TRONG PASCAL TỪ KHÓA ĐỂ KHAI BÁO THƯ VIỆN LÀ

     
" class="title-header">Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để: A. Khai báo hằng B. Khai báo thư viện C. Khai báo biến D.
*

45 điểm

Trần Tiến


Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để:A. Khai báo hằngB. Khai báo thư việnC. Khai báo biếnD. Khai báo tên chương trình
*

Trả lời:Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để khai báo biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. Mỗi biến chỉ được khia báo một lần.Đáp án: C