Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 21

     
Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 1. Viết số ngày trong từng mon vào chỗ chấm

1. Viết số ngày trong từng tháng vào khu vực chấm

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

… ngày

… hoặc… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Năm nhuận có …… ngày.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 21

– Năm ko nhuận có…… ngày.

2. Viết tiếp vào vị trí chấm:

Vua quang đãng Trung tạ thế năm 1792. Năm đó thuộc vắt kỷ XVIII. Tính từ thời điểm năm đó đến trong năm này đã được …………năm.

Xem thêm: Đây Các Oxit Tác Dụng Với Nước Tạo Ra Dung Dịch Bazơ Là, Chất Tác Dụng Với Nước Tạo Ra Dung Dịch Bazơ Là

3. Điền vết >,

2 ngày … 40 giờ

5 phút ……(1 over 5) giờ

(1 over 2)phút ……….30 giây

2 giờ đồng hồ 5 phút…… 25 phút

1 phút 10 giây… 100 giây

1 phút rưỡi =…… giây

4. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Ngày 23 tháng 5 là thiết bị ba. Ngày một tháng 6 thuộc năm đó là:

A. Thứ tư B. Máy năm

C. Thiết bị 6 D. Thiết bị bảy

b) Số phù hợp để viết vào vị trí chấm của 7kg 2g = …..g là:

A. 72 B. 702

C . 7002 D. 720Quảng cáo

*

1. 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

31 ngày

28 hoặc 29 ngày

31 ngày

30 ngày

31 ngày

30 ngày

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

31 ngày

31 ngày

30 ngày

31 ngày

31 ngày

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Năm nhuận tất cả 366 ngày.

– Năm ko nhuận gồm 365 ngày.

Xem thêm: Bức Tranh Chiếc Thuyền Ngoài Xa Đầy Đủ Nhất, Phân Tích Chiếc Thuyền Ngoài Xa Đầy Đủ Nhất

2.

Vua quang đãng Trung từ trần năm 1792. Năm đó thuộc cụ kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được 222 năm.