Trắc nghiệm sắt và hợp chất của sắt có đáp án

     

Bộ 40 bài xích tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 bài 32: Hợp chất của sắt bao gồm đáp án rất đầy đủ các cường độ giúp những em ôn trắc nghiệm chất hóa học 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sắt và hợp chất của sắt có đáp án


Trắc nghiệm chất hóa học 12 bài bác 32: Hợp hóa học của sắt

Câu 1: Kim một số loại nào tiếp sau đây không rã trong hỗn hợp FeCl3?

A. Fe

B. Mg

C. Ni

D. Ag

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Cặp lão hóa - khử Fe3+/Fe2+đứng trước cặp oxi hóa - khử Ag+/Ag trong dãy điện hóa.

→Theo quy tắc α thì Ag không công dụng với hỗn hợp FeCl3


Câu 2: hóa học nào dưới đây khi bội phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc nóng sẽ không xuất hiện khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

+ hỗn hợp HNO3(đặc, nóng, dư) là một trong chất lão hóa mạnh, khi tác dụng với các hợp chất sắt ở tại mức oxi hóa vừa đủ như +2 hoặc +8/3 thì sắt trong các oxit đó sẽ ảnh hưởng oxi hóa lên mức cao nhất là +3, đôi khi nitơ vào axit nitric sẽ bị khử về mức +4 sinh sản thành NO2.

+ Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 chức năng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản bội ứng trao đổi, không hẳn phản ứng oxi hóa khử yêu cầu không tạo hóa học khí.

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O


Câu 3: Cho hỗn hợp FeCl3 vào dung dịch chất X, chiếm được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là

A. H2S.

B. AgNO3.

C. NaOH.

D. NaCl.

Hiển thị giải đáp

Câu 4: hòa hợp một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. Biết X vừa có công dụng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím, vừa có tác dụng hòa tung được bột Cu. Oxit sắt đó là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Dung dịch X vừa làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu

→ Trong dung dịch X bao gồm Fe2+ và Fe3+.

→ Oxit sắt là Fe3O4.

Phương trình làm phản ứng:


Câu 5: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 với Fe3O4 cần vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M, thu được dung dịch X. Mang đến từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được 3 gam hóa học rắn. Tính V?

A. 87,5 ml

B. 125 ml

C. 62,5 ml

D. 175 ml

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

FeO, Fe2O3, Fe3O4 →+HCl FeCl2, FeCl3 →+NaOH,t°C Fe2O3mFe2O3 = 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi lếu láo hợp thuở đầu gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3= 2.0,01875

= 0,0375 mol

→ nO = 2,8−0,0375.5616

= 0,04375 molBảo toàn nhân tố O

→ nH2O= nO = 0,04375 molBảo toàn thành phần H:

nHCl = 2nH2O= 2.0,04375

= 0,0875 mol

V = 87,5 ml.


Câu 6: mang đến hỗn hợp tất cả 2,8g Fe và 3,2g Cu vào hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp A, V lít khí NO2 ngơi nghỉ đktc (sản phẩm khử duy nhất) với còn dư 1,6g kim loại. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng muối thu được khi cô cạn dung dịch A và quý hiếm của V là:

A. 10,6g cùng 2,24 lít

B. 14,58g và 3,36 lít

C. 16.80g và 4,48 lít

D. 13,7g với 3,36 lít

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Dư 1,6g kim loại

→ mCu dư = 1,6g;

dung dịch A gồm: Fe(NO3)2; Cu(NO3)2→ nCu bội phản ứng = 3,2 – 1,6 = 1,6 gam

→ nCu(NO3)2= nCu bội phản ứng = 0,025 mol

→ mCu(NO3)2 = 0,025.188 = 4,7 gam

nFe(NO3)2=nFe=2,856= 0,05 mol

→ mFe(NO3)2 = 0,05.180 = 9 gam

→ m muối hạt = 4,7 + 9 = 13,7 gam

Bảo toàn electron

→ nNO2 = 2nFe + 2nCu phản nghịch ứng

= 2. 0,05 + 2. 0,025 = 0,15 mol

→VNO2=0,15.22,4=3,36(l)


Câu 7: dung dịch A bao gồm 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Mang lại m gam bột sắt vào dung dịch, khuấy đều cho tới khi bội nghịch ứng ngừng thu được chất rắn X gồm hai sắt kẽm kim loại có khối lượng 0,8m gam. Mang sử thành phầm khử HNO3 độc nhất vô nhị chỉ có NO. Quý hiếm của m bằng:

A. 20 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 60 gam

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Sau làm phản ứng thu được láo lếu hợp gồm 2 kim loại Fe, Cu → H+ với NO3-, Cu2+ hết.

