TOP 3 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN SÁT VỚI ĐỀ CHÍNH THỨC

     

Đề thi học tập kì 1 lớp 10 môn hóa học năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề soát sổ cuối kì 1 có bảng ma trận kèm theo giải đáp đề thi.
Bạn đang xem: Top 3 đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa có đáp án sát với đề chính thức

Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 10 năm 2021


Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Hóa

SỞ GD & ĐT …….

TRƯỜNG THPT………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài : 45 Phút;

Nội dung con kiến thức

Mức độ nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tử, ion phụ thuộc vào số hiệu nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

2. Xác định vị trí nguyên tử vào bảng tuần trả dựa vào thông số kỹ thuật electron nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

5%

3. Từ cấu hình electron nguyên tử. Dự kiến loại nguyên tố

1

0, 25

2

0, 5

3

0, 75

7, 5%

4. Xác định loai liên kết trong số hợp chất

2

0, 5

2

0, 5

5%

5. Khẳng định số oxi hóa

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

6. Bội phản ứng thoái hóa - khử

1

0, 25

4

1, 0

1

2, 0

5

3, 25

32, 5%

7. Nguyên tử - Đồng vị

2

2, 5

1

0, 5

3

3, 0

30%

Tổng

10

2, 5

25%

10

2, 5

25%

2

2, 5

25%

2

2, 5

25%

24

10

100%
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương Tp.Hcm, Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở Ii

Đề thi chất hóa học kì 1 lớp 10 năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau đây:

Câu 1. Cấu hình electron làm sao dưới đó là của nguyên tử X (Z = 8)?

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p6

Câu 2. Cho Cr (Z= 24), thông số kỹ thuật electron của Cr là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1

B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d14s2

Câu 3. Nguyên tử của thành phần Y bao gồm Z = 17. Thông số kỹ thuật electron của Y- là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p63s23d5

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p53s23p5

Câu 4. Cấu hình electron nào dưới đây là của Fe3+

A. 1s22s22p63s23p63d5

B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 5. Nguyên tử những nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron là

X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p63s23p6 Z: 1s22s22p63s23p64s2

Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố sắt kẽm kim loại là

A. X

B. Y

C. Z

D. X với Y

Câu 6. Nguyên tử yếu tắc X gồm electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của thành phần Y có electron ở đầu cuối điền vào phân lớp 3p3. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Cả X với Y hồ hết là kim loại

B. Cả X cùng Y đông đảo là phi kim

C. X là kim loại, Y là phi kim

D. X là phi kim, Y là kim loại

Câu 7. Cấu hình electron của yếu tố X: 1s22s22p6. X là
Xem thêm: Quyền Trẻ Em Là Gì? Tìm Hiểu 4 Nhóm Quyền Trẻ Em (Công Ước Về Quyền Trẻ Em)

A. Kim loại

B. Phi kim

C. Khí hiếm

D. Kim loại hoặc phi kim

Câu 8. Vị trí của nguyên tử nguyên tố 12X: 1s22s22p63s2 vào bảng tuần trả là

A. Chu kì 3, team IIA

B. Chu kì 2, nhóm IIIA

C. Chu kì 3, đội VIIIA

D. Chu kì 2, đội IIA

Câu 9. Nguyên tử thành phần X ở trong chu kì 2, team IIIA. Vậy cấu hình electron của thành phần X là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p6

Câu 10. Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. HCl

B. Cl2

C. NaCl

D. H2

Câu 11. Dãy gồm các chất mà phân tử chỉ có links ion là

A. NaCl, Cl2, HCl

B. LiF, KBr, NaCl

C. LiF, Cl2, NaCl

D. KBr, HCl, NaCl

Câu 12. Số thoái hóa của lưu huỳnh trong những phân tử H2SO3, S, SO3, H2S thứu tự là

A. +6; 0; +6; -2

B. +4; 0 ; +6; -2

C. +4; 0; +6; +2

D. +4; 0; +4; -2

Câu 13. Số lão hóa của nitơ vào ion NH4+ là

A. +3

B. -3

C. +4

D. -4

Câu 14. Số lão hóa của clo trong các hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 với HClO4 theo thứ tự là

A. -1, +1, +2, +3, +4

B. -1, +1, +3, +5, +6

C. -1, +1, +3, +5, +7

D. -1, +1, +4, +5, +7

Câu 15. Số oxi hóa của nguyên tử cacbon trong CH4, CO32-, HCO3-, CO, CO2 thứu tự là

A. -4, +4, +4, +2, +4

B. +4, -4, +4, +2, +4

C. -4, +6, +4, +4, +2

D. -4, +4, +6, +2, +4

Câu 16. Trong các phản ứng sau, bội phản ứng nào HCl vào vai trò là hóa học oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O

B. 4HCl + 2Cu + O2→ 2CuCl2+ 2H2O

C. 2HCl + fe → FeCl2+ H2

D. 16HCl + 2KMnO4→ 2MnCl2+ 5Cl2+ 2KCl + 8H2O

Câu 17. Mang đến phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là

A. 8

B. 10

C. 12

D. 4

Câu 18. Cho Cl2 tính năng với hỗn hợp NaOH ở ánh sáng thường, xẩy ra phản ứng:


Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Trong bội nghịch ứng này Cl2 đóng vai trò là

A. Hóa học oxi hóa

B. Chất khử

C. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử

D. Không là hóa học oxi hóa cũng không là chất khử

Câu 19. Trong quy trình Bro → Br-1, nguyên tử Br đã:

A. Thừa nhận thêm một proton

B. Nhường nhịn đi một proton

C. Dường đi một electron

D. Dìm thêm một electron

Câu 20. Trong những phản ứng sau, làm phản ứng như thế nào NH3 không đóng vai trò là chất khử?

A. 4NH3+ 5O2 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 2NH3+ 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3+H2O2+MnSO4→MnO2+ (NH4)2SO4

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (1,5 điểm). Tổng số proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một yếu tố A thuộc phân nhóm chính nhóm VII là 28. Khẳng định nguyên tố A với vị trí của A trong bảng tuần hoàn?

Câu 2 (1,5 điểm) Biết Bo tất cả hai đồng vị và có nguyên tử khối mức độ vừa phải là 10, 81.

a) Tính thành phần phần trăm các đồng vị của Bo?

b) có bao nhiêu % cân nặng đồng vị trong H3BO3?

Câu 3 (2 điểm). Hỗn vừa lòng A gồm 11, 2 gam Fe cùng 9, 6 gam S. Nung A sau một thời gian được tất cả hổn hợp B bao gồm Fe, FeS, S. Phối hợp hết B trong H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

(Cho: fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1)

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, 0 điểm):Mỗi câu đúng 0, 25 điểm