Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn Hóa Khối B Năm 2014

     
LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM năm trước Môn: chất hóa học Mã đề: 739 giải mã : Thầy Đỗ Thành Giang Câu 1: đến sơ thứ phản ứng sau: R + 2HCl (loãng) RCl 2 + H 2 ; 2R + 3Cl 2 2RCl 3 ; R(OH) 3 + NaOH (loãng) → NaRO 2 + 2H 2 O; kim loại R là A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe. R tất cả hóa trị biến đổi => R có thể là sắt hoặc Cr; lại thấy R(OH) 3 chảy được vào NaOH Vậy R yêu cầu là Cr. Lựa chọn A Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí co 2 (đktc) vào dung dịch cất 0,15 mol NaOH với 0,1 mol Ba(OH) 2 , thu được m gam kết tủa. Giá trị m là gồm nOH - = 0,15 + 0,1.2 = 0,35 mol > 2nCO 2 => nCO 3 2- = nCO 2 =0,15 mol > nBa 2+ = 0,1 mol Vậy m BaCO 3 = 0,1.197 = 19,7 gam lựa chọn C. Còn nếu như không so sánh nCO 3 2- với tía 2+ những em sẽ dễ bị bả ở lời giải C. Câu 3: đến phản ứng SO 2 + 2KMnO 4 + H 2 O → K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 SO 4 . Vào phương trình chất hóa học của làm phản ứng trên, khi hệ số của KMnO 4 là 2 thì hệ số của SO 2 là giải mã SO 2 nhường 2 e; KMnO 4 dìm 5 e, vậy thông số KMnO 4 là 2 thì SO 2 là 5 lựa chọn A Câu 4: Phương trình chất hóa học nào sau đây không đúng ? A. Ca + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2 . B. 2Al + fe 2 O 3 Al 2 O 3 + 2Fe. C. 4Cr + 3O 2 2Cr 2 O 3 . D. 2Fe + 3H 2 SO 4 (loãng) → sắt 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 . Lựa chọn D bởi khi bội phản ứng cùng với H 2 SO 4 loãng, sắt chỉ bị lão hóa lên fe 2+ Câu 5: Nung lếu láo hợp tất cả 0,12 mol Al và 0,04 mol sắt 3 O 4 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X trong dung dịch HCl dư chiếm được 0,15 mol khí H 2 với m gam muối. Quý hiếm của m là giải thuật Hướng tứ duy: khi bài xích toán liên quan đến muối bột thường bọn họ sẽ nghĩ về ngay cho bảo toàn trọng lượng Vậy m X + m HCl = m muối bột + mH 2 + mH 2 O tất cả m X = 0,12.27 + 0,04,232 = 12,52 gam ; n H 2 O = 4n fe 3 O 4 = 0,16 mol và n HCl = 2nH 2 + 2nH 2 O = 0,62 mol Vậy m = 12,52 + 0,62.36,5 - 0,15.2 – 0,16.18 = 31,97 gam lựa chọn C Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X tất cả một ankan cùng một anken, thu được 0,35 mol co 2 cùng 0,4 mol H 2 O. Phần tram số mol của anken vào X là A. Gồm n ankan = nH 2 O - nCO 2 = 0,4 – 0,35 = 0,05 mol => n anken = 0,15 mol %n anken = 0,15: 0,2.100% = 75%. Lựa chọn D Câu 7: hóa học X bao gồm công thức phân tử C 6 H 8 O 4 . Cho một mol X phản bội ứng không còn với dung dịch NaOH, thu được hóa học Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nhận được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với hỗn hợp H 2 SO 4 loãng (dư), thu được chất T. đến T phản ứng với HBr, nhận được hai thành phầm là đồng phân kết cấu của nhau. