Getting Started Trang 58 Unit 5 Sgk Tiếng Anh 11 Mới

     

Bao Thy: Dad, I’m thinking of participating in a competition on ASEAN and the ASEAN Charter. I can see that my classmates have practised answering the questions. They know a lot more & are more confident than me.

Bạn đang xem: Getting started trang 58 unit 5 sgk tiếng anh 11 mới

Mr Lam: Oh, is that why you look worried? I can help you. First, what is ASEAN? 

Bao Thy: Well, | know that ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations and it was formed on August 8th 1967.

Mr Lam: Correct. How many members does it have?

Bao Thy: As of 2010, it consists of ten member states, but may get bigger because other countries have applied khổng lồ join the bloc.

Mr Lam: Well done. Bởi you know its aims & purposes?

Bao Thy: | know that it focuses on improving member states" economies & maintaining regional peace and stability. But Dad, how vì ASEAN members help each other?

Mr Lam: Well, they vị what they can. Singapore, for example, offers the Singapore Scholarship & the ASEAN Scholarships lớn students from other ASEAN countries.

Bao Thy: Thanks, Dad. I"ll try to lớn remember that. | think that ASEAN also holds sports activities like the Southeast Asian Games, the ASEAN Para Games for athletes with disabilities và the ASEAN Schools Games.

Mr Lam: Good job. How about the ASEAN Charter? bởi vì you remember its main principles?

Bao Thy: Hold on a minute. Mmm ... Is that the ‘Right to lớn live without external interference’?

Mr Lam: Yes, but there are still other principles. I suggest reading through the Charter again. I"ll continue quizzing you tonight after work.

Bao Thy: Great! Thanks, Dad. I’m now hoping to lớn win a prize!

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Bảo Thy: Bố ơi, bé đang định tham gia cuộc thi về Khối ASEAN và Hiến Chương ASEAN. Nhỏ thấy các bạn cùng lớp đã tập trả lời câu hỏi. Các bạn ấy càng ngày càng biết những và càng sáng sủa hơn con đây tía ạ.

Ông Lâm: Ồ, đó là lý do khiến con lo lắng ư? Bố hoàn toàn có thể giúp con. Đầu tiên, hãy vấn đáp khối ASEAN là gì.

Ông Lâm: Đúng rồi. Khối này có bao nhiêu thành viên?

Bảo Thy: Tính cho năm 2010 khối này có 10 nước nhà thành viên nhưng hiện giờ có thể lớn không dừng lại ở đó vì có tương đối nhiều quốc gia khác đang làm đơn xin kéo khối.

Ông Lâm: Giỏi lắm. Vậy nhỏ biết gì về mục tiêu và mục tiêu của khối nào? 

Bảo Thy: Con biết rằng khối này đang triệu tập vào việc cải thiện nền tài chính của các đất nước và bảo trì hòa bình cùng sự định hình trong quần thể vực. Nhưng ba ơi, những thành viên ASEAN giúp nhau bằng phương pháp nào nhỉ?

Ông Lâm: À, họ có tác dụng điều họ có thể làm được. Ví dụ như Singapore hỗ trợ học bổng du học Singapore với học bổng du học các nước nằm trong khối ASEAN cùng cả sv thuộc các nước thuộc khối ASEAN khác.

Bảo Thy: Con cám ơn bố. Bé sẽ cố gắng nhớ điều đó. Bé nghĩ rằng ASEAN còn tổ chức các hoạt động thể thao ví dụ như Đại Hội Thể Thao những Nước Đông phái nam Á, Đại Hội Thể Thao bạn Khuyết Tật các Nước Đông Nam, Đại Hội Thể Thao học viên Đông nam Á.

Ông Lâm: Giỏi lắm. Núm còn Hiến Chương ASEAN thì thay nào? Con bao gồm nhớ hầu như nguyên tắc bao gồm của khối không?

Bảo Thy: Chờ con một chút. Ừm... Kia là “quyền được sinh sống mà không có sự can thiệp từ mặt ngoài.

Ông Lâm: Đúng vậy, nhưng vẫn còn đó những vẻ ngoài khác nữa đấy. Bố thấy con bắt buộc đọc qua bạn dạng Hiến Chương lại nhé. Ba sẽ liên tiếp đố nhỏ vào buổi tối nay sau khi kết thúc việc.

Bảo Thy: Bố thật tuyệt! Con mong muốn sẽ giành giải.


