Tiếng Anh Lớp 11 Bài 11

     

Hướng dẫn giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 11: Reading (trang 124-125-126-127) ngắn gọn, cụ thể giúp học sinh dễ dãi soạn giờ đồng hồ Anh 11.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 bài 11


Tiếng Anh 11 Unit 11: Reading (trang 124-125-126-127)

Before you read (Trang 124 tiếng Anh lớp 11):

*

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What source of energy does each picture above refer to?

2. What vì we need energy for?

Gợi ý:

1. Wind energy

Solar energy

Water energy

2. We need energy to cook, light, heat or cool the house and run machines.

Hướng dẫn dịch:

1.Mỗi bức tranh trên đề cập mang lại nguồn năng lượng nào?

- tích điện gió,năng lượng phương diện trời,năng lượng nước

2.Chúng ta bắt buộc năng lượng để làm gì?

- bọn họ cần tích điện để nấu nướng ăn, thắp sang, sưởi nóng hoặc làm mát sản phẩm và quản lý máy móc.

While you read (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): Read the passage and then bởi the tasks that follow. (Đọc kĩ đoạn văn và tiếp nối làm các nhiệm vụ tiếp theo.)

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, and natural gas). However, such reserves are limited. Because power nguồn demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, và the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills & moves sailboats. It is a clean source of energy, và there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to lớn a lower place, it makes energy. This energy is used khổng lồ create electricity. Water power nguồn gives energy without pollution. However, people have to build dams khổng lồ use this energy. And as dams cost a lot of money, water energy is expensive.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean & safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how lớn make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.

Hướng dẫn dịch:

Hiện nay, phần nhiều năng lượng của shop chúng tôi đến từ các nhiên liệu hóa thạch (than, dầu và khí từ bỏ nhiên). Mặc dù nhiên, lượng dự trữ còn hạn chế. Bởi vì nhu cầu năng lượng đang tăng khôn xiết nhanh, xăng hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời hạn tương đối ngắn. Vị vậy, ngườì ta phải cách tân và phát triển và sử dụng các nguồn tích điện thay thế.

Một nguồn tích điện thay vắt là nguồn năng lượng hạt nhân. Tích điện hạt nhân hoàn toàn có thể cung cấp cho đủ điện đến các nhu cầu của quả đât trong hàng trăm năm, nhưng nó có thể rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thay là địa nhiệt tới từ sâu bên trong trái đất. Các nhà khoa học thực hiện nhiệt này để tạo thành năng lượng. Tuy nhiên, tích điện này chỉ có ở một vài vị trí trên nỗ lực giới.

Mặt trời, nước với gió là đa số nguồn tích điện thay cố kỉnh khác. Gió xoay cối xay gió và di chuyển thuyền. Đó là một trong những nguồn năng lượng sạch và có rất nhiều. Thật ko may, trường hợp gió ko thổi thì cũng không tồn tại năng lượng gió. Lúc nước dịch rời từ một nơi cao đến nơi thấp hơn, nó tạo nên năng lượng. Năng lượng nước tạo thành ra tích điện mà không khiến ra ô nhiễm. Tuy nhiên, con fan phải xây đập nước để sử dụng nguồn tích điện này. Xây đập tốn tương đối nhiều tiền, vì vậy tích điện nước cũng đắt đỏ.

Mặt trời giải hòa một lượng lớn tích điện mỗi ngày. Tích điện này có thể được chuyển trở thành điện. Nhiều non sông sử dụng tích điện mặt trời cho cuộc sống đời thường hằng ngày của họ. Các tấm pin khía cạnh trời bên trên mái nhà rất có thể tạo ra đủ năng lượng để sưởi nóng hoặc làm cho mát toàn cục ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không chỉ phong phú và vô hạn hơn nữa sạch cùng an toàn.

Mặc cho dù có một trong những nhược điểm, tiềm năng của những nguồn năng lượng thay rứa là hết sức lớn. Tuy nhiên, làm nắm nào để rất có thể tận dụng triệt để những nguồn năng lượng là một câu hỏi dành cho các nhà nghiên cứu và phân tích trên toàn nắm giới.

Task 1. (Trang 125 – 126 giờ đồng hồ Anh lớp 11): The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary when necessary). (Những từ vào khung lộ diện trong đoạn văn. Điền vào vị trí trống một từ say mê hợp. Sử dụng từ điển nếu cần)

*

1. Six hundred balloons were ______ at the ceremony.

2. They are looking for______ methods of making it.

3. People use______ to lớn run machines, heat & cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ______.

5. Fuel supplies are nearly ______.

Đáp án:

1. Six hundred balloons werereleasedat the ceremony.

2. They are looking foralternativemethods of making it.

3. People useenergyto run machines, heat và cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is ratherlimited.

5. Fuel supplies are nearlyexhausted.

Hướng dẫn dịch:

1. Sáu trăm trái bóng được thả ra trên buổi lễ.

2. Họ vẫn tìm kiếm phương thức thay nắm để sản xuất nó.

3. Mọi fan sử dụng tích điện để quản lý máy móc, sưởi nóng và làm mát công ty cửa.

4. Thức nạp năng lượng trong quán ăn rẻ, nhưng mà sự chắt lọc khá hạn chế.

5. Nguồn hỗ trợ nhiên liệu gần như cạn kiệt.

Task 2. (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): Scan the passage and write down the advantage(s) & disadvantage(s) of each alternative source of energy.