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng? A. Chất T không tồn tại đồng phân hình học . B. Hóa học X phản nghịch ứng cùng với H 2 (Ni, t o ) theo tỉ lệ mol 1: 3. C. Chất Y tất cả công thức phân tử C 4 H 4 O 4 na 2 . D. Hóa học Z làm mất màu nước brom. Giải mã Z (CH 3 ) 2 O => Z là CH 3 OH => Z không làm mất đi màu nước Br 2 => các loại D C 6 H 8 O 4 + 2NaOH → Y + 2CH 4 O Bảo toàn C, H, O, na => Y là C 4 H 2 mãng cầu 2 O 2 => loại C gồm C 6 H 8 O 4 gồm 3 liên kết π trong những số đó có 2COO với 1 C=C nên phản ứng H 2 theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1=> nhiều loại B chọn A Với câu hỏi này gồm đáp án loại trừ ta vừa có tác dụng vừa loại đáp án sẽ nhanh hơn Nếu có tác dụng tiếp: Y + H 2 SO 4 → T + na 2 SO 4 , T là C 2 H 2 (COOH) 2 T + HBr nhận được đồng phân cấu tạo chứng tỏ có 2 sp thì T nên bất đối xứng • T là CH 2 =C(COOH) => T không có đồng phân hình học Câu 8: Nung nóng các thành phần hỗn hợp bột X có a mol Fe với b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. đến Y vào dung dịch HCl dư, sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với H 2 bởi 5. Tỉ trọng a : b bằng giải mã Fe + S → FeS Y bao gồm FeS, S, Fe; Y + HCl → Z có H 2 và H 2 S từ tỉ khối bao gồm nH 2 = 3 mol; nH 2 S = 1 mol • nFeS = nH 2 S = 1 mol; nFe = nH 2 = 3 mol => n sắt bđ = a = 4 mol Nếu năng suất tính theo Fe: n FeS : n sắt bđ = 1: 4 = 25% (loại) Vậy công suất tính theo S: n FeS : n S = một nửa => b = 1 : 0,5 = 2 mol Vậy a : b = 4 : 2 = 2 : 1. Chọn B Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O 2 (dư), nhận được tổng số mol những khí cùng hơi bằng 1 mol. Cân nặng ancol lúc đầu đem đốt cháy là A. 8,6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7,4 gam. Còn nếu không đọc kĩ đề, chúng ta rất dễ có tác dụng nhầm thành giải đáp A, cơ bản của vấn đề là O 2 dư nhé. Cách 1 thử đáp án: trọn vẹn biết được công thức phân tử của các ancol khi biết KLPT Với câu trả lời A bao gồm M = 8,6 : 0,1 = 86 đvC => C 5 H 10 O C 5 H 10 O + 7O 2 → 5CO 2 + 5H 2 O => (loại ) ở bội nghịch ứng này O 2 phản nghịch ứng hoàn toản Với giải đáp B: M = 60 đvC => C 3 H 8 O C 3 H 8 O + 4,5O 2 → 3CO 2 + 4H 2 O Vậy sau phản nghịch ứng bao gồm 0,3 mol teo 2 , 0,4 mol H 2 O; 0,7- 0,45 = 0,25 mol O 2 =>∑n =0,95 mol nO 2 p/u = 0,85 mol vậy O 2 thiếu thốn => các loại Chọn D biện pháp 2: ancol khi mang lại thường lâm vào cảnh 2TH TH 1 : no C n H 2n+2 O Sau phản bội ứng có 0,1n mol teo 2 ; (0,1n + 0,1) mol H 2 O; và x mol O 2 có 0,2n + x + 0,1 = 1 với bảo toàn O: 0,1 + 0,7.2 = 0,3n + 0,1 + 2x Giải hệ n = 4 cùng x = 0,1 Vậy m = 0,1.74 = 7,4 gam vào TH không tìm kiếm được nghiệm ta có tác dụng thêm TH không no tất cả 1C=C (nếu giải biện pháp thông thường họ phải đặt C n H 2n + 2 – 2k O bởi thế tính đã mất thời hạn hơn) Câu 10: hai este X, Y tất cả cùng cách làm phân tử C 8 H 8 O 2 và cất vòng