ĐIỀU KIỆN HỌC TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

     

Trong đó, phương tiện này nêu rõ đối tượng và tiêu chuẩn đào chế tạo ra lý luận bao gồm trị theo những cấp: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Vậy thể:

Đối tượng, tiêu chuẩn học sơ cấp lý luận bao gồm trị:

- Đối tượng:

+ Đảng viên; đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - buôn bản hội sinh hoạt cơ sở.

Bạn đang xem: điều kiện học trung cấp chính trị

+ Công chức cung cấp xã (trừ trưởng công an và chỉ đạo trưởng quân sự cấp xã).

+ Người hoạt động không chăm trách cấp cho xã, ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng người dùng khác bao gồm nguyện vọng phù hợp với yêu ước chung.

- Tiêu chuẩn: tốt nghiệp trung học cửa hàng trở lên.

*

Ban hành tiêu chuẩn cán cỗ công chức đến lớp lý luận bao gồm trị (Ảnh minh họa)

Đối tượng, tiêu chuẩn chỉnh học trung cấp cho lý luận chủ yếu trị:

- Đối tượng

+ Cán bộ, công chức, viên chức, gồm:

1. Cấp ủy viên cấp cho xã; nhà tịch, Phó quản trị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; cấp cho trưởng, cấp phó chiến trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chủ yếu trị - buôn bản hội cấp cho xã.

2. Phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp phòng của cấp cho huyện, cấp cho tỉnh; phó ban (đơn vị tương đương cấp ban) trực thuộc các tập đoàn tởm tế, tổng doanh nghiệp nhà nước.

Xem thêm: Truyện Ma Thời Chiến Tranh, Những Hồn Ma Về Báo Tử Thời

3. Quy hướng phó trưởng chống (các đơn vị chức năng tương đương cung cấp phòng) sinh hoạt Trung ương. Quy hoạch các chức vụ phương tiện tại điểm 1, 2 nêu trên.

+ Cán bộ quân đội; chỉ huy trưởng ban lãnh đạo quân sự cấp cho xã, chỉ đạo cấp đái đoàn; Phó lãnh đạo trưởng, Phó tham vấn trưởng, chủ yếu trị viên, Phó ban chỉ huy quân sự cấp cho huyện; Phó tư vấn trưởng, Phó nhà nhiệm thiết yếu trị trung đoàn…

+ Cán cỗ công an: Đội trưởng, Trưởng công an cung cấp xã, tiểu đoàn trưởng, Phó nhóm trưởng, Phó trưởng công an cấp cho xã, Phó tè đoàn trưởng cùng tương đương…

+ Cán bộ có đủ 06 năm duy trì ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc tuân theo quy định bắt buộc có trình độ trung cấp cho lý luận chủ yếu trị với trong dự mối cung cấp ngạch trung cung cấp (tương đương).

+ giáo viên lý luận thiết yếu trị nghỉ ngơi trường, trung tâm bao gồm nhiệm vụ huấn luyện lý luận thiết yếu trị.

- Tiêu chuẩn

+ Đảng viên dự bị hoặc bao gồm thức.

Xem thêm: Mở Bài Người Lái Đò Sông Đà Gián Tiếp Bài Người Lái Đò Sông Đà

+ giỏi nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ quát trở lên đối với cán cỗ là người dân tộc bản địa thiểu số hoặc công tác làm việc tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn).