Fe2O3 + Hno3 → Fe(No3)3 + H2O

     

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được thpt Sóc Trăng soạn là phương trình bội nghịch ứng hóa giữa sắt (III) oxit cùng với axit nitric. Ở phương trình bội nghịch ứng này Fe2O3 chức năng với HNO3 loãng chỉ tạo thành muối fe (III) với nước. Mời các bạn tham khảo phương trình bên dưới đây:


2. Điều kiện phản ứng Fe2O3 với dung dịch HNO3

Không có

3. Cách triển khai phản ứng Fe2O3 và dung dịch HNO3

Cho Fe2O3 tác dụng với axit nitric

Bạn vẫn xem: Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O


4. Hiện tượng lạ nhận biết

Chất rắn màu đen Sắt III Oxit (Fe2O3) tan dần.

Bạn đang xem: Fe2o3 + hno3 → fe(no3)3 + h2o

5. Thông tin về Fe2O3 

Tính chất vật lí

Là hóa học rắn, nâu đỏ, không tan vào nước.

Tính hóa học hoá học

Tính oxit bazơ

Fe2O3 công dụng với hỗn hợp axit tạo thành dung dịch bazơ tạo nên dung dịch muối cùng nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Tính oxi hóa

Fe2O3 là hóa học oxi hóa khi chức năng với những chất khử mạnh dạn ở ánh nắng mặt trời cao như: H2, CO, Al → Fe:

Fe2O3 + 3H2

*
2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO

*
2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al

*
Al2O3 + 2Fe

Điều chế

Fe2O3 là thành phần chủ yếu của quặng hematit.

Nhiệt phân Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)

6. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. chất nào tiếp sau đây phản ứng cùng với Fe sinh sản thành hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Hỗn hợp HCl đặc


Đáp án D

Phương trình hóa học xảy ra:

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O

C. Sắt + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 2. Dãy những phi kim nào sau đây khi lấy dư công dụng với sắt thì chỉ oxi hoá fe thành fe (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2


Đáp án C

Phương trình chất hóa học xảy ra:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

2Fe + 3l2 → 2Fel3


Câu 3. Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho sắt công dụng với hỗn hợp axit HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không trở nên chuyển thành hợp chất sắt (III), tín đồ ta rất có thể cho thêm vào dung dịch

A. Một lượng fe dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ bị không khí oxi hóa thành muối Fe3+ . Để bảo vệ FeCl2 bạn ta thêm 1 lượng fe vì:

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không sử dụng HNO3 bởi vì HNO3 oxi hóa luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không cần sử dụng Zn sẽ khởi tạo ra 1 lạng muối Zn2+,

Không dùng HCl sẽ không còn ngăn cản quá trình tạo Fe3+.


Câu 4. mang lại 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam tất cả hổn hợp X tất cả 2 oxit. Để hoà tan hết X bắt buộc thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.


Đáp án B

Áp dụng bảo toàn nguyên tố ta có:

nH = 2nO = 2.(3,04 – 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là:

0,1/2 = 0,05 lít = 50 ml


Câu 5. Dãy các chất cùng dung dịch nào sau đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 6. hỗn hợp FeSO4 không làm mất đi màu dung dịch nào tiếp sau đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D

A. Mất màu sắc thuốc tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất màu da cam

2K2CrO7 + 18FeSO4 + 14H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 9Fe2(SO4)3 + 14H2O

C. Mất màu đỏ nâu

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3


Câu 7. bí quyết nào sau đây hoàn toàn có thể dùng để điều chế FeO?

A. Sử dụng CO khử Fe2O3 sống 500°C.

B. Nhiệt độ phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt độ phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.


Đáp án A

Câu 8. hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24


Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, cân nặng chất tan giảm đi, nhưng theo đề bài, trọng lượng chất rã là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản ứng hoà tan fe dư

2Fe3+ + sắt → 3Fe2+ (2)

⇒ phản bội ứng (1) xảy ra hoàn toàn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam


Câu 9.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn 1 Thứ Quà Của Lúa Non : Cốm, Soạn Bài Một Thứ Quà Của Lúa Non Cốm

Hoà tan hoàn toàn m (g) FexOy bởi dd H2SO4 quánh nóng thu được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dd chứa 120(g) một nhiều loại muối sắt duy nhất. Phương pháp oxit fe và trọng lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2(g).

B. FeO, m = 32(g).

C. FeO; m = 7,2(g).

D. Fe3O4; m = 46,4(g)


Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x+ = 0,6 mol

Bảo toàn e: <0,6.(3x – 2y)>/2 = 0,2 ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g


Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sắt kẽm kim loại Fe phản bội ứng với dung dịch HCl tạo nên muối fe (II).