benzen vào phân tử. Mang đến 6,8 gam lếu hợp gồm X và Y chức năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH bội phản ứng về tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z đựng 4,7 gam tía muối. Cân nặng muối của axit cacboxylic bao gồm phân tử khối to hơn trong Z là lời giải Có n NaOH : nC 8 H 8 O 2 = 0,06 : 0,05 = 1,2 Vậy X, Y gồm cấu tạo: RCOOC 6 H 4 R’ (x mol) cùng R 1 COOR 2 (y mol) RCOOC 6 H 4 R’ + 2NaOH → RCOONa + R’C 6 H 4 ONa + H 2 O x 2x x R 1 COOR 2 + NaOH → R 1 COONa + R 2 OH y →y → y tất cả x + y = 0,05; và 2x + y = 0,06 Giải hệ x = 0,01 mol; y = 0,04 mol Bảo toàn khối lượng: 6,8 + 0,06.40 = 4,7 + 0,01.18 + 0,04.(R 2 + 17) R 2 = 91 => R2 là C 6 H 5 -CH 2 - • Y là HCOOCH 2 -C 6 H 5 (0,04 mol) X cùng Y + NaOH bao gồm 3 muối phải R H; vậy X là CH 3 COOC 6 H 5 (0,01 mol) Vậy mCH 3 COONa = 0,01.82 = 0,82 gam lựa chọn A. Câu 11: đến bột sắt vào hỗn hợp AgNO 3 dư, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp gồm các chất tan: A. Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 , Fe(NO 3 ) 3 . B. Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 . D. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 . Chọn C Dư AgNO 3 buộc phải Fe thành Fe(NO 3 ) 3 Câu 12: hoa trái được bảo quản lâu rộng trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, fan ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính hóa học nào sau đây? A. Ozon trơ về mặt chất hóa học . B. Ozon là chất khí bám mùi đặc trưng. C. Ozon là chất tất cả tính thoái hóa mạnh. D. Ozon không tính năng được cùng với nước . Lựa chọn C các chất gồm tính oxi hóa mạnh khỏe có tính ngay cạnh trùng cao Câu 13: Trùng thích hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dung nhằm sản xuất cao su đặc buna? A. 2-metylbuta-1,3-đien. B. Penta-1,3-đien. C. But-2-en. D. Buta-1,3-đien. Lựa chọn D. Câu 14: Số đồng phân kết cấu có phương pháp phân tử C 8 H 10 O, cất vòng benzen, tính năng được với Na, không tác dụng với hỗn hợp NaOH là giải mã C 8 H 10 O tính năng với mãng cầu => tất cả -OH, không công dụng NaOH => -OH không liên kết trực tiếp benzen CH 2 -OH C- C CH 3 (3 đp) (2 đp) Vậy gồm 5 chất vừa lòng Chọn B Câu 15: hỗn hợp X tất cả 0,1 mol K + ; 0,2 mol Mg 2+ ; 0,1 mol na + ; 0,2 mol Cl - với a mol Y 2- . Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam muối bột khan. Ion Y 2- và cực hiếm của m là A. Và 56,5. B. Và 30,1. C. Và 37,3. D. Với 42,1. Ko thể bao gồm vì MgCO 3 có kết tủa. Bảo toàn mol e có: n = (0,1 + 0,2.2 + 0,1 – 0,2) : 2 = 0,2 mol => m = 0,1.39 + 0,2.24 + 0,1.23 + 0,2.35,5 + 0,2.96 = 37,3 gam chọn C Câu 16: các thành phần hỗn hợp X có chất Y (C 2 H 8 N 2 O 4 ) và chất Z (C 4 H 8 N 2 O 3 ); trong đó, Y là muối của axit nhiều chức, Z là đipeptit mạch hở. đến 25,6 gam X tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Ngoài ra 25,6 gam X tính