Xem thêm: Công Việc Đầu Tiên Và Hàng Đầu Của Thị Tộc Là Tìm Kiếm Thức Ăn

(Đọc lướt đoạn văn cùng viết ra dễ dãi và ăn hại của từng mối cung cấp năng lượngthay thế.)

*

Đáp án:

Source of energy

Advantages

Disadvantages

Nuclear power

It can provide enough electricity for the world"s needs for hundreds of years

It can be very dangerous.

Solar energy

It"s available.

It"s not only plentiful và infinite but also clean & safe.

It"s only possible when it"s sunny.

Water power

It"s clean và unlimited.

It"s expensive beacuse we have to lớn build dams khổng lồ use it.

Wind power

It"s clean và unlimited.

There"s no wind energy when there is no wind.

Geothermal heat

It"s available.

It"s available only in a few places.

Hướng dẫn dịch:

Nguồn năng lượng

Lợi ích

Bất lợi

Năng lượng hạt nhân

Nó có thể cung cấp cho đủ điện cho nhu cầu của thế giới trong hàng nghìn năm.

Có thể cực kỳ nguy hiểm.

Năng lượng phương diện trời

Có sẵn.

Không những dồi dào cùng vô tận hơn nữa sạch và an toàn.

Chỉ cần sử dụng được khi gồm nắng.

Năng lượng nước

Sạch và không giới hạn.

Tốn hèn vì nên xây đập để cần sử dụng nó.

Năng lượng gió

Sạch và không giới hạn.

Khi không có gió sẽ không tồn tại năng lượng gió.

Địa nhiệt

Có sẵn.

Chỉ tất cả sẵn ở 1 vài nơi.

Task 3. (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi.)

1. What is our major source of energy?

2. How many sources of energy are mentioned in the text, và which one do you think has the most potential?

Gợi ý:

1. Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear energy, geothermal heat, wind power, water pwer, & solar energy. I think solar energy is the most potential.

Hướng dẫn dịch:

1.Nguồn năng lượng chính của họ là gì?

- Nguồn tích điện chính của bọn họ đến từ nguyên liệu hóa thạch.

2.Có từng nào nguồn tích điện được nhắc đến trong đoạn văn, và các bạn nghĩ nguồn năng lượng nào là tiềm năng nhất?

- Năm nguồn tích điện được kể trong bài bác đọc. Đó là năng lượng hạt nhân, địa nhiệt, năng lượng gió, năng lượng nước và năng lượng mặt trời. Tôi nghĩ năng lượng mặt trời là tiềm năng nhất.

After you read (Trang 126 – 127 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the box.(Hoàn thành phần bắt tắt bài xích đọc bằng cách điền vào mang đến trống một từ phù hợp trong khung.)

*

We need energy khổng lồ live and work. Our major source of (1) ______ is oil. Oil is (2)______kind of fossil fuel. The amount of fossil (3)______in the world is (4)______. Therefore, we must save it, và at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat và nuclear nguồn are (5)______sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6)______are the sun, waves và water. These sources are not only (7)______and available but also clean & safe for the (8)______. People should develop và use them more & more in the future.

Đáp án:

1. Energy

2. One

3. Fuels

4. Limited

5. Alternative

6. Sources

7. Unlimited

8. Environment

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta cần tích điện để sống và làm cho việc. Nguồn năng lượng chính của bọn họ là dầu mỏ. Dầu mỏ là một loại nguyên nhiên liệu hóa thạch. Lượng nguyên nhiên liệu hóa thạch trên thế giới là bao gồm giới hạn. Do vậy, bọn họ phải tiết kiệm chi phí nó, đồng thời, bọn họ phải tra cứu nguồn năng lượng mới. Địa nhiệt độ và năng lượng hạt nhân là đông đảo nguồn năng lượng thay thế. Chúng rất có thể cung cung cấp điện cho cái đó ta. Các nguồn sửa chữa thay thế khác là phương diện trời, sóng cùng nước. đều nguồn năng lượng này không mọi vô tận và sẵn bao gồm mà còn sạch và bình yên cho môi trường. Con bạn nên cải tiến và phát triển và sử dụng chúng nhiều hơn thế nữa trong tương lai.

Speaking (trang 127-128): The following statements danh sách some advantages and disadvantages of various sources of energy...

Listening (trang 128-129-130): Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house...

Xem thêm: Tại Sao Phải Bón Phân Đạm Phân Lân Cho Vực Nước Vì, Lý Do, Tác Dụng Và Phương Pháp Bón Phân Cho Ao Cá

Writing (trang 130): Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 & fill in the gaps with the information from the chart...