ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH LỚP 6

     

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (4 đề)

Với Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ Anh 6 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện từ đó lấy điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 1)

I. Fill in the blank a suitable word

Where in years name old My

A: What’s your (1) ____________?

B: (2) ____________ name’s Nam.

A: (3) ____________ vị you live?

B: I live (4) ____________ Tran Phu street.

A: How (5) ____________ are you?

B: I’m twelve (6) ____________ old.

II. Make the question for the following sentences

1. My school is in Nguyen Du street.

_________________________________________________?

2. This is her school bag.

_________________________________________________?

3. His name is Minh Anh.

_________________________________________________?

4. The pupils are in the classroom.

_________________________________________________?

Đáp án

I. Fill in the blank a suitable word

1. Name 2. My 3. Where
4. In 5. Old 6. Years

II. Make the question for the following sentences

1. Where is your school?

2. What is this?

3. What is his name?

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 6

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề chất vấn số 2)

I. Choose the best answer

1. _______ are you? – I’m fine, thanks.

A. What B. Who C. Where D. How

2. There _______ a television in the living room.

A. Am B. Is C. Are D. Do

3. _______ people are there in your family? – There are four.

A. Who B. How C. How old D. How many

4. _______ vày you live? – I live in Hue.

A. Where B. What C. Who D. How

5. _______ is Mr. Hung? – He is 45 years old.

A. What B. Who C. How old D. How

6. _______ is that? – That is my friend, Nga.

A. What B. Where C. Who D. How

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. Make questions for the following answers

1. There are five people in my family.

How many ______________________________________________?

2. Her name is Lily.

What ___________________________________________________?

3. My brother is six years old.

How old ________________________________________________?

4.

Xem thêm: Giáo Án Công Nghệ 11 Bài 2 : Hình Chiếu Vuông Góc, Giáo Án Công Nghệ 11 Bài 2: Hình Chiếu Vuông Góc

Yes, my school is big.

Is ______________________________________________________?

5. Her pen is on the table?

Where __________________________________________________?

6. I’m very well, thanks.

How ___________________________________________________?

Đáp án

I. Choose the best answer

1. D 2. B 3. D 4. A 5. C 6. C

II. Make questions for the following answers

1. How many people are there in your family?

2. What is her name?

3. How old is your brother?

4. Is your school big?

5. Where is her pen?

6. How are you?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 6

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề khám nghiệm số 3)

I. Match the questions in column A with the answers in column B.

A B

1. How many chairs are there in the room?

2. What is your name?

3. How old are you?

4. Where are his shoes?

5. Are you a pupil?

6. Good morning! How are you?

a. Yes, I am.

b. Good morning! I’m fine. And you?

c. I’m eleven years old.

d. There are four chairs in the room.

e. My name is Phuong.

f. They are at the front door.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. Arrange the words into logical order sentence

1.name/ Ping/ Her/ is/.

____________________________________________________

2.forty - eight / years/ My/ is/ father/ old/.

____________________________________________________

3.school/ his/ big/ Is/?

____________________________________________________

4.teacher/ Mr. Ted/ is/ my/.

____________________________________________________

5.Tom/ students/ are/ Billy/ and/.

____________________________________________________

6.not/ are/ These/ books/ my/.

____________________________________________________

Đáp án

I. Match the questions in column A with the answers in column B.

1 – d 2 – e 3 – c 4 – f 5 – a 6 – b

II. Arrange the words into logical order sentence

1. Her name is Ping.

2. My father is forty-eight years old.

3. Is his school big?

4. Mr. Ted is my teacher.

5. Tom and Billy are students.

6. These are not my books.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Xem thêm: Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2022 Tp Hcm, Xem Điểm Xét Tuyển Lớp 10 Tại Tp

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 6

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 4)

I. Read the following passage and answer the questions

My name is Nam. I’m twelve years old. There are 5 rooms in my house: a living room, a kitchen, two bedrooms, và a bathroom. I’m in the living room now. There is a table, a couch, a television, a stereo, a telephone, a bookshelf và a lamp. & there are two windows, two armchairs, và three stools in the living room.