Sở giáo dục và đào tạo tuyên quang

     
*

ra mắt HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ thông tin - Sự khiếu nại CÔNG DÂN DOANH NGHIỆP DU KHÁCH
thị trấn uỷ sơn Dương Hội đồng nhân dân huyện Uỷ ban nhân dân huyện chiến trường tổ quốc huyện các phòng ban trực thuộc các tổ chức thiết yếu trị - làng mạc hội các đơn vị sự nghiệp

1. Đồng chí Trần Văn Bút- Trưởng phòng: SĐT 0985853455

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG

1. Chức năng

a) Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; giúp Ủy ban dân chúng huyện thực hiện chức năng làm chủ nhà nước về giáo dục đào tạo và huấn luyện ở địa phương cùng thực hiện một vài nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng. # huyện, chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện và theo nguyên lý của pháp luật.

Bạn đang xem: Sở giáo dục và đào tạo tuyên quang

b) Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo gồm tư biện pháp pháp nhân, gồm con vệt và tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban quần chúng. # huyện, đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, phía dẫn, kiểm soát về chăm môn, nhiệm vụ của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

2. Trọng trách và quyền hạn

a) Trình Ủy ban quần chúng. # huyện:

- Dự thảo các văn phiên bản hướng dẫn triển khai cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban quần chúng tỉnh về chuyển động giáo dục nghỉ ngơi địa phương;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, thường niên và chương trình, nội dung cải tân hành bao gồm nhà nước về nghành giáo dục làm việc địa phương;

- Dự thảo quy hướng mạng lưới những trường trung học cơ sở; trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trong đó không tồn tại cấp học tập trung học tập phổ thông; ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú; ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú không tồn tại cấp trung học phổ thông, trường tè học; ngôi trường mầm non, đơn vị trẻ, đội trẻ, trường, lớp chủng loại giáo (gọi thông thường là cơ sở giáo dục đào tạo mầm non) ở địa phương theo phía dẫn của Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra và Ủy ban nhân dân huyện.

b) Trình chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện dự thảo các quyết định ra đời (đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập), được cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập), sáp nhập, phân chia tách, giải thể những cơ sở giáo dục và đào tạo (bao gồm cả những cơ sở giáo dục đào tạo có sự đầu tư chi tiêu của những tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: trường trung học tập cơ sở; trường phổ thông có không ít cấp học; vào đó không tồn tại cấp học tập trung học tập phổ thông; ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú; trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú không có cấp trung học tập phổ thông; trường tè học; cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non; thừa nhận việc thành lập trung trung tâm học tập cùng đồng; những cơ sở giáo dục mang tên gọi không giống (nếu có) ở trong thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện.

c) phía dẫn, tổ chức thực hiện các văn bạn dạng quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch cải cách và phát triển giáo dục ở địa phương, những cơ chế, cơ chế về làng mạc hội hóa giáo dục sau thời điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, cai quản lý, sử dụng những nguồn lực để trở nên tân tiến giáo dục bên trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục điều khoản và thông tin về giáo dục.

d) hướng dẫn, tổ chức triển khai chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các chuyển động giáo dục, phổ biến giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp cho văn bằng, hội chứng chỉ so với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

e) nhà trì xây dựng, lập dự toán giá thành giáo dục mặt hàng năm; tham mưu nhằm Ủy ban quần chúng huyện đưa ra quyết định phân bổ, giao dự trù chi chi tiêu giáo dục cho các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện lúc được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt; phối phù hợp với Phòng Tài chính - chiến lược cùng cung cấp xác định, bằng vận ngân sách bên nước bỏ ra cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê coi xét và phía dẫn, kiểm tra câu hỏi sử dụng túi tiền nhà nước và các nguồn thu phù hợp pháp khác mang đến giáo dục so với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban dân chúng huyện.

f) chất vấn chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo; phối hợp với Thanh tra huyện, điều tra Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy ở địa phương.

g) Quyết định chất nhận được hoạt hễ giáo dục, đình chỉ chuyển động giáo dục các cơ sở giáo dục gồm: trường trung học cơ sở; ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học, trong đó không tồn tại cấp học trung học phổ thông; ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú; ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học tập phổ thông; trường đái học; cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non.

Xem thêm: Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Là Gì? Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Trang 39

h) desgin kế hoạch với tổ chức tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức những cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền thống trị của Ủy ban quần chúng. # huyện sau thời điểm được cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt.

i) tổ chức ứng dụng những kinh nghiệm, thắng lợi khoa học technology tiên tiến, tổng kết gớm nghiệm, ý tưởng sáng tạo của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

k) Tổ chức triển khai công tác thi công và nhân rộng điển hình nổi bật tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.

l) Thực hiện cách tân hành chính, công tác thực hành, ngày tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, ý kiến đề xuất có tương quan đến giáo dục đào tạo và xử lý vi phạm theo nguyên tắc của quy định và phân công của Ủy ban dân chúng huyện.

n) giúp Ủy ban nhân dân huyện tiến hành và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp những loại bản thảo thuộc phạm vi, trọng trách và thẩm quyền trong phòng Giáo dục với Đào chế tạo theo chính sách của pháp luật và theo cắt cử của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.

m) góp Ủy ban dân chúng huyện cai quản nhà nước so với các hội, tổ chức phi chủ yếu phủ vận động về nghành nghề giáo dục và huấn luyện trên địa phận huyện theo pháp luật của pháp luật.

Xem thêm: Lực Lượng Lãnh Đạo Cao Trào Cách Mạng 1905 Đến Năm 1908 Ở Ấn Độ Là

o) hướng dẫn chăm môn, nghiệp vụ về cai quản giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức làng mạc được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

p) cai quản tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí bài toán làm; thực hiện chế độ tiền lương và chủ yếu sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức ở trong phạm vi làm chủ theo cơ chế của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng huyện.

q) cai quản và phụ trách về tài chính, tài sản, đại lý vật chất được giao theo luật của luật pháp và của Ủy ban nhân dân huyện.

r) thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, report đột xuất về tổ chức triển khai và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo và Ủy ban quần chúng huyện.

s) thực hiện các trách nhiệm khác do chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện giao và theo luật của pháp luật.