Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 15 Phút Lớp 6 Có Đáp Án Năm 2021 Số 1

     

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án (4 đề)

Với Đề chất vấn 15 phút giờ Anh lớp 6 học kì 2 tất cả đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 6 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong các bài thi giờ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh 15 phút lớp 6 có đáp án năm 2021 số 1

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 6

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 1)

I. Put the words in the correct order to lớn make sentences

1. mother / My / tall / is / và / thin.

…………………………………………………………………………………..

2. has / Anna / oval / an / face.

………………………………………………………………….………………..

3. need / I / a / toothpaste / of / tube.

…………………………………………………………………………………..

4. eggs / How many / want / bởi / you?

………………………………………………………………………………….

II. Match the question in column A with the right answer in column B.

AB
1.What weather does she like?

2.How often bởi you go shopping?

3.How vì chưng you go to lớn school?

4.Why don’t we go khổng lồ the beach?

a.I walk to lớn school.

b.Good idea.

c.Once a week.

d.She likes warm weather.

Your answers:

1 – __________ 2 – __________ 3 – __________ 4 – __________

Đáp án

I. Put the words in the correct order to lớn make sentences

1. My mother is tall and thin.

2. Anna has an oval face.

3. I need a tube of toothpaste.

4. How many eggs vị you wants?

II. Match the question in column A with the right answer in column B.

1-d (– Cô ấy thích hợp thời tiết gì? – Cô ấy ưa thích trời ấm.)

2-c (– bạn đi bán buôn bao lâu 1 lần? – một tuần một lần.)

3-a (– các bạn đến ngôi trường bằng phương tiện gì? – bản thân đi bộ.)

4-b (– tại sao chúng ta không đi biển cả nhỉ? – Ý loài kiến hay!)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề soát sổ số 2)

I. Fill in the blanks with the words from the box

*

Linda and Bing are close friends. They often (1) ________ to the movie theater at the weekend. They (2) ___________ go to lớn the zoo. They also have a (3) __________, but not always. They go (4) ________ the countryside. They always bring a (5) ________, some water và a camping stove. Sometimes, (6) ________ camp overnight. They lượt thích camping very (7) ________. They can enjoy the fresh air & the (8) ________ beauty.

II. Match a sentence in column A with a sentence in column B

AB
1. How vày you feel?a. Two kilos.
2. What’s your favorite sport?b. I feel happy.
3. How much meat vị you need?c. Yes, it is.
4. Is Hanoi smaller than Ho chi Minh City?d. It’s soccer.

Your answers:

1 – __________ 2 – __________ 3 – __________ 4 – __________

Đáp án

I. Fill in the blanks with the words from the box

1. Go2. Sometimes3. Picnic4. To
5. Tent6. They7. Much8. Natural

II. Match a sentence in column A with a sentence in column B

1-b (– các bạn cảm thấy thay nào? – Tôi thấy vui.)

2-d (– Môn thể thao ưa thích của chúng ta là gì? – Đó là trơn đá.)

3-a (– bạn cần bao nhiêu thịt? – 2 cân.)

4-c (– tất cả phải Hà Nội bé dại hơn tp Hồ Chí Minh? – Đúng vậy.)

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề soát sổ số 3)

I. Make question for under part in these sentences?

1. Henry feels cold.

________________________________________________________

2. I want some hot drinks.

________________________________________________________

3. Yes, there is some lemonade.

________________________________________________________

4. My favorite drink is soda.

________________________________________________________

II. Give the correct tenses of the verbs in the blanket

1. My school (have) ____________ two floors.

2. She (drink) _____________ a lot of juice every day.

Xem thêm: Soạn Văn Lập Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh (Trang 169), Lập Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh

3. They (see) _________________ a new film next week.

4. What about (visit) _______________ our parents?

5. He (ride) ___________ his bicycle every day. He (ride) _________________ his bicycle now.Đáp án

I. Make question for under part in these sentences?

1. How does Henry feel?

2. What bởi you want?

3. Is there any lemonade?

4. What is your favourite drink?

II. Give the correct verb forms or tenses.

1. has (chủ ngữ “my school” là số ít)

2. drink (câu phân tách thời bây giờ đơn vì tất cả mốc thời gian every day)

3. are going to lớn see (câu phân chia thời tương lai gần vì gồm mốc thời gian “next week”)

4. Visiting (what about + Ving: ý kiến đề xuất cùng có tác dụng gì)

5. rides – is riding (để ý các mốc thời hạn “every day” cùng “now”)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 6

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề kiểm soát số 4)

I. Underline the correct answer

1. What (does/ do/ is/ are) Mrs. Mai do? She’s an engineer.

2. A farmer works on a (factory/ farm/ hospital/ museum)

3. Is their house (big/ small/ noisy/ beautiful)? – No, it isn’t. It’s small.

4. How many girls are there? There (am/ is/ are/ has) two.

5.Susan lives in a village. It is in the (city/ country/ park/ zoo)

6. There are some trees (from/ under/ to/ in) the right of the house.

7. Are these their pens? Yes, (those/ these/ they/ their) are.

8. We are going khổng lồ school (by/ in/ on/ with) foot.

II. Choose the best answer

1. What/ color/ her/ eye/?

A. What colors are her eyes?

B. What màu sắc is her eyes?

C. What colors are her eyes?

D. What màu sắc are her eyes?

2. There/ be/ oranges/ bananas.

A. There is some oranges và bananas.

B. There are some oranges and any bananas.

C. There are some oranges and some bananas.

D. There are any oranges và some bananas.

3. Phuong/ Mai/ be/ going/ vacation/ summer.

A. Phuong và Mai are going summer vacation.

B. Phuong & Mai are going on vacation this summer.

C. Phuong & Mai is going on summer vacation.

D. Phuong và Mai is going summer vacation.

4. He/ sometimes/ play/ soccer/ weekend.

A. He sometimes playing soccer at the weekend.

B. He sometimes play soccer at the weekend.

C. He sometimes plays soccer at the weekend.

Xem thêm: Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 85 Về Đấu Thầu, Nghị Định 85/2009/Nđ

D. He sometimes plays soccer the weekend.

Đáp án

I. Underline the correct answer Đáp ánGiải thích
1doesCâu hỏi nghề nghiệp
2farmCụm từ “work on a farm”: làm việc ở nông trại
3bigVì câu trả tiếng nói “nó nhỏ”
4areCấu trúc there are + danh tự số nhiều
5countryVillagelà ngôi làng
6toTo the right of:về phía bên cần của
7theyThey sửa chữa cho pens
8onGo on foot:đi bộ
II. Choose the best answerĐáp ánGiải thích
1DEyes là đôi mắt luôn luôn ở dạng số các Dịch: mắt cô ấy color gì?
2CCấu trúc there are + danh từ số nhiều
3BChủ ngữ là 2 bạn nên đụng từ đề nghị chia là “are”
4CCâu chia thời HTĐ vì bao gồm trạng tự “sometimes”