năng với dung dịch HCl dư, chiếm được m gam chất hữu cơ. Quý giá của m là giải thuật Y là muối nhiều chức nên Y là (COONH 4 ) 2 + 2NaOH → 2NH 3 Vậy n Y = 0,1 mol => n Z = 0,1 mol tính năng với HCl: (COONH 4 ) 2 + 2HCl → (COOH) 2 + 2NH 4 Cl C 4 H 8 N 2 O 3 + H 2 O + 2HCl→ M Vậy m hchc = 0,1.90 + (0,1.132 + 0,1.18 + 0,2.36,5) = 31,3 gam chọn B Câu 17: Trường đúng theo nào tiếp sau đây không tạo thành CH 3 CHO? A. Oxi hóa CH 3 COOH. B. Lão hóa không hoàn toàn C 2 H 5 OH bằng CuO đun nóng. C. Mang lại CHCH cùng H 2 O (t o , xúc tác HgSO 4 , H 2 SO 4 ). D. Thủy phân CH 3 COOCH=CH 2 bằng dung dịch KOH đun nóng. Lựa chọn A Câu 18: đến 3,48 gam bột Mg tan hết trong hỗn hợp hỗn hợp có HCl (dư) và KNO 3 , thu được hỗn hợp X đựng m gam muối và 0,56 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm N 2 với H 2 . Khí Y gồm tỉ khối so với H 2 bởi 11,4. Quý hiếm của m là có n N 2 = 0,02 mol; nH 2 = 0,005 mol Tác nhân oxh Mg tất cả (H + + NO 3 - cùng H + ) Do gồm H 2 nên chắc hẳn rằng NO 3 - phải hết => Vậy muối hạt có: NH 4 Cl, MgCl 2 , KCl Bảo toàn mol e: 2.0,145 = 0,02.10 + 0,005.2 + 8 nNH 4 Cl => nNH 4 Cl = 0,01 mol Bảo toàn N: tất cả nKNO 3 = 2nN 2 + nNH 4 Cl = 0,02.2 + 0,01 = 0,05 mol => nKCl = 0,05 mol Vậy m muối bột = 0,05.74,5 + 0,01.53,5 + 0,145.95 = 18,035 gam lựa chọn D Câu 19: mang lại muối X tính năng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch cất hai chất tan. Khía cạnh khác, mang đến a gam hỗn hợp muối X tính năng với a gam hỗn hợp Ba(OH) 2 , chiếm được 2a gam dung dịch Y. Phương pháp của X là A. KHS. B. NaHSO 4 . C. NaHS. D. KHSO 3 . A gam dung dịch X + a gam hỗn hợp Ba(OH) 2 chiếm được 2a gam hỗn hợp Y. Chứng tỏ sau phản nghịch ứng không tồn tại kết tủa hoặc khí => loại KHSO 3 , NaHSO 4 muối hạt X + NaOH dư, sau bội phản ứng dung dịch đựng 2 hóa học tan. Trong số ấy có NaOH phải sau phản ứng chỉ có thêm 1 chất tan là 1 trong những muối nếu như là KHS + NaOH dư → KOH + mãng cầu 2 S + H 2 O (loại vì bao gồm 3 chất) lựa chọn C Câu 20: chia 20,8 gam láo lếu hợp có hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành nhị phần bởi nhau: - Phần một chức năng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO 3 trong NH 3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. - Phần hai công dụng hoàn toàn với H 2 dư (xúc tác Ni, t 0 ), thu được tất cả hổn hợp X bao gồm hai ancol Y với Z (M Y = 10,4 : 0,5 = 20,8 => gồm HCHO(loại) Vậy chắc hẳn rằng có HCHO (x mol); CH 3 mang lại (y mol)  Phần 2: CH 3 OH (0,2 mol) bội nghịch ứng H = 50% => nCH 3 OH p/ư = 0,1 mol C 2 H 5 OH (0,1 mol) bội nghịch ứng là a mol Bảo toàn khối lượng: 0,1.32 + a.46 = 4,52 + 18.(0,1 + a) : 2  a = 0,06 mol Vậy năng suất Z = 0,06: 0,1.100% = 60% chọn B Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, nhận được một muối hạt của axit cacboxylic Y với 7,6 gam ancol Z.


