Top 4 Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 5 Năm Học 2021

     

Bộ 10 Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 gồm đáp án

Với cỗ 10 Đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 tất cả đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 5 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong số bài thi tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Top 4 đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 5 năm học 2021

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Read and complete

lượt thích do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast & then go to lớn school. After school, I (2) ____________ vị homework with my classmates. Then I often go khổng lồ the thể thao centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the party. They gave me presents like comic books, robots and a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice cream. We drank fruit juice. We sang trọng English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went to lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong bởi vì at the party?

____________________________________

4.What did Linda bởi at the Party?

____________________________________

III. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a xe đạp to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read and write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes lớn the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang và happily.

*

V. Put the words in order lớn make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án & Thang điểm

I.

1. Vày 2. Usually 3. Play 4. TV 5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng. Tôi đồng minh dục, ăn sáng và kế tiếp đi học. Sau khi tan học, tôi hay làm bài bác tập về nhà với chúng ta cùng lớp. Tiếp đến tôi hay đi mang đến trung chổ chính giữa thể thao và chơi bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi coi ti vi. Tôi phù hợp xem phim sau giờ nạp năng lượng tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to lớn his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Công ty nhật tuần trước là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mời một vài bạn học của tôi đến tham dự lễ hội sinh nhật. Chúng ta đã tặng tôi gần như món quà như truyện tranh, robot, với một bé gấu bông. Shop chúng tôi đã nạp năng lượng bánh, kẹo, trái cây và kem. Shop chúng tôi đã uống nước nghiền hoa quả. Cửa hàng chúng tôi đã hát nhiều bài bác hát giờ Anh và tiếng Việt. Và công ty chúng tôi cũng đã nhảy nữa. Phong đã nghịch ghi ta cùng Linda chơi đàn piano. Bữa tiệc kết thúc vào tầm 7 giờ đồng hồ tối. Chúng tôi đã rất thích buổi tiệc đó cực kỳ nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vì on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always vì morning exercise
2. What’s the village like? b. Twice a week
3. What vị you bởi vì in the morning? c. It’s small and quiet
4. How often vị you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went to / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. bởi vì / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read và complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go lớn the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food và drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2. What did you bởi vì last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Vì c. Does d. Will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4. ………..will you vị at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án & Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went lớn Phu Quoc island.

3. What will you vì chưng tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read & complete.

1. Sunday 2. Did 3. Bởi vì 4. Had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. Flat B. Road C. Cottage D. Villa

2. A. Lane B. House C. Road D. Street

3. A. Quiet B. Bigger C. Pretty D. Crowed

4. A. Always B. Usually C. Early D. Often

5. A. Swimming B. Morning C. Fishing D. Surfing

6.

Xem thêm: Biểu Đồ Phần Trăm Lớp 6 - Giải Toán 6 Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm

A. Morning B. Afternoon C. Running D. Evening

7. A. Dance B. Activity C. Watch cartoon D. Have nice food

8. A. Watch B. Came C. Go D. Have

9. A. Did B. Went C. Played D. Had

10. A. Surfed B. Played C. Prepared D. Got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to lớn the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vì chưng you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin và the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai bố Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read và answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the party. They gave me presents lượt thích comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We sang trọng English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vày at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi at the party?

__________________________________

6. What time did the party end?

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers & the elephants.

IV. Read & answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday buổi tiệc ngọt was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went lớn his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read và match

*

Part 2: 7-12. Read and tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to lớn school every day except Saturday and Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music và English. I have Maths và Vietnamese every school day. I have Music once a week & English four times a week.

EXAMPLE. - His name is phái nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes lớn school from Monday khổng lồ Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths và Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy và crowded but the food was delicious.

15. I went khổng lồ Ho chi Minh city.

16. Yes, I will.

17. What bởi vì you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What bởi vì you vì last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read và complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go khổng lồ school from (19)______ to lớn Friday. I have Maths & (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ lớn my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want to lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words to lớn make sentences.

Example. Early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read & complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar và Linda played the piano. The tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vì at the party?

________________________________

17. What did Linda do at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where bởi you live? _________________________________

22. Who bởi you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How do you learn English? ________________________________

25. How vì you practice speaking English? ________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. READING

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read & tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to lớn make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read & complete.

Xem thêm: Singapore Có Bao Nhiêu Hòn Đảo, Đôi Nét Về Địa Lý Singapore

19. Monday 20. Vietnamese 21. Four 22. Practice 23. Emails 24. Because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read & complete

1. Village 2. Motorbike 3. Boat 4. Peacock 5. Zoo 6. Countryside
Part 2. Reorder the words khổng lồ make sentences.