B. Hỗn hợp FeCl3 làm phản ứng được với sắt kẽm kim loại Fe.

C. Trong những phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ biểu hiện tính khử.

D. Kim loại Fe ko tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.


Đáp án C

A. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

B. 2FeCl3 + sắt → 3FeCl2

C. Sai Fe2+ mô tả cả tính oxi hóa ví dụ:

2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe

D. Fe bị bị động trong H2SO4 sệt nguội


Câu 11. Có 4 hỗn hợp muối riêng biệt biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Giả dụ thêm hỗn hợp NaOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 hỗn hợp trên thì số chất kết tủa chiếm được là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Đáp án A

CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3

*
Cu(OH)2, Fe(OH)3
*
Fe(OH)3

Do NaOH dư => kết tủa Zn(OH)2 , Al(OH)3 tan không còn (Vì Zn(OH)2, Al(OH)3 là các chất lưỡng tính tan trong NaOH)

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Cu(OH)2 chế tạo ra phức với dung dịch NH3 => hóa học rắn chỉ với Fe(OH)3

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2


Câu 12. cho 6 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Fe, Cu tính năng vừa đủ với hỗn hợp HNO3 63%. Sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp A và 5,6 lít khí NO2 tốt nhất (đktc). độ đậm đặc % những chất bao gồm trong dung dịch A là :

A. 36,66% và 28,48%.

B. 27,19% cùng 21,12%.

C. 27,19% cùng 72,81%.

D. 78,88% với 21,12%.


Đáp án B

Áp dụng định qui định bảo toàn yếu tố Nito

=> nHNO3 = nNO3 + nNO2

Do nNO3 = ne điều đình = nNO2

=> nHNO3 = 0,5 mol

mHNO3 = 0,5.63 = 31,5 gam

=> mdd HNO3 = 31.5:C% = 31,5: 63 . 100 = 50 (gam)

Áp dụng định cơ chế bảo toàn cân nặng ta có:

m dung dịch muối = m hỗn hợp kim loại + m dd HNO3 – m NO2

= 6 + 50 – 0,25 .46 = 44,5 (gam)

Gọi số mol của Fe, Cu lần lượt là x, y mol

Ta gồm hệ phương trình như sau:

56x + 64y = 6

3x + 2y = 0,25

=> x = 0,05 ; y = 0,05

m Fe(NO3)3 = 0,05.(56 + 62.3) = 12,1 (gam)

mCu(NO3)2 = 0,05.(64 + 62.2) = 9,4 (gam)

% mFe(NO3)3 = 12,1 : 44,5. 100% = 27,19%

% mCu(NO3)2 = 9,4 : 44,5. 100% = 21,1%


Câu 13. Cho 16,8 gam bột fe vào 200 ml dung dịch tất cả AgNO3 2M với Cu(NO3)2 1M; khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam hóa học rắn X. Quý giá của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 49,6


Đáp án D

nFe = 0,3 mol;

nAgNO3 = 0,4 mol;

nCu(NO3)2 = 0,2 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => không xẩy ra phản ứng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe chế tạo ra muối Fe2+

ne fe cho buổi tối đa = 0,3.2 = 0,6 mol

ne Ag+ nhận tối đa = 0,4 mol

ne Cu2+ nhận buổi tối đa = 0,2.2 = 0,4 mol

Ta thấy : 0,4 Ag+ phản ứng hết, Cu2+ bội nghịch ứng 1 phần

=> ne Cu2+ nhận sản xuất Cu = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol => nCu = 0,1 mol

=> m = mAg + mCu = 0,4.108 + 0,1.64 = 24,8 gam


…………………….

Các các bạn có thể bài viết liên quan một số tài liệu tại đây

THPT Sóc Trăng đang gửi tới các bạn Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn. Câu chữ tài liệu giúp các bạn biết giải pháp viết và cân đối phương trình phản ứng khi cho Fe2O3 tính năng với HNO3, từ bỏ đó hoàn toàn có thể nhận biết hiện tượng lạ sau bội nghịch ứng.

Các chúng ta có thể các em cùng xem thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập đồ vật Lí 12 ,….

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Sinh Học 8 Bài 45 : Dây Thần Kinh Tủy (Ngắn Nhất)Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình phản bội ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nói qua via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết sát đây


*

Phân tích khổ 3 4 bài bác thơ về Tiểu đội xe ko kính


7 phút trước
*

Phân tích lời thoại của Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương


1 giờ đồng hồ trước
*

Cảm nhấn về 8 câu thơ cuối của bài xích Kiều sống lầu ngưng Bích


3 tiếng trước
*

Nghị luận về bài thơ Viếng lăng Bác


3 giờ đồng hồ trước
*

Phân tích 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng chí


4 tiếng trước
*

Phân tích khổ 3 4 bài Viếng lăng Bác


5 tiếng trước
*

Cảm dìm về đoạn trích Lục Vân Tiên cứu vớt Kiều Nguyệt Nga


6 tiếng trước
*

Phân tích nhị khổ đầu bài thơ Đoàn thuyền đánh cá


7 tiếng trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình coi xét này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.197)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!