Dung dịch chỉ chứa FeCl2: 0,2 mol (bảo toàn Cl- = 0,4 mol), Cu: 0,05 mol

→ m fe pư = 0,2 .56 = 11,2 gam

→ 0,8m gam sắt kẽm kim loại gồm:

mFe dư = m - 11,2 gam và

mCu = 0,05.64 = 3,2 gam

→ 0,8m = 3,2 + m - 0,2.56

→ m = 40 gam.


Câu 8: Để khử hoàn toàn 17,6 gam lếu hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phải dùng toàn vẹn 2,24 lít H2 (đo ở đktc). Khối lượng Fe nhận được là

A. 15 gam.

B. 17 gam.

C. 16 gam.

D. 18 gam.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

nH2 = nO vào oxit

= 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

mFe = m tất cả hổn hợp - mO

→ mFe = 17,6 – 0,1.16

→ mFe = 16 gam


Câu 9: biện pháp nào sau đây hoàn toàn có thể dùng nhằm điều chế FeO?

A cần sử dụng CO khử Fe2O3 sinh hoạt 500°C.

B nhiệt phân Fe(OH)2 trong ko khí.

C. Nhiệt độ phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Khử Fe2O3 bởi CO trong lò cao sinh sống nhiệt độ khoảng chừng 500 - 600oC thu được FeO là thành phầm chính.

3Fe2O3 + co →400°C2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + teo →500−600°C3FeO + CO2


Câu 10: dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 cùng 0,15 mol HCl có tác dụng hòa tan buổi tối đa lượng sắt là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Lượng sắt bội nghịch ứng là về tối đa buộc phải sau làm phản ứng chỉ thu được muối bột sắt (II)

NO3− hết, phản nghịch ứng tính theoNO3−

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015

= 0,065 mol

→ mFe = 0,065.56 = 3,64 gam.


Câu 11: Có thể pha trộn Fe(OH)3 bằng cách:

A. đến Fe2O3 chức năng với H2O

B. Cho Fe2O3 tính năng với NaOH vừa đủ

C. mang lại muối sắt(III) tác dụng axit mạnh

D. Cho muối bột sắt(III) tính năng dung dịch NaOH dư

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Có thể pha trộn Fe(OH)3 bằng cách Cho muối bột sắt(III) chức năng dung dịch NaOH dư

FeCl3 + 3NaOH dư → Fe(OH)3 + 3NaCl


Câu 12: Oxit nào dưới đây bị oxi hóa lúc phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?

A. MgO.

B. FeO.

C. Fe2O3.

D. Al2O3.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Trong các oxit MgO, Fe2O3, Al2O3 những kim loại đều sở hữu số oxi hóa tối đa nên không bị oxi hóa lúc phản ứng với hỗn hợp HNO3 loãng

Fe trong FeO gồm số thoái hóa +2 chưa phải là nấc oxi hóa cao nhất nên bị oxi hóa vị dung dịch HNO3 loãng lên đến mức oxi hóa +3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 13: Để khử ion Fe3+ trong hỗn hợp thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

A. kim loại Mg.

B. kim nhiều loại Cu.

C. kim nhiều loại Ba.

D. kim loại Ag.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

A. Không dùng Mg vày dư Mg đã thu được kim loại sắt

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

B. cần sử dụng lượng dư Cu

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

C. Không dùng bố vì ba phản ứng cùng với nước vào dung dịch chế tạo hiđroxit kết tủa với Fe3+

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

3OH- + Fe3+ → Fe(OH)3

D.

Xem thêm: Phỏng Vấn Thầy Pháp Giỏi Nhất Việt Nam, Thích Nhất Hạnh, Phỏng Vấn Thầy Pháp Dung

Ag ko khử được Fe3+


Câu 14: tổng hợp hết 4 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe và 1 oxit fe trong hỗn hợp axit HCl (dư) thu được hỗn hợp X. Sục khí Cl2 cho đến dư vào X thu được dung dịch Y chứa 9,75 gam muối hạt tan. Nếu mang đến 4 gam A tính năng với dung dịch HNO3 loãng dư thì chiếm được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

A. 0,896

B. 0,726

C. 0,747

D. 1,120

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

nFeCl3= 9,75 : 162,5 = 0,06 mol

Quy đổi các thành phần hỗn hợp A về (Fe cùng O)

nFe = nFeCl3= 0,06 mol

→ nO = 4−0,06.5616= 0,04 mol

Nếu cho A công dụng với hỗn hợp HNO3. Bảo toàn electron ta có:

3nFe = 3nNO + 2nO

→ 3.0,06 = 3.nNO + 2.0,04

→ nNO = 0,033 → VNO = 0,747 lít


Câu 15: hòa hợp hết m gam Fe bởi 400 ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

nHNO3= 0,4 mol

→ mHNO3= 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, cân nặng chất tan sút đi, mà theo đề bài, cân nặng chất chảy là 26,44 gam > 25,2 gam nên xảy ra phản ứng hoà tan sắt dư

2Fe3+ + sắt → 3Fe2+ (2)

→ làm phản ứng (1) xẩy ra hoàn toàn,

nFe(1) = 14nHNO3

= nFe(NO3)3 = 0,1 mol

→ mFe(1) = 5,6 gam

mFe(NO3)3  (1)+ mFe (2) = 26,44

→ mFe (2)= 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

→ mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam


Câu 16: Sắt tác dụng với H2O sinh hoạt nhiệt độ bé dại hơn 570 °C thì tạo thành H2và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Phương trình phản ứng

3Fe + 4H2O →t°    570°CFe3O4 + 4H2


Câu 17: Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X tất cả Fe3O4 cùng FeS2 vào 63 gam dung dịch HNO3 nồng độ a (%), chiếm được 1,568 lít NO2 (đktc) duy nhất và dung dịch Y. Dung dịch Y chức năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M, lọc kết tủa rước nung đến trọng lượng không đổi, chiếm được 9,76 gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 47,2

B. 46,2

C. 46,6

D. 44,2

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Đặt số mol Fe3O4 cùng số mol FeS2 thứu tự là a với b mol

→ a + 15b = nNO2= 0,07 mol (1)

nFe2O3= 0,061 mol

→ 3a + b = 0,061.2 = 0,122 mol (2)

Từ (1) với (2) có:

a = 0,04 và b = 0,002 mol

nH+(Y) = nNaOH – 3.nFe3+

= 0,4 – 3.0,122 = 0,034 mol

nHNO3= 10a + 14b + (Y)

= 10.0,04 + 14.0,002 + 0,034

= 0,462 mol

→C%HNO3 = a =0,462.6363.100%

=46,2%.


Câu 18: cho sơ vật phản ứng sau: sắt → muối bột X1 → muối bột X2 → muối bột X3 → Fe

X1, X2, X3 là các muối của sắt (II)

Theo đồ vật tự X1, X2, X3 thứu tự là:

A. FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4

B. FeS, Fe(NO3)2, FeSO4

C. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4

D. FeCl2, FeSO4, FeS

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:


Câu 19: hoàn toàn có thể dùng một hóa chất để rõ ràng Fe2O3 cùng Fe3O4. Hóa chất này là:

A. dung dịch NaOH đặc

B. Hỗn hợp HCl đặc

C. dung dịch H2SO4

D. dung dịch HNO3 đặc

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Dùng hỗn hợp HNO3 đặc vị Fe2O3chỉ xảy ra phản ứng trao đổi, tuy thế Fe3O4xảy ra phản nghịch ứng thoái hóa khử tạo thành khí không màu hóa nâu trong không khí.


Câu 20: Hòa tan hoàn toàn hỗn vừa lòng FeS cùng FeCO3 bởi một lượng dung dịch H2SO4 sệt nóng thu được láo hợp gồm hai khí X, Y. Bí quyết hóa học tập của X, Y theo lần lượt là:

A. H2S cùng SO2

B. H2S cùng CO2

C. SO2 với CO

D. SO2 và CO2

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

→ tất cả hổn hợp A tất cả SO2và CO2


Câu 21: Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl dư tạo nên hai muối

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. CuO

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O


Câu 22: đến 3,6 gam FeO phản bội ứng vừa đủ với dung dịch cất a mol HCl. Quý hiếm của a là

A. 1,00.

B. 0,50.

C. 0,75.

D. 1,25.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

nFeO = 3,6 : 72

= 0,05 mol = nO

Bảo toàn nguyên tố:

nH = 2nH2O= 2nO

= 2.0,05 = 0,1mol

nHCl = nH = 0,1 mol


Câu 23: các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe cùng FeS. đến m gam X tính năng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí (đktc). Khía cạnh khác, m gam X chức năng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp Y chỉ chứa một muối hạt nitrat duy nhất cùng 2V lít hỗn hợp khí (đktc) có NO và SO2. Phần trăm trọng lượng của sắt trong X là:

