THÔNG TƯ 71/2014

     
*Bạn đang xem: Thông tư 71/2014

*

*Xem thêm: Were Đi Với Chủ Ngữ Nào - Khi Nào Dùng Was Were Trong Tiếng Anh

*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Mặt Chính Diện Gọi Là Mặt Phẳng Chiếu Gì, Có Bao Nhiêu Phép Chiếu

Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí làm chủ hành chính so với các ban ngành nhà nước.
*
*

Ngày 30 mon 5 năm 2014, cỗ Nội vụ và bộ Tài chính đã ban hành Thông bốn liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về vấn đề Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí làm chủ hành chính so với các phòng ban nhà nước. Theo đó, đối tượng người tiêu dùng và phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Thông tứ này là các cơ quan đơn vị nước trực tiếp áp dụng kinh phí cai quản hành chủ yếu do giá thành nhà nước cấp, có tài năng khoản và nhỏ dấu riêng được cơ sở nhà nước có thẩm quyền giao biên chế cùng kinh phí cai quản hành bao gồm bao gồm: những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; văn phòng và công sở Quốc hội, Văn phòng quản trị nước; tand nhân dân các cấp, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân các cấp; văn phòng và công sở Đoàn Đại biểu Quốc hội cùng Hội đồng nhân dân, văn phòng Ủy ban nhân dân, những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; văn phòng và công sở Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân những quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh và thành phố trực trực thuộc Trung ương; các cơ quan tiền hành chính do cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền thành lập; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.