Đề kiểm tra chương i đại số 8 có ma trận

     
Bạn đã xem tài liệu "Ma trận cùng đề chất vấn 1 máu Chương I môn Đại số Lớp 8 - máu 21", để mua tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Bạn đang xem: đề kiểm tra chương i đại số 8 có ma trận

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
ma_tran_va_de_kiem_tra_1_tiet_chuong_i_mon_dai_so_lop_8_tiet.docx

Nội dung text: Ma trận với đề chất vấn 1 huyết Chương I môn Đại số Lớp 8 - ngày tiết 21

Tiết 21: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I MÔN TOÁN 8 – PHẦN ĐẠI SỐ Vận dụng nhận biết Thông hiểu nhà đề lever thấp cấp độ cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Nhân đơn thức Biết nhân 1-1 . Triển khai với đa thức,nhân thức với đa phép nhân đối kháng đa thức với đa thức, nhân nhiều thức với đa thức. Thức với nhiều thức, nhiều thức thức. Với đa thức để tìm x Số câu 2 1 3 Số điểm 1 0,5 1,5 tỉ lệ thành phần 10% 5% 15% vận dụng được áp dụng được 2. Hằng đẳng những hằng đẳng những hằng đẳng thức. Thức. Thứcđể rút gọn gàng BT Số câu 1 2 3 Số điểm 0,5 1 1,5 tỉ lệ thành phần 5% 10% 15% 3. đối chiếu đa áp dụng được - Vận dụng các - PTĐT thành thức thành nhân các phương phương thức nhân tử bởi tử. Pháp PTĐT PTĐT thành các phương thành nhân tử. Nhân tử nhằm tìm pháp . X hoặc tính quý giá biểu thức. Số câu 1 2 4 7 Số điểm 0,5 1 2 3,5 tỉ lệ thành phần 5% 10% 20% 35% nhận biết đơn thực hiện được Áp dụng được triển khai 4. Chia 1-1 thức thức A phân tách hết phép chia solo phép chia solo phép chia đa cho 1-1 thức, cho đối chọi thức B thức cho đối chọi thức cho 1-1 thức một thay đổi chia đa thức cho thức, nhiều thức thức vào tính đã bố trí đơn thức. Cho 1-1 thức. Giá trị BT Số câu 1 1 1 1 1 5 Số điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 tỉ trọng 5% 5% 5% 5% 5% 25% Tìm giá trị bự Tìm giá bán trị lớn nhất, nhỏ dại nhất nhất, nhỏ nhất 1 1 1 1 10% 10% toàn bô câu 5 11 6 1 19 tổng cộng điểm 1,5 4,0 3,5 1,0 10,0 Tổng tỉ lệ thành phần 15% 40% 35% 10% 100%TRƯỜNG trung học cơ sở KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I tên HS: . MÔN: TOÁN 8 – PHẦN ĐẠI SỐ Lớp: 8 Thời gian: 45 phút Điểm: Lời phê: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan (4đ) Câu 1: khi nhân solo thức -2x với đa thức x - 1 ta được: A. B.2x 2 1 C. 2x2 2x D. 2x2 2x 2x2 2x Câu 2: quý giá của biểu thức M = 48x4y3z2 : (-16xy2z2) tại x = 2 ; y = 100 ; z = 999 là: A. -2400 B. 2400 C. 2500 D. 2350 Câu 3: Tính: (- x)6 : x2 = ? A.- x 3 B. -x4 C. X3 D. X4 Câu 4: Điền vào địa điểm trống ( ) sẽ được hằng đẳng thức đúng: 2x 1 2 4x2 1 A. 2x B. – 2x C. -4x D. 4x Câu 5: kết quả của phép tính: (6x6 – x4):2x2 = ? 1 1 A. 3x4 +2x2 B. 3x3 – 2x C. 3x3 – x D. 3x4 – x 2 2 2 Câu 6: Phân tích đa thức 3x2 – 2x thành nhân tử ta được tác dụng là: A. 3(x – 2) B. 3x(x – 2) C. X(3x – 2) D. X2(3 + 2x) Câu 7: khi nhân đơn thức (x+3)(3-x)Câu nào dưới đây đúng? A.x2-9 B . 9- x2 C x2-6x+9 D.

