Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 89

     

Giải Vở bài xích tập Toán 3 bài xích 79: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 89,90

Bài 1 trang 89 Vở bài bác tập Toán 3 Tập 1: 1.Tính giá trị của biểu thức:

a)90 – ( 30 – 20) = ..........................

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 89

= ..........................

90 – 30 – đôi mươi = ..........................

= ..........................

b)100 – (60 + 10) = ..........................

= ..........................

100 - 60 + 10 = ..........................

= ..........................

c)135 – (30 + 5) = ..........................

= ..........................

135 – 30 – 5 = ..........................

= ..........................

d)70 + (40 – 10) = ..........................

= ..........................

70 + 40 – 10 = ..........................

= ..........................

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Bài Tức Cảnh Pác Bó (Trang 28), Soạn Bài: Tức Cảnh Pác Bó

Trả lời

a)90 – ( 30 – 20) = 90 – 10

= 80

90 – 30 – 20 = 60 - 20

= 40

b)100 – (60 + 10) = 100 – 70

= 30

100 - 60 + 10 = 40 + 10

= 50

c)135 – (30 + 5) = 135 – 35

= 100

135 – 30 – 5 = 105 – 5

= 100

d)70 + (40 – 10) = 70 + 30

= 100

70 + 40 – 10 = 110 -10

= 100

Bài 2 trang 89 Vở bài tập Toán 3 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a)(370 + 12) : 2 = ..................

= ..................

370 + 12 : 2 = ..................

= ..................

b)(231 – 100) x 2 = ..................

= ..................

231 – 100 x 2 = ..................

= ..................

c)14 x 6 : 2 = ..................

= ..................

14 x (6 : 2) = ..................

= ..................

d)900 – 200 – 100 = ..................

= ..................

900 – (200 – 100) = ..................

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 87 88, Giải Bài 1, 2 Sgk, Giải Bài Diện Tích Hình Tam Giác

= ..................

Trả lời

a)(370 + 12) : 2 = 382 : 2

= 191

370 + 12 :2 = 370 + 6

= 376

b)(231 – 100) x 2 = 131 x 2

= 262

231 – 100 x 2 = 231 – 200

= 31

c)14 x 6 : 2 = 84 : 2

= 42

14 x (6 : 2) = 14 x 3

= 42

d)900 – 200 – 100 = 700 – 100

= 600

900 – (200 – 100) = 900 – 100

= 800

Bài 3 trang 90 Vở bài xích tập Toán 3 Tập 1:

Biểu thứcGiá trị của biểu thức
(40 – 20) : 5
63 : ( 3x 3)
48 : (8 : 2)
48 : 2 : 2
(50 + 5) : 5
(17 + 3) x 4

Trả lời

Biểu thứcGiá trị của biểu thức
(40 – 20) : 54
63 : ( 3x 3)7
48 : (8 : 2)12
48 : 2 : 212
(50 + 5) : 511
(17 + 3) x 480

Bài 4 trang 90 Vở bài xích tập Toán 3 Tập 1: tất cả 88 bạn được chiaa thành 2 đội, mỗi nhóm xép thành 4 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu bạn? (Giải bằng hai cách)