KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 10 UNIT 1

     

Bài kiểm tra 15 phút môn giờ đồng hồ Anh Unit 1 lớp 10

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh lớp 10 Unit 1 bởi vì noithatvinhxuan.vn tự soạn và đăng tải sau đây tổng hợp những dạng bài xích tập trắc nghiệm phổ biến trong giờ đồng hồ Anh 10 mới đi kèm đáp án.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút tiếng anh 10 unit 1

Bạn vẫn xem: bình chọn 15 phút tiếng anh 10 unit 1

Mời các bạn tham gia đội Tài liệu học tập lớp 10 để nhấn thêm các tài liệu hay: đội Tài liệu học hành lớp 10

Bài tập từ bỏ luận cùng trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 1 tổng hợp những dạng bài xích tập phổ cập giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và sẵn sàng cho kì thi vào cuối kỳ sắp tới. Hình như các em rất có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10 cùng Ngữ Văn lớp 10. Mời những em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm soát 15 phút giờ Anh lớp 10 Unit 1

Bản quyền ở trong về noithatvinhxuan.vn nghiêm cấm những hành vi xào nấu vì mục tiêu thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the other

1. A. Duty

B. Cluster

C. Rubbish

D. Washing-up

2. A. Clothes

B. Fold

C. Groceries

D. Iron

3. A. Lifting

B. Routine

C. Split

D. Divide

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Women usually manage ____ better than men do.

A. Household finances

B. Household machines

C. Housewives

D. Houseplants

2. Negotiation & conflict ____ skills are very important khổng lồ every woman in modern life.

A. Resolution

B. Revolution

C. Renovation

D. Communication

3. Tía ____ a new bicycle recently.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 30, 31 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 4 Tập 2

A. Bought

B. Buying

C. Buy

D. Has bought

A. To go

B. Go

C. Going

D. Went

5. I wish you ____ to the theater last night, but you didn"t.

A. Would come

B. Had come

C. Was coming

D. Came

Exercise 3: Rewrite the following sentences

1. It takes three hours lớn drive from hai Phong khổng lồ Hanoi.

It is a ____________________________________

2. John has never been so rude khổng lồ anybody.

Never ___________________________________

-The end-

Đáp án đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the other

1. A

2. D

3. B

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. A

3. D

4. C

5. B

Exercise 3: Rewrite the following sentences

1. It is a three-hour drive from nhì Phong lớn Hanoi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 138 139

Trên trên đây noithatvinhxuan.vn đã ra mắt Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 hoặc như Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Family life nâng cao, .... được update liên tục bên trên noithatvinhxuan.vn.

tìm hiểu thêm thêmĐánh giá bài viết 1 999 chia sẻ nội dung bài viết Tải về bạn dạng in 0 bình luận bố trí theo khoác định tiên tiến nhất Cũ nhất
*

Đề bình chọn 15 phút lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh Giới thiệu chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng ghi nhận