Bạn đang xem: Giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b năm 2014


Xem thêm: Trong Dãy Nào Sau Đây, Tất Cả Muối Nào Sau Đây Dễ Tan Trong Nước ?Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Căn Bậc Hai Trong Excel Bằng Hàm Tính Căn Bậc Hai Của A Là

Chất Y gồm phản ứng tráng bạc, Z hòa hợp được Cu(OH) 2 cho dung dịch blue color lam. Công thức cấu tạo của X là lời giải Z là C 3 H 6 (OH) 2 ; Z tổ hợp được Cu(OH) 2 => Z có dạng CH 3 -CH(OH)-CH 2 OH Y tráng Ag => Y là HCOONa Vậy CTCT là HCOOCH 2 CH(CH 3 )OOCH chọn D Câu 22: Axit như thế nào sau đấy là axit béo? A. Axit axetic. B. Axit glutamic. C. Axit stearic. D. Axit ađipic. Lựa chọn C Câu 23: Ancol nào tiếp sau đây có số nguyên tử cacbon thông qua số nhóm –OH? A. Propan-1,2-điol. B. Glixerol. C. Ancol benzylic. D. Ancol etylic. Lựa chọn B Glixerol: C 3 H 5 (OH) 3 Câu 24: đến phản ứng chất hóa học : NaOH + HCl → NaCl + H 2 O. Bội nghịch ứng chất hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với làm phản ứng bên trên ? A. 2KOH + FeCl 2 → Fe(OH) 2 + 2KCl. B. NaOH + NaHCO 3 → mãng cầu 2 teo 3 + H 2 O. C. NaOH + NH 4 Cl → NaCl + NH 3 + H 2 O. D. KOH + HNO 3 → KNO 3 + H 2 O. Chọn D. Thuộc phương trình ion H + + OH - → H 2 O Câu 25: Nung rét bình kín đáo chứa a mol các thành phần hỗn hợp NH 3 với O 2 (có xúc tác Pt) nhằm chuyển toàn thể NH 3 thành NO. Làm nguội với thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít hỗn hợp HNO 3 gồm pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O 2 . Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của a là giải thuật Sau phản ứng dư oxi yêu cầu NH 3 hết; nNH 3 = nHNO 3 = 0,1 mol Xét trên toàn thể quá trình: N -3 → N +5 + 8e; O 2 + 4e→ 2O -2 Vậy 8nNH 3 = 4nO 2 bội phản ứng => nO 2 p/ư = 0,8: 4 = 0,2 mol Vậy nNH 3 + nO 2 phản nghịch ứng = a – 0,25a = 0,3 mol  a = 0,4 mol chọn B Câu 26: những dung dịch nào sau đây đều có tính năng với Al 2 O 3 ? A. Mãng cầu 2 SO 4 , HNO 3 . B. HNO 3 , KNO 3 . C. HCl, NaOH. D. NaCl, NaOH. Lựa chọn C. Al 2 O 3 là oxit lưỡng tính làm phản ứng cả axit cùng bazo Câu 27: hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc đội IIIA ( Z X + Z Y = 51 ). Tuyên bố nào sau đây đúng? A. Sắt kẽm kim loại X không khử được ion Cu 2+ vào dung dịch. B. Hợp chất với oxi của X tất cả dạng X 2 O 7 . C. Trong nguyên tử nguyên tố X tất cả 25 proton. D. Ở ánh sáng thường X không khử được H 2 O. Giải thuật Giữa nhóm IIA với IIIA sinh sống chu kì khủng (từ chu kì 4 trở đi) có thêm 10 nguyên tố nhóm d tất cả = 51 : 2 = 25,5 (thuộc chu kì 4)  X là Ca không khử được Cu 2+ vào dung dịch bởi phản ứng cùng với H 2 O trước lựa chọn A nếu làm nhanh chóng lấy Z Y – Z X = 1 những em rất giản đơn dính bả đáp án nhiễu là lời giải C, ví như tỉnh táo khuyết