VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TRANG 30

     
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 bài bác 110 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. đối chiếu hai phân số:

1. So sánh hai phân số:

a) (3 over 4) và (5 over 10)

b) (35 over 25) và (16 over 14)

2. So sánh hai phân số bởi hai bí quyết khác nhau:

a) (7 over 5) và (5 over 7)

b) (14 over 16) và (24 over 21)

3. So sánh hai phân số có cùng tử số (theo mẫu):

Nhớ lại: Trong nhì phân số tất cả cùng tử số, phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó lớn hớn.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang 30

Mẫu: So sánh: (9 over 14) và (9 over 17) . Ta gồm 14 (9 over 17)

a) So sánh: (8 over 17) và (8 over 15) .

b) So sánh: (45 over 11) và (45 over 19) .

Xem thêm: Muốn Hủy Bỏ Một Thao Tác Vừa Thực Hiện Ta Nhấn Tổ Hợp Phím, Muốn Huỷ Bỏ Một Thao Tác Vừa Thực Hiện

4. A) Viết những phân số (8 over 9) ; (4 over 9) ; (7 over 9) theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Viết những phân số (7 over 6) ; (7 over 3) ; (7 over 5) theo đồ vật tự từ lớn đến bé

c) Viết những phân số (4 over 5) ; (5 over 4) ; (3 over 5) theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn

5. đối chiếu hai phân số

a) (4 over 9) và (5 over 4)

b) (2 over 7) và (7 over 2)

*

1.

a) Ta có: (3 over 4 = 3 imes 5 over 4 imes 5 = 15 over 20;5 over 10 = 5 imes 2 over 10 imes 2 = 10 over 20)

(15 over 20)>(10 over 20). Vậy (3 over 4) > (5 over 10)

b) Ta có: (35 over 25 = 35 imes 14 over 25 imes 14 = 490 over 350;16 over 14 = 16 imes 25 over 14 imes 25 = 400 over 350)Quảng cáo

(490 over 350)>(400 over 350). Vậy (35 over 25) > (16 over 14)

2.

Xem thêm: Loại Khớp Nào Sau Đây Là Khớp Động ? Khớp Xương Sau Đây Thuộc Loại Khớp Động Là

a) cách 1: Ta có: (7 over 5 = 7 imes 7 over 5 imes 7 = 49 over 35;5 over 7 = 5 imes 5 over 7 imes 5 = 25 over 35)

Mà (49 over 35 > 25 over 35). Vậy (7 over 5 > 5 over 7)

Cách 2: đối chiếu hai phân số với 1.

Ta có: (7 over 5 > 1,,;,,1 > 5 over 7)

Vậy (7 over 5 > 5 over 7)

b) biện pháp 1: Ta có: (14 over 16 = 14 imes 21 over 16 imes 21 = 294 over 336;24 over 21 = 24 imes 16 over 21 imes 16 = 384 over 336)

Mà (294 over 336 1). Vậy (14 over 16 15, nên: (8 over 17 > 8 over 15)