GIẢI TOÁN LỚP 5: LUYỆN TẬP TRANG 94 ĐẦY ĐỦ NHẤT

     

Tính diện tích s hình thang tất cả độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (a) với (b), chiều cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5: luyện tập trang 94 đầy đủ nhất

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


bài bác 2


Video chỉ dẫn giải


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy to 120m, đáy nhỏ nhắn bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn độ cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm đáy bé nhỏ ta rước độ nhiều năm đáy phệ nhân cùng với (dfrac23).

- Tính chiều cao ta rước độ dài đáy nhỏ xíu trừ đi 5m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2.

Xem thêm: Nghe Tải Album Hoàng Yến Chibi, Hoàng Yến Chibi

- kiếm tìm tỉ số giữa diện tích s và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp (100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được vội 64,5kg bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hình thang tất cả đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài ra hơn chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kilogam thóc

Thửa ruộng: ... Kg thóc?

Bài giải

Đáy nhỏ bé của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) số lần là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


bài bác 3


Video chỉ dẫn giải


Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. ........

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích s hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải chi tiết:

a) tía hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vày chúng bao gồm chung đáy phệ DC, đáy bé nhỏ bằng 3cm và có chiều cao bằng nhau là độ lâu năm đoạn thẳng AD.

b) diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Xem thêm: Bài 148 : Ứng Dụng Của Tỉ Lệ Bản Đồ, Toán Lớp 4 Ứng Dụng Của Tỉ Lệ Bản Đồ

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích s hình thang AMCD bởi (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. Đ

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S