Cho Các Chất Sau Saccarozơ Glucozơ Etyl Axetat

     

Số chất có phản ứng thủy phân vào điều kiện phù hợp gồm: Saccarozơ, etyl axetat, xenlulozơ và triolein
Bạn đang xem: Cho các chất sau saccarozơ glucozơ etyl axetat

Cho các chất: glucozơ; fructozơ; saccarozơ; tinh bột; xenlulozơ; benzylaxetat; glixerol. Số chất rất có thể tham gia phản nghịch ứng thủy phân trong môi trường axit là


Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số hóa học trong hàng tham gia phản nghịch ứng thủy phân là:


Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất tất cả tham gia phản ứng tráng bội bạc là


Cho những chất: glucozo; saccarozo; tinh bột; metyl fomat; xenlulozo; fructozo. Số hóa học tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit sinh sản sản phẩm chức năng với Cu(OH)2 và tráng bạc tình là


Cho dãy những chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số hóa học trong dãy tham gia phản bội ứng thủy phân là:


Cho những chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột với xenlulozơ. Số hóa học không tham gia phản ứng tráng bội nghĩa là


Cho những hợp hóa học hữu cơ sau: glucozơ, glixerol, saccarozơ, vinyl axetat, propyl fomat, tinh bột, xenlulozơ. Bao gồm bao nhiêu chất không gia nhập phản ứng tráng bạc?


Trong các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất hoàn toàn có thể khử được phức bạc đãi amoniac (a) cùng số hóa học có tính chất của ancol đa chức (b) là
Xem thêm: Unit 6 Lớp 7: Language Focus 2 Lớp 7 Trang 68, Language Focus 2

Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất bao gồm tham gia làm phản ứng tráng bội bạc là


Cho các chất sau: etylaxetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất bị thủy phân trong môi trường xung quanh axit là


Cho các chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, xenlulozơ, fructozơ , tripanmitin, số chất tham gia phản ứng thủy phân là


Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong những chất trên, số chất vừa có chức năng tham gia phản nghịch ứng tráng bội nghĩa vừa có chức năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là


Cho những chất sau: saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. Số chất hoàn toàn có thể tham gia làm phản ứng thủy phân là


Cho những chất sau: saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi nấu nóng với hỗn hợp axit vô sinh là:


Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất có tham gia làm phản ứng tráng bạc đãi là
Xem thêm: Phò Giá Về Kinh Là Tác Giả Của Phò Giá Về Kinh Là Tác Phẩm Của Ai Sáng Tác?

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam