Đối trừ chứng từ trên misa

     
1. Nội dung

Thực hiện đối trừ giữa bệnh từ công nợ với bệnh từ thanh toán của từng khách hàng hàng, nhằm mục đích mục đích theo dõi công nợ phải trả cụ thể theo từng hội chứng từ bán sản phẩm của từng quý khách hàng cụ thể. 

2. Những trường hòa hợp nghiệp vụ

2.1. Đối trừ triệu chứng từ đến từng khách hàng
1. Vào phân hệ Bán hàng, lựa chọn Đối trừ triệu chứng từ (hoặc vào menu Nghiệp vụBán hàngĐối trừ triệu chứng từ).2. Chắt lọc khách hàng, tài khoản phải thu và nhiều loại tiền.3. Thừa nhận Lấy dữ liệu. => chương trình sẽ tự động hóa liệt kê các chứng từ giao dịch và triệu chứng từ nợ công thoả mãn đk đã chọn.

Bạn đang xem: đối trừ chứng từ trên misa

4. Tích chọn những chứng từ giao dịch được đối trừ cho các chứng tự công nợ.

Lưu ý: hoàn toàn có thể nhập lại số tiền được đối trừ của hội chứng từ giao dịch và bệnh từ nợ công tại cột Số chi phí đối trừ.

5. Nhận Đối trừ, sau đó nhấn Đóng.Lưu ý: Khi tiến hành đối trừ nợ công cho loại tiền nước ngoài tệ, nếu gồm phát sinh chênh lệch tỷ giá bán giữa triệu chứng từ giao dịch và hội chứng từ công nợ, sau khi nhấn lựa chọn Đối trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra bệnh từ cách xử lý chênh lệch tỷ giá.

2.2. Đối trừ hội chứng từ cho nhiều du khách hàng
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đối trừ chứng từ không ít đối tượng (hoặc vào menu Nghiệp vụBán hàngĐối trừ chứng từ rất nhiều đối tượng).2. Chọn thông tin tài khoản phải thu và một số loại tiền cần đối trừ, nhấn Lấy dữ liệu.3. Tích chọn các quý khách hàng cần đối trừ, thừa nhận Thực hiện.

Xem thêm: Giải Bài 3 Sgk Toán 11 Trang 28, Giải Bài 3 Trang 28 Sgk Đại Số 11

4. Kiểm tra tác dụng đối trừ.

Lưu ý: dấn vào links Xem đưa ra tiết nếu còn muốn sửa lại thông tin số tiền được đối trừ. 

5. Thừa nhận Hoàn thành.Lưu ý: Khi triển khai đối trừ công nợ cho loại tiền nước ngoài tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa bệnh từ giao dịch và bệnh từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành, chương trình sẽ tự động sinh ra bệnh từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

2.3. Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của khách hàng hàng
Áp dụng vào trường hợp triển khai đối trừ không đúng giữa hội chứng từ giao dịch với hội chứng từ công nợ của khách hàng.1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Bỏ đối trừ (hoặc vào thực đơn Nghiệp vụBán hàngBỏ đối trừ).2. Chọn thông tin tài khoản phải thu và các loại tiền, dìm Lấy dữ liệu.3. Tích chọn những đối trừ đề xuất bỏ, dấn Bỏ đối trừ.

Xem thêm: Sự Phản Ứng Thành Những Kiểu Hình Khác Nhau Của Một Kiểu Gen Trước

Lưu ý: Với các lần đối trừ hội chứng từ bao gồm phát sinh triệu chứng từ giải pháp xử lý chênh lệch tỷ giá, rất cần phải xoá hội chứng từ cách xử trí chênh lệch tỷ giá chỉ trước khi triển khai Bỏ đối trừ.