Tiếng Anh Lớp 10 Unit 5 C

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 C. Listening trang 57-58

Loạt bài bác soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 5 C. Listening để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 10 dễ dàng dàng sẵn sàng bài nhằm học giỏi môn giờ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 5 c

*

C. Listening (Trang 57-58 SGK giờ đồng hồ Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

How often vày you use each of these items below? Put a tick (V) in the right column. Then compare your answers with a partner. (Bao thọ em áp dụng mỗi đồ dùng dưới phía trên một lần? Tích (V) vào cột đúng. Tiếp nối so sánh câu trả lời của em với các bạn học.)

Ví dụ:

very often sometimes never
radio V
cell phone V
camcorder (máy thu hình) V
computer V
TV V
fax machine V

Listen và repeat. (Nghe và lặp lại.)

worried: lo lắngmemory: kỉ niệm, cỗ nhớrefused: từ chốiexcuse (v): tha thứ, trang bị lỗi (n): đòi hỏi lỗiVDU (visual display unit): sản phẩm hiển thịheadache: chứng đau đầuWhile you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Lisien khổng lồ an old company director talking about his experience of learning how khổng lồ use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Lắng nghe một vị giám đốc khủng tuổi của một công ty nói đến kinh nghiệm của ông về học áp dụng máy tính. Xác định xem vạc biểu nào là đúng (T) hoặc không nên (F).)

Bài nghe:

1. F2. T3. T4. F5. F6. F

Task 2.

Xem thêm: Nội Dung Luận Cương Chính Trị Tháng 10-1930, Nội Dung Luận Cương Chính Trị Tháng 10

Listen khổng lồ the old man"s story again and write in the missing words. (Nghe lại bài thì thầm của ông ấy và điền đầy đủ từ còn thiếu.)

Bài nghe:

1. Invited2. Still3. Refused4. Excuse5. Anything

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen khổng lồ the man"s talk again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence: (Nghe lại mẩu chuyện của người bọn ông. Sau đó kể lại câu chuyện, bắt đầu câu chuyện cùng với câu như sau:)

The story is about an old man who doesn"t know how lớn use a computer. The old man wasn"t worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided lớn take lessons in computing with his son"s help. He asked his son what the screen was, & he didn"t know what it was although the latter explained it lớn him. After a few lessons, the old man began tired because he couldn"t understand the many things his son told him at all. He refused khổng lồ study by saying he was having a headache và suggested leaving the lesson until another day; & since then he hasn"t talked about a computer any more.

Xem thêm: Kết Quả Của Biểu Thức Quan Hệ Là, Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán

TAPESCRIPT - Nội dung bài xích nghe:

Well, I wasn"t worried when my son bought a computer. After all lots of children have parents who don"t understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided to lớn take some lessons in computing and my son became my teacher. He"s very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen which I did not know what to gọi it. When I asked him what it was, he said that it was VDU. I still didn"t know what VDU was, but I was too shy khổng lồ ask him any more. From that moment my memory refused to learn because he told me a lot of things that I really didn"t understand at all. After a few lessons I began to feel tired. I made an excuse, saying that I was having a headache. I suggested we should leave the lesson until another day. Since then I haven"t said anything about the computer lớn my son & my secretary.