Xem thêm: Lịch Làm Chứng Minh Nhân Dân Vào Thứ Mấy Trong Tuần ? Cập Nhật 2022Xem thêm: Đáp Án Bộ 30 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa 11 Trắc Nghiệm Bài 1 Địa Lí Lớp 11

(x-3)2 Câu 8: Đơn thức nào tiếp sau đây chia hết cho đối kháng thức 3x2yz. 3 2 3 2 2 A. 4x y z B. 6xyz C. 8x y D. 9xyz II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1:(1 đ) :a Rút gọn biểu thức A = (x – 2)(x + 2) – (x – 1)2 được kết quả là: b. Triển khai đẳng thức sau: 8x3 – y3. Câu 2: (1đ) tiến hành phép tính. A) (x2 + x – 3)(x2 – x + 3) ; b) (6x3 - 7x2 - x + 2) : (2x + 1). Câu 3:(2 đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 3x3 - 6x2 ; b) 16x2y – 4xy2 c) x2 + 4x + 4 – 9y2 ; d) x2 – 5x – 6 . Câu 4: (1đ) tra cứu x, biết: a) x3 – 4x = 0. B) (2x – 5)(x + 2) – x(2x – 5) = 2 Câu 5:(1đ) Tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức: M = x2 + x + 10 BÀI LÀM:ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN 8 – PHẦN ĐẠI SỐ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan tiền (3đ) (Mỗi lời giải đúng 0,5đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K.quả B A D B A D C B D C D A II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Câu Đáp án Điểm a) x2-4-x2+2x-1=2x-5 0,5 điểm Câu 1. B) 8x3 – y3 = (2x)3 – y3 = (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) 0,5 điểm (1 điểm) a) (x2 + x – 3)(x2 – x + 3) = x4 – x3 + 3x2 + x3 – x2 + 3x – 3x2 + 3x – 9 0,25 điểm = x4 – x2 + 6x – 9 0,25 điểm b) Câu 2. 6x3 - 7x2 - x + 2 2x + 1 - (1 điểm) 6x3 + 3x2 3x2 - 5x + 2 2 - -10x - x + 2 -10x2 - 5x 0,25 điểm 4x + 2 - 4x + 2 0 Vậy: (6x3 - 7x2 - x + 2) : (2x + 1) = 3x2 - 5x + 2 0,25 điểm a) 3x3 - 6x2 = 3x2 (x - 2) 0,2 điểm b) 16x2y – 4xy2 – 4x3 + x2y = (16x2y – 4xy2) – (4x3 - x2y) = 4xy(4x – y) – x2(4x – y) 0,25 điểm Câu 3. = (4x – y)(4xy – x2) = x(4x – y)(4y – x) 0,25 điểm (2 điểm) c) x2 + 4x + 4 – 9y2 = (x + 2)2 – (3y)2 0,25 điểm = (x + 3y + 2)(x – 3y + 2) 0,25 điểm d) x2 – 5x – 6 = x2 + x – 6x – 6 = (x2 + x) – (6x + 6) 0,25 điểm = x(x + 1) – 6(x + 1) = (x + 1)(x – 6) 0,25 điểm a, (2x – 5)(x + 2) – x(2x – 5) = 2  2x2 + 4x – 5x – 10 – 2x2 + 5x = 2 0,25 điểm Câu 4.  4x – 10 = 2  4x = 12 x = 3 0,25 điểm (1điểm) a) x3 – 4x = 0  x(x2 – 4) = 0  x(x – 2)(x + 2) = 0 0,25 điểm x = 0 x = 0  x – 2 = 0  x = 2 0,25 điểm x + 2 = 0 x = -2 Câu 5. Ta có: 0,5 điểm 1 1 39 1 39 (1 điểm) M = x2 + x + 10 = (x2 + 2.x. X + ) + = (x + )2 + 2 4 4 2 4 1 1 39 39 39 (x + )2 0 yêu cầu =(x + )2 + tốt M 0,25 điểm 2 2 4 4 4 0,25 điểmVậy Min M = 39  x = - 1 4 2 áp dụng Cấp phân biệt Thụng hiểu cùng độ cấp độ thấp lever cao Tờn TNK TNK TNK TNKQ TL TL TL TL chủ thể Q Q Q phân biệt Biết biện pháp được kết quả thực hiện nay Nhân nhiều phép nhân 1 phép nhân thức đối chọi thức cùng với một đa thức 1 đa thức. Với cùng 1 đa thức Số câu 1 1 2 Số điểm 0,5 2 2,5 tỉ trọng % 5% 20% 