hơn viết thông số kỹ thuật e đang thấy X là nhân tố d thuộc nhóm B Câu 28: thực hiện các nghiên cứu sau (a) đến dung dịch NH 3 vào dung dịch BaCl 2 (b)Sục khí SO 2 vào hỗn hợp H 2 S (c) đến dung dịch AgNO 3 vào dung dịch H 3 PO 4 (d)Cho dung dịch AgNO 3 vào hỗn hợp HCl (e) mang lại dung dịch AgNO 3 vào dung dịch HF Sau khi xong thí nghiệm, số trường đúng theo thu được kết tủa là 2: tất cả (b) và (d) (b) SO 2 + H 2 S → S↓ + H 2 O (d) AgNO 3 + HCl →AgCl↓ + HNO 3 Chú ý: với (c) không tồn tại kết tủa vì Ag 3 PO 4 chảy trong HNO 3 mạnh bạo Chọn A Câu 29: hỗn hợp X gồm tía peptit đa số mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 1: 1:3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin cùng 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của cha peptit vào X nhỏ tuổi hơn 13. Cực hiếm của m là giải thuật Gọi 3 peptit gồm công thức theo thứ tự là (a mol) ; (a mol); (3a mol) Số liên kết peptit nhỏ tuổi hơn 13 => x 1 + y 1 +x 2 + y 2 + x 3 + y 3 a = 0,01 mol lựa chọn x 3 = 4; x 1 =2; x 2 = 2 Vậy A 2 V (0,01 mol); A 2 (0,01 mol); A 4 V 2 (0,03 mol) m = 0,01.(89.2 + 117 – 36) + 001. (89.2 -18) + 0,03. (89.4 + 117.2 – 90) = 19,19 gam lựa chọn C. (có thể quy biến thành 2 peptit sẽ đơn giản dễ dàng hơn) Câu 30: phối hợp hết 10,24 gam hỗn hợp X bao gồm Fe và Fe 3 O 4 bởi dung dịch cất 0,1 mol H 2 SO 4 và 0,5 mol HNO 3 , thu được hỗn hợp Y cùng hỗn hợp bao gồm 0,1 mol NO với a mol NO 2 (không còn sản phẩm khử làm sao khác). Phân tách dung dịch Y thành nhì phần bằng nhau: − Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, nhận được 5,35 gam một chất kết tủa − Phần hai chức năng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, chiếm được m gam kết tủa . Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là lời giải Phần 1: gồm nFe(OH) 3 = 0,05 mol; nH + dư = nKOH – 3nFe(OH) 3 = 0,2 – 0,15 = 0,05 mol Với bội nghịch ứng tại phần 1 ta chỉ có thể khẳng định H + không còn còn phản bội ứng giữa OH - với fe 3+ có thể dư fe 3+ . 1 nửa X gồm Fe = x mol; O = y mol 56x + 16y = 5,12 Bảo toàn mol e: 3x -2y = 0,05.3 + 0,5a ½ hỗn hợp Y: fe 3+ (x mol); H + (0,05 mol); SO 4 2- (0,05 mol); NO 3 - (0,25 – 0,05 – 0,5a) Bảo toàn năng lượng điện tích: 3x + 0,05 = 0,1 + 0,2 – 0,5a Giải hệ được: x = 0,08 mol; y = 0,04 mol Phần 2: khi tác dụng với Ba(OH)2 dư có m ↓ = mBaSO 4 + mFe(OH) 3 = 0,05.233 + 0,08.107 = 20,21 gam lựa chọn C Câu 31: thực hiện phản ứng sau vào bình kín: H 2 (k) + Br 2 (k) → 2HBr (k) .Lúc đầu nồng độ hơi Br 2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br 2 còn lại là 0,048 mol/l. Vận tốc trung bình của phản bội ứng tính theo Br 2 vào khoảng thời hạn trên là A. 8.10 -4 mol/(l.s). B. 6.10 -4 mol/(l.s). C. 4.10 -4 mol/(l.s). D. 2.10 -4 mol/(l.s). Lời giải Có = (0,072 – 0,048) : 120 = 2.10 -4 mol/l.s chọn D Câu 32: kim loại nào dưới đây tan hết trong nước dư ở ánh nắng mặt trời thường ? A. Na. B. Fe. C. Mg. D. Al. Lựa chọn A Câu 33: vào công nghiệp, để phân phối axit H 3 PO 4 tất cả độ tinh khiết với nồng độ cao, bạn ta làm bí quyết nào sau đây? A. đến dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit. B. Đốt cháy photpho vào oxi dư, mang lại sản phẩm công dụng với nước . C. Mang đến photpho chức năng với hỗn hợp HNO 3 đặc, nóng. D. đến dung dịch axit H 2 SO 4 đặc, nóng công dụng với quặng photphorit . Lựa chọn B. P. + O 2 → phường 2 O 5 H 3 PO 4 tinh khiết hơn tương đối nhiều Câu 34: đến m gam phường 2 O 5 công dụng với 253,5 ml hỗn hợp NaOH 2M, sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được 3m gam chất rắn khan. Quý giá của m là A. 21,30 B. 8,52 C. 12,78 D. 7,81 biện pháp 1: xét mốc, có nghĩa là giả sử chỉ chế tạo ra thành từng muối, ta tính trọng lượng muối so với giá trị bài xích ra nhằm xét xem lâm vào cảnh TH làm sao NaH 2 PO 4 2m.120/142 = 1,69m mãng cầu 2 HPO 4 2m.142/142 = 2m p 2 O 5 na 3 PO 4 2m.164/142 = 2,3m m /142 NaOH dư phân biệt 3m > 2,3m vậy sẽ sở hữu Na 3 PO 4 cùng NaOH dư gồm nNa 3 PO 4 = 2m/142 với nNaOH dư = 0,507 – 6m/142 2m.164/142 + 40.(0,507 – 6m/142) = 3m  m = 8,52 gam chọn B giải pháp 2: có nH 3 PO 4 = 2m/142 => nH + = 6m/142 = 3m/71 vấn đề là dạng H 3 PO 4 + NaOH → M + H 2 O (OH - + H + → H 2 O) ví như OH - không còn : nH 2 O = nOH - = 0,507 mol ( đk nOH - 0,507 12) 98.m/71 + 0,507.40 = 3m + 0,507.18  m = 6,89 gam (loại) nếu như H + hết: nH 2 O = nH + = 6m/142 (đk nOH - > nH + ;  m Phần 1: phản nghịch ứng Ba(OH)2 dư cả... C+1(HO) + 2e → -C-1H2OH => CH3CHO thể hiện tính oxi hoá lựa chọn A Câu 49: Glucozơ và frutozơ phần nhiều A bao gồm công thức phân tử C6H10O5 B có phản ứng tráng b c C Thuộc nhiều loại đisaccarit D có nhóm –CH=O trong phân tử lựa chọn B Câu 50: bao gồm bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân trọn vẹn đều thu được sản phẩm gồm alanine với glyxin? lời giải gồm 6 hóa học gồm: G-G-A; G-A-G; A-G-G; A-A-G; A-G-A; G-A-A -HẾT ... (10,12 là T) CH3NH2 (10,81 là Z) chọn B Câu 40: cho dãy đưa hóa sau: X Y X bí quyết của X là A NaOH B Na2CO3 C NaHCO3 D Na2O lời giải Y hoàn toàn có thể là NaHCO3 hoặc Na2CO3 − một số loại Na2CO3 vì chưng Y chức năng được NaOH Vậy Y là NaHCO3 ; NaHCO3 + NaOH→ Na2CO3 + H2O => X là Na2CO3 lựa chọn B Câu 41: Cả 6 bội nghịch ứng hầu hết sinh ra đối chọi chất (a) C + H2O (hơi) CO2 + H2 (b) si +H2O+ NaOH → Na2SiO3 + H2 (c) FeO + teo Fe + CO2 (d) O3... Kết tủa − Phần ba tính năng tối đa với V ml hỗn hợp KOH 2M giá trị của V là giải mã Phần 1: bội nghịch ứng Ba(OH)2 dư cả RHCO3và R2CO3 rất nhiều tạo kết tủa cùng với Ba(OH)2 dư nBaCO3 = nR2CO3 + nRHCO3 = 0,18 mol Phần 2: phản ứng BaCl2 dư thì chỉ bao gồm R2CO3 phản nghịch ứng sản xuất kết tủa nR2CO3= n BaCO3 = 0,04 mol nRHCO3 = 0,14 mol 0,14.(R + 61) + 0,04 (2R + 60) = 14,9 R = 18 => R là NH4+ Phần 3: (NH4)2CO3 (0,04 mol); NH4HCO3... C6H5OH B Z là CH3NH2 C T là C6H5NH2 D X là NH3 Đây là câu phát âm hiểu, b ng tài liệu cho rất nhiều dữ kiện nhưng quan trọng nhất ta bắt buộc chắt thanh lọc dữ kiện và dữ kiện kia phải tất cả tính tuần hoàn, ngơi nghỉ đề cho ánh nắng mặt trời sôi và pH, thì chỉ có pH là dữ kiện gồm tính tuần hoàn, (tính bazơ càng to pH càng lớn) Vậy pH sẽ tăng theo thứ tự C6H5OH (6,48 là X); C6H5NH2 (7,82 là Y); NH3 (10,12 là T) CH3NH2 (10,81 là Z) lựa chọn B. .. B mol  chọn B Câu 46: vào phân tử propen có số link xich ma (σ) là lời giải C3H6 mạch hở bao gồm số link σ = 3 + 6 − 1 = 8 lựa chọn C Câu 47: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai một số loại nhóm chức đến 0,1 mol X tính năng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, nhận được 17,7 gam muối bột Số nguyên tử hiđro vào phân tử X là giải mã MX = (17,7 – 0,2.22) : 0,1 = 133 đvC; H2N-C2H3(COOH)2 Số H là 7 chọn B Câu 48: Anđehit... Nhất) Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn Giá trị của a là giải thuật Xét mốc: • trường hợp chỉ bao gồm Ag+ hết, hóa học rắn Y tất cả Ag ( a mol) => a = 2nSO2 = 0,7 mol =>mY = 75,6 gam • nếu Ag+ với Cu2+ hết, hóa học rắn Y gồm Ag (a mol) với Cu (2a mol) • a + 4a = 0,7  a = 0,14 mol => mY = 0,14.108 + 0,28.64 = 33,04 g nhận thấy: mY b i ra = 45,2 gam ϵ (33,04; 75,6) => chứng tỏ có Ag+ hết (a mol); Cu2+ dư; đặt Cu bội phản ứng = b mol... A Câu 44: cho hình vẽ bộc lộ thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ bỏ MnO2 và dung dịch HCl: Khí Cl2 dinh ra thường lẫn tương đối nước với hiđro clorua Để nhận được khí Cl2 khô thì b nh (1) và b nh (2) theo lần lượt đựng A dung dịch NaOH với dung dịch H2SO4 sệt B dung dịch H2SO4 đặc cùng dung dịch NaCl C dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch AgNO3 D dung dịch NaCl với dung dịch H-2SO4 đặc lựa chọn D Câu 45: Cho tất cả hổn hợp X gồm Al với Mg . LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM năm trước Môn: hóa học Mã đề: 739 giải thuật : Thầy Đỗ Thành Giang Câu 1: cho sơ vật dụng phản ứng sau: . Và hơi b ng 1 mol. Cân nặng ancol lúc đầu đem đốt cháy là A. 8,6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7,4 gam. Còn nếu như không đọc kĩ đề, những b n rất dễ dàng làm nhầm thành giải đáp A, mấu chốt của sự việc là. Na 2 teo 3 . B. Mg(NO 3 ) 2 . C. Br 2 . D. NaOH. Lựa chọn B Câu 43: tất cả hổn hợp X tất cả hai muối bột R 2 teo 3 và RHCO 3 . Chia 44,7 gam X thành cha phần b ng nhau: − Phần một tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp Ba(OH) 2