Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền

     
Tôi thường xuyên nghe phần lớn người kể đến khái niệm "trưng mong ý dân" mà lại không rõ chính là gì. Tôi hy vọng hỏi, phòng ban nhà nước nào gồm thẩm quyền đề nghị trưng mong ý dân? việc trưng ước ý dân do cơ quan công ty nước làm sao quyết định?
*
Nội dung thiết yếu

Trưng ước ý dân là gì?

Theo qui định tại Điều 3 hình thức Trưng cầu ý dân năm ngoái về có mang trưng cầu ý dân như sau:

"Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong vẻ ngoài này, những từ ngữ sau đây được gọi như sau:

1. Trưng mong ý dân là việc Nhà nước tổ chức triển khai để cử tri toàn nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu ra quyết định những vấn đề quan trọng đặc biệt của nước nhà theo dụng cụ của mức sử dụng này.

Bạn đang xem: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Đề nghị trưng cầu ý dân là câu hỏi cơ quan, người dân có thẩm quyền theo qui định của hình thức này khuyến nghị vấn đề đề nghị trưng cầu ý dân nhằm Quốc hội coi xét, quyết định.

3. Phiếu trưng cầu ý dân là phiếu theo mẫu do Ủy ban hay vụ Quốc hội quy định, trong những số đó ghi rõ văn bản trưng mong ý dân để thực hiện trong từng cuộc trưng ước ý dân.

4. Cử tri là người có quyền bỏ thăm trưng cầu ý dân theo dụng cụ của mức sử dụng này."

*


Cơ quan bên nước nào tất cả thẩm quyền ý kiến đề xuất trưng mong ý dân? việc trưng cầu ý dân vị cơ quan bên nước như thế nào quyết định?

Cơ quan liêu nào tất cả thẩm quyền ý kiến đề nghị trưng mong ý dân?

Theo cách thức tại Điều 14 pháp luật Trưng mong ý dân năm ngoái thì quyền đề xuất trưng ước ý dân ở trong về Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, quản trị nước, cơ quan chính phủ hoặc ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, ví dụ như sau:

"Điều 14. Đề nghị trưng mong ý dân

1. Ủy ban hay vụ Quốc hội, quản trị nước, cơ quan chính phủ hoặc tối thiểu là một trong những phần ba tổng số đại biểu quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội coi xét, đưa ra quyết định việc trưng mong ý dân.

2. Trường hợp gồm từ một trong những phần ba tổng số đại biểu quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội ra quyết định việc trưng ước ý dân về cùng một sự việc thì Ủy ban hay vụ Quốc hội có trọng trách tổng hợp những kiến nghị của đại biểu Quốc hội, chuẩn bị hồ sơ theo mức sử dụng tại khoản 3 Điều này trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Việc kiến nghị và tổng hợp kiến nghị của đbqh được triển khai theo dụng cụ tại Điều 33 của Luật tổ chức Quốc hội.

Xem thêm: Ví Dụ Về Điểm Mạnh Điểm Yếu Của Bản Thân Thế Nào Để Được Đánh Giá Cao?

3. Hồ nước sơ kiến nghị trưng cầu ý dân gồm:

a) Tờ trình đề xuất trưng cầu ý dân, trong đó nêu rõ sự cần thiết của việc tổ chức triển khai trưng ước ý dân, nội dung bắt buộc trưng cầu ý dân, dự kiến thời điểm tổ chức trưng ước ý dân, những phương án, chiến thuật để thực hiện công dụng trưng cầu ý dân;

b) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về trưng cầu ý dân;

c) Tài liệu không giống có liên quan (nếu có)."

Đề nghị trưng cầu ý dân trước lúc được trình lên cơ quan tất cả thẩm quyền ra đưa ra quyết định phải được Hội đồng dân tộc, Ủy ban có liên quan của Quốc hội thẩm tra, ví dụ theo quy định tại Điều 15 qui định Trưng cầu ý dân 2015 như sau:

"Điều 15. Thẩm tra kiến nghị trưng ước ý dân

1. Trước khi trình Quốc hội, đề xuất trưng ước ý dân yêu cầu được Hội đồng dân tộc, Ủy ban có tương quan của Quốc hội thẩm tra.

2. Câu chữ thẩm tra kiến nghị trưng ước ý dân triệu tập vào những vấn đề sau đây:

a) Sự quan trọng của việc tổ chức trưng ước ý dân;

b) Đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề trưng mong ý dân;

c) Nội dung cần trưng mong ý dân;

d) thời gian trưng cầu ý dân;

đ) những phương án, phương án để thực hiện công dụng trưng cầu ý dân.

3. Câu hỏi thẩm tra kiến nghị trưng cầu ý dân bắt buộc được tiến hành tại phiên họp toàn thể của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Cơ quan công ty trì thẩm tra có nhiệm vụ mời thay mặt Thường trực Hội đồng dân tộc, thường trực Ủy ban khác của Quốc hội, cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan tham dự phiên họp thẩm tra để phát biểu chủ kiến về hồ hết nội dung của đề nghị trưng mong ý dân.

Cơ quan tiền thẩm tra có quyền yêu cầu cơ quan, fan đã ý kiến đề xuất trưng ước ý dân báo cáo, cung ứng thông tin, tư liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị trưng ước ý dân. Cơ quan, người được yêu thương cầu có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của ban ngành thẩm tra.

4. Báo cáo thẩm tra cần thể hiện tại rõ quan điểm của ban ngành thẩm tra về hồ hết nội dung chính sách tại khoản 2 Điều này; phản ánh tương đối đầy đủ ý loài kiến của member cơ quan công ty trì thẩm tra, ý kiến của cơ sở tham gia thẩm tra; việc đủ hoặc không đủ đk trình Quốc hội coi xét, ra quyết định việc trưng mong ý dân."

Cơ quan liêu nào bao gồm thẩm quyền chăm chú và cho chủ kiến về đề xuất trưng ước ý dân?

Theo công cụ tại Điều 16 hình thức Trưng cầu ý dân năm ngoái thì thẩm quyền chú ý và cho chủ ý về kiến nghị trưng mong ý dân nằm trong về Ủy ban thường vụ Quốc hội, ví dụ như sau:

"Điều 16. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho chủ ý về ý kiến đề nghị trưng mong ý dân

Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về kiến nghị trưng cầu ý dân chế độ tại Điều 14 của lý lẽ này. Khi xét thấy ý kiến đề xuất của cơ quan, người có thẩm quyền đề nghị trưng cầu ý dân đáp ứng một cách đầy đủ các đk theo cơ chế của pháp luật này, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội gửi nội dung ra quyết định việc trưng cầu ý dân vào dự loài kiến chương trình thao tác của Quốc hội tại kỳ họp sớm nhất để trình Quốc hội xem xét, quyết định."

Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định việc trưng cầu ý dân?

Theo vẻ ngoài tại Điều 17 biện pháp Trưng mong ý dân 2015 thì thẩm quyền đưa ra quyết định việc trưng cầu ý dân thuộc về Quốc hội, ví dụ theo quá trình sau:

"Điều 17. Quốc hội coi xét, quyết định việc trưng ước ý dân

1. Quốc hội coi xét, đưa ra quyết định việc trưng mong ý dân theo trình từ sau đây:

a) Đại diện cơ quan có thẩm quyền kiến nghị trưng cầu ý dân trình diễn tờ trình ý kiến đề xuất trưng cầu ý dân; trường vừa lòng đại biểu Quốc hội đề xuất trưng cầu ý dân thì thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình kiến nghị trưng mong ý dân;

b) Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày report thẩm tra;

c) Quốc hội bàn luận tại phiên họp tổng thể về ý kiến đề nghị trưng mong ý dân. Trước khi thảo luận tại phiên họp toàn thể, ý kiến đề xuất trưng cầu ý dân được thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội;

d) Trong quá trình thảo luận, đại diện thay mặt cơ quan tiền đã đề xuất trưng ước ý dân có thể giải trình về những sự việc liên quan mà đại biểu chính phủ nêu;

đ) sau khoản thời gian đề nghị trưng mong ý dân được các đại biểu Quốc hội thảo chiến lược luận, mang đến ý kiến, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức triển khai việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo quyết nghị của Quốc hội về trưng cầu ý dân và báo cáo Quốc hội về câu hỏi giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

e) Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về trưng mong ý dân.

Xem thêm: Hạt Tải Điện Trong Chất Điện P Hân Là A, Lý Thuyết Dòng Điện Trong Chất Điện Phân

2. Nghị quyết của Quốc hội về trưng ước ý dân đề xuất được quá nửa tổng số đại biểu chính phủ biểu quyết tán thành.

3. Nghị quyết của Quốc hội về trưng cầu ý dân được chào làng theo nguyên lý của pháp luật."