã số 433

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có tài khoản 466 “Nguồn gớm phí đang hình thành TSCĐ” bên trên sổ cái.

TỔNG CỘNG nguồn VỐN – Mã số 440

Mã số 430 = Mã số 300 + Mã số 400

2.3 Các chỉ tiêu ngoài Bảng bằng vận kế toán

1. Gia tài thuê ngoài

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này quét từ số dư Nợ của tài khoản 001 – “Tài sản mướn ngoài” trên sổ cái.

2. Thứ tư, hàng hóa nhận giữ lại hộ, nhận gia công:

Số liệu để ghi vào kpi này lấy từ số dư Nợ của account 002 “Vật tư, món hàng nhận giữ hộ, dìm gia công” bên trên sổ cái.

3. món hàng nhận bán hộ, nhận ký gửi:

Số liệu nhằm ghi vào kpi này quét từ số dư Nợ của account 003 “Hàng hóa nhận cung cấp hộ, nhận ký kết gửi” bên trên sổ cái.

4. Nợ cạnh tranh đòi đang xử lý

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này quét từ số dư Nợ của tài khoản 004 “Nợ cực nhọc đòi vừa mới xử lý” bên trên sổ cái.

5. Nước ngoài tệ những loại

Số liệu nhằm ghi vào kpi này quét từ số dư Nợ của tài khoản 007 “Ngoại tệ những loại” bên trên sổ cái.

Xem thêm: Bố Cục Của Văn Bản Làng Sgk Ngữ Văn 9 Tập 1 Chi Tiết Nhất, Soạn Bài: Làng

6. Dự trù chi sự nghiệp, dự án

Số liệu để ghi vào kpi này get từ số dư Nợ của account 008 “Dự toán chi sự nghiệp, dự án” trên sổ cái.