2. What is the conversation about. Choose the best answer.

(Đoạn đối thoại trên nói về điều gì? nên chọn lựa câu vấn đáp đúng nhất.)

a. Preparation for a competition on ASEAN and the ASEAN Charter.

(Chuẩn bị đến một cuộc thi về ASEAN và Hiến chương ASEAN.)

b. Discussion about the ASEAN Scholarships.

(Thảo luận về học bổng ASEAN.)

c. The importance of ASEAN and its Charter.

(Tầm đặc biệt của ASEAN với Hiến chương.)

Lời giải bỏ ra tiết:

a. Preparation for a competition on ASEAN & the ASEAN Charter.

(Chuẩn bị mang lại một cuộc thi về ASEAN với Hiến chương ASEAN.)


3. Match each word with its definition. Then practise reading the words aloud.

(Hãy ghép từ đúng với có mang của nó. Kế tiếp tập đọc to hồ hết từ kia lên.)

1. Stability

2. Maintain

3. Charter

4. Association

5. Bloc

a. a group of countries or parties with similar political interests

b. an organised group of people who have common interests, activities or purposes

c. the unique of being steady và not changing

d. the written mô tả tìm kiếm of the fundamental principles & aims of an organisation

e. keep (something) in a particular condition; enable something to continue

Lời giải chi tiết:

1. E

2. A

3. C

4. B

5. D

1. stability - e. the quality of being steady and not changing

(sự ổn định - chất lượng ổn định và không vậy đổi)

2. maintain - a. keep (something) in a particular condition; enable something to lớn continue

(duy trì - giữ lại (cái gì đó) trong một đk đặc biệt, cho phép cái gì đấy để tiếp tục)

3. charter - c. the written description of the fundamental principles & aims of an organisation

(điều lệ / hiến chương - mô tả bởi văn bạn dạng về các nguyên tắc cơ phiên bản và mục đích của một tổ chức)

4.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write Trang 84 Tiếng Anh Lớp 8

association - b. an organised group of people who have common interests, activities or purposes

(hiệp hội - một đội nhóm người có tổ chức triển khai có mọi sở thích, chuyển động hoặc mục đích chung)

5. bloc - d. a group of countries or parties with similar political interests

(khối - một nhóm các đất nước hoặc những bên có cùng sở trường chính trị)


4. Read the conversation again & answer the questions. 

(Đọc lại đoạn hội thoại rồi vấn đáp câu hỏi.)

1. Why does Bao Thy look worried?

(Tại sao trông Bảo Thy tất cả lẻ lo lắng?)

2. How many members does ASEAN have?

(ASEAN bao gồm bao nhiêu thành viên?)

3. What are its aims và purposes?

(Mục tiêu và mục đích của nó là gì?)

4. How does Singapore help other ASEAN countries?

(Singapore giúp sức các nước ASEAN khác như vậy nào?)

5. What does Mr Lam want Bao Thy to tell him about the ASEAN Charter?

(Ông Lâm ý muốn Bảo Thy kể mang lại ông nghe điều gì về Hiến chương ASEAN?)

6. When will Mr Lam continue quizzing his daughter?

(Khi nào Ông Lâm sẽ liên tiếp đố con gái mình?)

Lời giải chi tiết:

1. She looks worried because her classmates know a lot more about ASEAN và the ASEAN Charter, và are more confident than her. 

(Bạn ấy trông tất cả vẻ lo lắng vì chúng ta cùng lớp các bạn ấy biết về ASEAN và Hiến Chương ASEAN nhiều hơn thế nữa và tự tín hơn các bạn ấy.)

Thông tin: I can see that my classmates have practised answering the questions. They know a lot more và are more confident than me....Oh, is that why you look worried?

2. As of 2010, it consists of ten thành viên states, but may get bigger because other countries have applied to lớn join the bloc. 

(Tính đến năm 2010, ASEAN có 10 nước thành viên, nhưng chắc rằng còn nhiều không những thế vì các nước nhà khác đã làm solo xin dấn mình vào khối.)

Thông tin: nằm tại vị trí gần thân đoạn hội thoại trong lời nói của Bảo Thy.

3. ASEAN focuses on improving member states" economies, & maintaining regional peace và stability. 

(ASEAN chú trọng nâng cao nền kinh tế tài chính của những nước thành viên và bảo trì hòa bình và bất biến trong khu vực vực.)

Thông tin: nằm ở giữa đoạn đối thoại trong lời nói của Bảo Thy: “I know that it focuses on improving thành viên states" economies và maintaining regional peace and stability.

4. It offers the Singapore Scholarship và the ASEAN Scholarships khổng lồ students from other ASEAN countries. 

(Quốc gia này cung cấp học bổng Singapore và học bổng ASEAN mang lại học sinh, sinh viên cho từ các nước ASEAN khác.)

Thông tin: Singapore, for example, offers the Singapore Scholarship and the ASEAN Scholarships lớn students from other ASEAN countries.

5. He wants her khổng lồ tell him the main principles of the ASEAN Charter. 

(Ông ấy muốn bạn ấy nói đến ông ấy nghe về các nguyên tắc chủ yếu của Hiến Chương ASEAN.)

Thông tin: Ở gần cuối đoạn hội thoại, Ông Lâm đã hỏi Bảo Thy như sau: “How about the ASEAN Charter? bởi you remember its main principles?

6. He"ll continue quizzing her tonight after work. 

(Ông ấy sẽ liên tục đố đàn bà vào buổi tối nay sau khi ngừng việc.)

Thông tin: Ở cuối đoạn hội thoại khi người ba nói: “I"ll continue quizzing you tonight after work.


5. Underline the phrases with the -ing size in the conversation. Compare the answers with your partner"s.

(Gạch dưới những cụm từ gồm -ing trong khúc hội thoại. So sánh câu trả lời của em với của khách hàng bên cạnh.)

Bao Thy: Dad, I"m thinking of participating in a competition on ASEAN and the ASEAN Charter. I can see that my classmates have practised answering the questions. They know a lot more và are more confident than me.

Mr Lam: Oh, is that why you look worried? I can help you. First, what is ASEAN?

Bao Thy: Well, I know that ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations and it was formed on August 8th 1967.

Mr Lam: Correct. How many members does it have?

Bao Thy: As of 2010, it consists of ten thành viên states, but may get bigger because other countries have applied to join the bloc.

Mr Lam: Well done. Vì you know its aims và purposes?

Bao Thy: I know that it focuses on improving member states" economies & maintaining regional peace & stability. But Dad, how do ASEAN members help each other?

Mr Lam: Well, they bởi what they can. Singapore, for example, offers the Singapore Scholarship & the ASEAN Scholarships lớn students from other ASEAN countries.

Bao Thy: Thanks, Dad. I"ll try to lớn remember that. I think that ASEAN also holds sports activities like the Southeast Asian Games, the ASEAN Para Games for athletes with disabilities và the ASEAN Schools Games.

Mr Lam: Good job. How about the ASEAN Charter? do you remember its main principles?

Bao Thy: Hold on a minute. Mmm … is that the ‛Right khổng lồ live without external interference"?

Mr Lam: Yes, but there are still other principles. I suggest reading through the Charter again. I"ll continue quizzing you tonight after work.

Bao Thy: Great! Thanks, Dad. I"m now hoping to lớn win a prize!

Lời giải chi tiết:

Bao Thy: Dad, I’m thinking of participating in a competition on ASEAN và the ASEAN Charter. I can see that my classmates have practised answering the questions. They know a lot more và are more confident than me.

Bao Thy: I know that it focuses on improving member states’ economies and maintaining regional peace và stability. But Dad, how vị ASEAN members help each other?

Mr Lam: Yes, but there are still other principles. I suggest reading through the Charter again. I’ll continue quizzing you tonight after work.Bao Thy: Great! Thanks, Dad. I’m now hoping to win a prize!

Giải thích:

1. have practised answering, suggest reading, continue quizzing: gerunds as objects after some verbs - danh đụng từ nhập vai trò có tác dụng tân ngữ sau một vài động từ, ví dụ ở trên đây là: practise/ suggest/ continue + V-ing

2.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 4 Tập Làm Văn, Soạn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Tập 2

thinking of participating, focuses on improving....maitaining: gerunds as objects after verbs và prepositions - danh cồn từ nhập vai trò làm tân ngữ sau hễ từ cùng giới từ, ví dụ ở đây là: think of + V-ing = nghĩ về đến....; focus on + V-ing = triệu tập vào)

3. I"m thinking, I"m now hoping: state verbs in continuous forms - một số động tự chỉ tinh thần thỉnh thoảng hoàn toàn có thể được áp dụng ở dạng tiếp diễn để biểu đạt một trường hợp tạm thời hoặc một việc nào đó xảy ra trong khoảng một thời hạn quanh thời điểm hiện tại