A. 45,9%

B. 54,1%

C. 43,9%

D. 52,1%

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Giả sử hỗn hợp có x mol Fe cùng 1 mol FeS

Phản ứng với HCl khí tạo thành thành là H2 (x mol) với H2S (1 mol)

→ V = (x + 1).22,4 (lít) (1)

Phản ứng với HNO3

→ thành phầm khử có 1 mol SO2 với 3x+73mol NO

→ 2V = (1 + 3x+73).22,4 lít (2)

Từ (1) với (2) có


Câu 24: Trộn 10,8g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện ko có ko khí. Hoà rã hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80%

B. 90%

C. 70%

D. 60%

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

nAl = 0,4 mol; nFe3O4= 0,15 mol

Giả sử H = x

Bảo toàn electron:

3.nAl + 2.nFe = 2.nH2

→ 1,5(0,4 – 0,4x) + 0,45x = 0,48

→ x = 0,8

→ H% = 80%


Câu 25: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến cân nặng không đổi, thu được hóa học rắn là

A. Fe(OH)3.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

4Fe(OH)2 + O2 →t° 2Fe2O3 + 4H2O


Câu 26: mang lại 5,8 gam FeCO3 chức năng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp X và các thành phần hỗn hợp khí gồm CO2, NO. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, hỗn hợp Y hòa tan buổi tối đa m gam Cu, sinh ra thành phầm khử NO duy nhất. Quý giá của m là

A. 9,6

B. 11,2

C. 14,4

D. 16

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:


Câu 27: Hòa tan hoàn toàn x mol CuFeS2 bởi dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) xuất hiện y mol NO2 (sảm phẩm khử duy nhất). Tương tác đúng giữa x với y là:

A. y = 17x

B. x = 15y

C. x = 17y

D. y = 15x

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

x mol CuFeS2 + HNO3 đặc, nóng

→ y mol NO2

Ta gồm các quá trình nhường, thừa nhận electron:

Bảo toàn electron ta có: 17x = y


Câu 28: mang đến sơ vật dụng phản ứng:

Hai hóa học x, y theo thứ tự là

A. AgNO3, Cl2

B. FeCl3, Cl2

C. HCl, FeCl3

D. Cl2, FeCl3

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Phương trình bội phản ứng

Fe + 2FeCl3 (x) → 3FeCl2

2Fe + 3Cl2 (y) → 2FeCl3


Câu 29: Hòa tan trọn vẹn 2,16 gam FeO trong lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng nhận được V lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Tính V?

A. 0,224 lít.

B. 0,336 lít.

C. 0,448 lít.

D. 2,240 lít.

Xem thêm: Đâu Là Phân Vi Sinh Chuyển Hóa Đạm, Phân Vi Sinh Có Đặc Điểm Như Thế Nào

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

nFeO = 2,16 : 72 = 0,03 mol

Phương trình làm phản ứng:

Bảo toàn electron:

nFeO = 3.nNO

→ 0,03 = 3.nNO

→ nNO = 0,01 mol

→ VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít


Câu 30: Khử trọn vẹn 16 gam bột oxit sắt bởi CO ở ánh sáng cao. Sau phản bội ứng trọng lượng khí tăng thêm 4,8 gam. Cách làm của oxit fe là cách làm nào sau đây?

A. FeO

B. FeO2

C. Fe2O3

D. Fe3O4

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Phản ứng của oxit + CO thực ra là:

CO + trong chất rắn → CO2

Khối lượng khí tăng chủ yếu là khối lượng chất rắn giảm

→ mchất rắn giảm= mO phản nghịch ứng= 4,8g

→ nO= 4,8 : 16 = 0,3 mol

→ mFe= mOxit– mO

= 16 – 4,8 = 11,2

→ nFe= 11,2 : 56 = 0,2 mol

→ nFe: nO= 0,2 : 0,3 = 2 : 3

→ Oxit là Fe2O3


Các câu hỏiTrắc nghiệm chất hóa học lớp 12 gồm đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm hợp kim của sắt có đáp án

Trắc nghiệm Crom với hợp hóa học của crom có đáp án

Trắc nghiệm Đồng với hợp chất của đồng bao gồm đáp án

Trắc nghiệm sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Luyện tập: đặc điểm của sắt với hợp hóa học của sắt bao gồm đáp án


Tham khảo những loạt bài bác Trắc nghiệm lớp 12 khác:


1 1363 lượt coi
cài về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
links
cơ chế
kết nối