25% thực hiện Vận dụng nhận ra vế hằng đẳng được HĐT 7 hằng đẳng còn lại của thức xứng đáng để khai triển, thức xứng đáng một hằng nhớ để giải rút gọn, tính nhớ đẳng thức bài xích tập về quý giá của xứng đáng nhớ. Tìm kiếm GTLN, biểu thức. GTNN Số câu hàng đầu 0,5 0,5 2 điểm 0.5 1,5 1 3 tỉ lệ thành phần % 5% 15% 10 30% % thực hiện Hiểu được được phép phân tách đa giải pháp chia một phân chia đa thức thức đơn thức mang lại một trở nên đó một đơn thức. Bố trí Số câu 1 1 2 Số điểm 0,5 1,5 2 tỉ trọng % 5% 15% 20% so với Biết thế nào Phân tích đa được một nhiều là so với thức thành thức thành một đa thức nhõn tử nhân tử thành nhân tử (nhiềuphương pháp) Số câu điểm 1 1 2 tỉ trọng % 0.5 2 2,5 5% 20% 25% tổng số cõu 3 1 1 2,5 0,5 8 tổng số 1,5 0.5 2 5 1 10 điểm 15% 5% 20% 50% 10 100% tỉ trọng % % B. ĐỀ BÀI I/ Trắc nghiệm: (2 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng: Câu1: ( 0,5 đ) triển khai phép nhân x(x + 2) ta được: A. X2 + 2x B. X2 + 2 C. 2x + 2 D. X2 - 2x Câu 2: (0,5 đ) Biểu thức x2 2xy y2 bằng: A. X2 y2 B. X2 y2 C .(x y)2 D.(x y)2 Câu 3: (0,5 đ) tác dụng phép chia 5x4y : x2 bằng: 1 A. 5x2y2 B. 5x2y C. 5x6y D. X2y 5 Câu 4: (0,5 đ) Tìm hiệu quả đúng khi đối chiếu x3 - y3 thành nhân tử: A. X3 – y3 = (x + y)(x2 + xy + y2) = (x – y)(x + y)2 B. X3 – y3 = (x – y)(x2 + xy + y 2) C. X3 – y3 = (x – y)(x2 – xy + y 2) = (x + y)(x – y)2 D. X3 – y3 = (x – y)( x2 – y 2) II/ từ luận: (8 điểm) Câu 5 : (2 điểm) thực hiện phép tính: a) 5(4x y) b) (x3 + 3x2 – 8x – 20) : (x + 2) Câu 6: (2 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử: a) x y 5x 5y b) 3x2 – 6xy + 3y2 – 12z2 Câu 7: (3 điểm) Rút gọn gàng rồi tính giá trị của biểu thức: 2 1 (x3 y3) :(x2 xy y2 ) trên x , y= 3 3 Câu 8: (1 điểm) Tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức: A = 4x2 – 4x + 5. C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ Trắc nghiệm: (2 điểm) từng câu hợp lý cho 0.5đ Câu 1 2 3 4 Đáp án A D B B II/ từ bỏ luận: (8 điểm) bài 1: (2 điểm) tiến hành phép tính: a) 5(4x y) 20x 5y 0.5 điểm b) x3 + 3x2 – 8x – đôi mươi x + 2 x3 + 2x2 x2 + x –10 0.5 điểmx2 – 8x – đôi mươi x2 + 2x 0.5 điểm – 10x – trăng tròn 10x – đôi mươi 0.25 điểm 0 Vậy: (x3 3x2 8x 12) : (x 2) x2 x 10 0.25 điểm bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x - y + 5x - 5y = (x - y) + 5(x - y) 0,5 điểm = (x - y)(1 + 5) = 6(x - y) 0,5 điểm b) 3x2 – 6xy 3y2 – 12z2 3 x2 –2xy y2 – 4z2 0,5 điểm 3 x y – 2z x y 2z 0,5 điểm bài bác 3: (3điểm) Rút gọn gàng rồi tính quý hiếm của biểu thức: (x3 y3):(x2 xy y2 ) (x y)(x2 xy y2 ):(x2 xy y2 ) 1 điểm x y một điểm 2 1 cố x , y= vào x y ta được: 3 3 2 1 1 0,5 điểm 3 3 3 2 1 1 Vậy cực hiếm của biểu thức: (x3 y3) :(x2 xy y2 ) trên x , y= là 0,5 điểm 3 3 3 bài 4: (1 điểm) Ta có: A = 4x2 – 4x + 5 = (2x – 1)2 + 4 4 với mọi x 0,5 điểm 1 => Amin = 4 lúc x = 0,5 điểm 2